.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozliczenie nakładu dokonanego na majątek wspólny

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 09.03.2015

Jak należy zwaloryzować darowiznę w kwocie 125 000 zł na zakup działki budowlanej, aby dokonać zwrotu z majątku wspólnego? Wartość domu na tej działce określa wnioskodawca na kwotę 350 000 zł. Czy należy złożyć wniosek o wycenę, aby wartość była realna przy jego zadłużeniu (kredyt)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po analizie przedstawionego przez Panią stanu faktycznego sprawy, w celu udzielenia odpowiedzi na Pani pytanie, w pierwszej kolejności sięgnąć należy do przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, gdzie w art. 45 ustawodawca stwierdza, że:

 

„§ 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego.”

 

Z kolei zgodnie z art. 46 K.r.o., w sprawach nieunormowanych w artykułach poprzedzających od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, jak również do podziału tego majątku, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku.

 

Idąc dalej, jak podnosi się w literaturze przedmiotu (tak m.in. J. Ignaczewski, (red.), Rozwód i separacja, Wyd. 2, Warszawa 2012), wartość wydatków i nakładów ustala się na podstawie stanu i cen rynkowych z chwili orzekania w przedmiocie rozliczeń.

 

Natomiast, zgodnie ze stanowiskiem SN (uchwała z 5.10.1990 r., III CZP 55/90, OSNC 1991, Nr 4, poz. 48) wartość nakładu z majątku odrębnego jednego z małżonków na ich majątek wspólny, polegającego na wpłacie dokonanej przez tego małżonka na wkład mieszkaniowy związany ze spółdzielczym prawem do lokalu, odpowiada w chwili podziału tego majątku takiej części wartości spółdzielczego prawa do lokalu, jaką część stanowiła ta wpłata w stosunku do całego wkładu mieszkaniowego wpłaconego przez małżonków, od którego zgromadzenia uzależniony był przydział mieszkania.

 

Mając powyższe na uwadze i przenosząc to odpowiednio na grunt niniejszej sprawy, stwierdzić należy, iż najwłaściwszym sposobem rozliczenia dokonanego przez Panią nakładu na majątek wspólny w postaci działki budowlanej byłoby ustalenie wysokości tego nakładu w chwili jego dokonania, ustalenia wartości działki w tym czasie i stosunku, w jakim Pani nakład pozostaje do wartości tej działki, a następnie ustalenie aktualnej wartości działki (w zasadzie z pominięciem wartości samego domu) i obliczenie wartości Pani nakładu według ustalonej proporcji.

 

Przykładowo:

 

wartość nakładu w chwili jego dokonania – 125 000 zł,

wartość działki w chwili jej zakupu – 250 000 zł,

stosunek wartości nakładu do wartości działki – 50%,

aktualna wartość działki – 500 000 zł,

wartość nakładu – 250 000 zł.

 

Oczywiście, w celu prawidłowego ustalenia ww. wartości, koniecznym jest zawnioskowanie dowodu z opinii biegłego sądowego do spraw wyceny nieruchomości.

 

Jeżeli chodzi natomiast o obejmujące tę nieruchomość obciążenie kredytowe, to nie powinno ono być brane przez sąd pod uwagę, gdyż nie jest on władny dokonywać w postępowaniu o podział majątku wspólnego podziału wspólnych długów małżonków.

 

Jak bowiem stwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 15 kwietnia 2011 r., II CSK 430/10, „długów zaciągniętych przez oboje małżonków zasadniczo nie można rozliczać przy podziale majątku wspólnego, gdyż mimo takiego podziału dług nadal się utrzymuje. Stosując odpowiednio art. 686 K.p.c. do postępowania o podział majątku wspólnego, sąd rozstrzyga w tym postępowaniu – i to ze skutkami wynikającymi z dyspozycji art. 618 § 3 K.p.c. w związku z art. 688 i art. 567 § 3 K.p.c. – tylko o takich długach związanych z majątkiem wspólnym i ciążących w czasie trwania wspólności na obojgu małżonkach jako podmiotach wspólności majątkowej małżeńskiej, które zostały spłacone przez jednego z małżonków z własnych środków po ustaniu wspólności majątkowej a przed dokonaniem podziału majątku wspólnego”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl