.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie holenderskiego podatku dochodowego

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 12.08.2014

W 2011 r. zatrudniona byłam w firmie polskiej, która ma siedzibę w Holandii (byłam tam oddelegowana). W Holandii dostałam formularz do rozliczenia dochodów, w odpowiedzi złożyłam zaświadczenie US, że rozliczyłam się w Polsce. Mimo że pracowałam w Holandii, uważam, że miejscem zamieszkania była Polska (dom, rodzina, zameldowanie, składki i podatki, bank – wszystko w Polsce). Moja firma odprowadzała też podatek holenderski. Tymczasem urząd w Holandii wciąż wymagał wypełnienia deklaracji, więc to zrobiłam. Mój podatek w Polsce wyniósł 0 zł (korzystałam z ulg). Obawiam się jednak, że Holandia znów opodatkuje moje dochody i będę stratna. Jak moja sytuacja wygląda w świetle prawa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadą jest, że jeżeli osoby fizyczne mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Jeśli osoby fizyczne nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – jest to tzw. ograniczony obowiązek podatkowy. Trzeba pamiętać, iż „za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”.

 

Zasady przywołane powyżej stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, a które modyfikują wskazane we wstępie reguły.

 

Konwencja podpisana w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, dotyczy również dochodów z pracy najemnej.

 

Konwencja określa, że „zwrot »osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie« oznacza osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, miejsce zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również to Państwo, każdą jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny. Jednakże określenie to nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w tym Państwie, w zakresie dochodu osiąganego tylko ze źródeł w tym Państwie. Niemniej jednak, jeżeli, stosownie do cytowanej zasady, osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status określa się według następujących zasad:

 

  1. osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych);
  2. jeżeli nie można ustalić, w którym Państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Państw, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym zwykle przebywa;
  3. jeżeli osoba przebywa zazwyczaj w obu Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, którego jest obywatelem;
  4. jeżeli osoba jest obywatelem obydwu Państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, to właściwe organy Umawiających się Państw rozstrzygną tę kwestię w drodze wzajemnego porozumienia”.

 

Zakładam, że na podstawie przywołanych reguł miała Pani podatkowe miejsce zamieszkania w Polsce ze względu na ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze.

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 konwencji zasadą jest (istnieje od niej wiele wyjątków), że uposażenia, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że praca najemna wykonywana jest w Holandii. Jeżeli praca najemna jest tak wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w Holandii.

 

Niemniej jednak ust. 2 art. 15 modyfikuje tę zasadę, zgodnie z nim „wynagrodzenie, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje za pracę najemną, wykonywaną w Holandii, podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, jeżeli:

 

  1. odbiorca przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym i
  2. wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Państwie, i
  3. wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie”.

 

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Pani praca przekroczyła 183 dni w wymienionym w pkt. 1 okresie, zatem Pani wynagrodzenie może zostać opodatkowane w Holandii. Po przekroczeniu tego okresu Pani Polski pracodawca winien był zaprzestać w Polsce pobierania zaliczek na podatek dochodowy.

 

Analogicznie wskazuje fiskus – przykładowo:

 

Pismo z dnia 5 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Łodzi (sygn.. IPTPB2/415-214/11-2/Akr): „Powyższe uregulowanie stanowi wyjątek od reguły zawartej w ust. 1 art. 15 Konwencji i wskazuje, że wynagrodzenia pracowników podlegają opodatkowaniu wyłącznie w państwie rezydencji, czyli w Polsce, o ile łącznie zostaną spełnione określone w tym artykule trzy warunki. Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków powoduje, iż wynagrodzenie pracowników podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 Konwencji, czyli w państwie, w którym praca jest wykonywana (w Holandii) oraz w państwie miejsca zamieszkania podatnika (w Polsce)”.

 

Pismo z dnia 5 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Łodzi (sygn. IPTPB2/415-167/11-4/Akr): „Analiza elementów zaprezentowanego zdarzenia przyszłego wskazuje, że jeżeli okres oddelegowania pracowników będzie dłuższy niż 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym, to nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt a) Konwencji. Tym samym nie zostaną spełnione łącznie wszystkie warunki wskazane w art. 15 ust. 2 Konwencji, pozwalające wynagrodzenie za pracę pracownika mającego miejsce zamieszkania w Polsce, uzyskane z tytułu pracy w Holandii opodatkować tylko w Polsce, nawet gdyby pozostałe warunki z art. 15 ust. 2 zostały spełnione. Wobec tego wynagrodzenia pracowników świadczących pracę na rzecz kontrahenta holenderskiego podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 Konwencji, czyli zarówno w Holandii, jak i w Polsce, z uwzględnieniem przewidzianej w art. 23 Konwencji metody unikania podwójnego opodatkowania. Zatem Wnioskodawca jako płatnik, stosownie do art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie będzie miał obowiązku obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom z tytułu pracy najemnej wykonywanej w Holandii w sytuacji, gdy okres oddelegowania pracowników przekroczy 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym. Reasumując, ze względu na niespełnienie wszystkich warunków przewidzianych w art. 15 ust. 2 Konwencji z powodu przekroczenia 183 dni (podczas dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym) okresu oddelegowania pracowników do pracy w Holandii, Wnioskodawca po przekroczeniu ww. 183 dni winien zaprzestać obliczania, pobrania i odprowadzenia do organów podatkowych w Polsce zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom wykonującym pracę w Holandii, stosownie do art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

 

Zastosować należy tu, przy rozliczeniu, metodę unikania opodatkowania przewidzianą w umowie (z uwzględnieniem postanowień krajowej ustawy o PIT – szczególnie art. 27g), bowiem zgodnie z nią „jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji może być opodatkowany w Niderlandach, to Rzeczpospolita Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi od dochodu zapłaconemu w Niderlandach. Jednakże takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku od dochodu, jaka została obliczona przed dokonaniem odliczenia i która odpowiada tej części dochodu, która może być opodatkowana w Niderlandach”.

 

Uważam zatem, iż Pani miejsce zamieszkania nie uległo w 2011 roku zmianie, lecz mimo tego Holandia ma prawo do opodatkowania Pani wynagrodzenie, ze względu na oddelegowanie przekraczające 183 dni. Oprócz tego musi Pani rozliczyć się w Polsce, stosując przywołane przepisy pozwalające na uniknięcie podwójnego opodatkowania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII plus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »