.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie dochodu z reklam Google Admob

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 16.02.2016

Rok temu postanowiłem wypuścić grę na urządzenia mobilne, w której umieściłem reklamy Google Admob (Adsense), które ostatnio zaczęły przynosić większy dochód (w ubiegłym miesiącu dostałem przelew). Jak najsensowniej rozliczyć przychody z takich reklam, aby nie narazić się urzędowi skarbowemu? Wcześniej rozliczałem to jako przychód z innych źródeł. Mogę to rozliczać ryczałtem? Działalności gospodarczej na daną chwilę nie mogę założyć, gdyż pracuję również na etacie, także to nie jest mój jedyny sposób zarobku.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie ma od dawna pełnej zgody, tak wśród organów podatkowych, jak i zajmujących się podatkami prawników jak należy kwalifikować tego rodzaju dochody – tak w przypadku stron internetowych jak i aplikacji. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi w art. 10 ust. 1, iż źródłami przychodów są m.in:

 

  • działalność wykonywana osobiście;
  • pozarolnicza działalność gospodarcza;
  • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,
  • inne źródła.

 

To, do jakiego źródła należy zakwalifikować przychód z reklamy, zależy od okoliczności i szczegółów stanu faktycznego. W pewnym sensie dużo w praktyce zmieniło pismo z dnia 5 września 2014 r. wydane przez Ministerstwo Finansów (sygn. DD2/033/55/KBF/14/RD-75000), w którym omówiony jest problem kwalifikacji przychodu z tytułu umieszczania reklam na prywatnych stronach www do źródła przychodu z tytułu najmu i dzierżawy. W piśmie tym znajdziemy następującą konkluzję:

 

„Uwzględniając orzecznictwo sądów administracyjnych, stwierdzam, że osoba fizyczna udostępniająca na stronie internetowej miejsce w celu zamieszczenia treści o charakterze m.in. reklamowym za wynagrodzeniem uzyskuje przychód z tytułu umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy. Przychody z tego tytułu należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT, pod warunkiem, że nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej.

 

Dochody z tego źródła przychodów podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według progresywnej skali podatkowej, określonej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT. Podatnik ma również możliwość wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)”.

 

Osobiście uważam, że taka kwalifikacja jest błędna i trudno mi zaakceptować linię orzeczniczą tak ukształtowaną i pierwotne stanowisko Ministerstwa Finansów moim zdaniem było słuszne. Niemniej jednak obecnie rzeczywiście można kwalifikować przychód z reklamy w Internecie do źródła najem, co daje możliwość opodatkowania go ryczałtem 8,5%. Tak może być jednak tylko w przypadku, gdy przychód taki nie jest uzyskiwany w ramach działalności gospodarczej. Więc można podejrzewać, ze obecnie w przypadku kontroli organy podatkowe w pierwszej kolejności sprawdzą, czy działaniom podatnika nie można przyznać statusu działań w ramach działalności gospodarczej, tj. badają, czy określone działania stanowią działalność zarobkową, np. usługową, prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9 powyższej ustawy.

 

Uważam, że osiągany przez Pana przychód nie ma identycznego mechanizmu jak przychód z reklamy na stronach internetowych. Zresztą uzasadnienia o „najmie” części powierzchni strony trudno zastosować do aplikacji czy nawet „pop up'ów”. Tym samym według mnie, mimo powyższego pisma MF, przychód przez Pana opisany jest przychodem z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak zwane „inne źródła” to katalog otwarty, jednak im bardziej „skomplikowany” i czasochłonny jest mechanizm działania w celu zwiększenia „oglądalności” reklam, tym bliżej kwalifikacji przychodu z takiego źródła do źródła działalność gospodarcza, a brać pod uwagę należy tu głównie sposób działania i ciągłość prowadzonej aktywności oraz stopień zorganizowania.

 

W piśmie z dnia 19 września 2013 r. Izba Skarbowa w Katowicach (sygn. IBPBII/1/415-660/13/AA] w niemal identycznej sprawie skonstatowała:

 

„Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Pracuje na podstawie umowy o pracę na stanowisku programisty, a w czasie wolnym tworzy aplikacje mobilne, które umieszcza w serwisach umożliwiających ich nieodpłatne pobranie i instalowanie (zachowując do nich pełne prawa autorskie i majątkowe). Wnioskodawca przystąpił do programu partnerskiego firmy X, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, akceptując warunki współpracy za pomocą formularza na stronie internetowej. Współpraca z programem polega na umieszczeniu odpowiedniego kodu w aplikacjach mobilnych, co powoduje wyświetlanie reklam widocznych dla użytkowników aplikacji. Z tego tytułu, na koncie organizatora programu (firmy X.) gromadzone są środki pieniężne w dolarach amerykańskich (USD) i po zgromadzeniu kwoty co najmniej 100 USD, środki te zostają wypłacane Wnioskodawcy na jego konto złotówkowe w polskim banku, po uprzednim przewalutowaniu przez bank. W związku z powyższym, stwierdzić należy, iż czynności związane z uzyskaniem przychodu z tytułu udostępniania miejsca reklamowego w prywatnych aplikacjach mobilnych – jeżeli nie wypełniają przesłanek pozarolniczej działalności gospodarczej, określonej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – należy zakwalifikować do tzw. innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 cyt. Ustawy. Konsekwencją takiej klasyfikacji źródła przychodu, tj. inne źródła, jest spoczywający na podatniku, który osiągnie omawiany przychód, obowiązek wykazania go, łącznie z innymi dochodami w zeznaniu podatkowym (PIT-36), składanym za dany rok podatkowy i obliczenia podatku należnego od sumy uzyskanych dochodów według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W trakcie roku podatkowego nie ciążą na nim obowiązki wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych”.

 

Mając jednak na uwadze, że zgodnie z art. 14k § 2 Ordynacji podatkowej zastosowanie się do interpretacji ogólnej przed jej zmianą nie może szkodzić temu, kto się do niej zastosował, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, osoby osiągające przychód z reklam na stronach internetowych w miarę spokojnie mogą traktować ten przychód obecnie analogicznie jak przychód z najmu. Interpretacja ogólna dotyczy jednak „kwalifikacji przychodów z tytułu udostępniania za wynagrodzeniem powierzchni na stronie internetowej, zarządzanej przez osobę fizyczną”, a nie reklam w aplikacjach, stąd trudno przewidzieć, jaką linię przybierze tu praktyka.

 

Możliwość kłopotów ze strony US istnieje, tylko jeśli Pana działalność w tym zakresie przypomina działalność gospodarczą, czyli w uproszczeniu jest prowadzona w sposób bardzo zorganizowany i ciągły. Z opisu, który Pan przedstawił, nic takiego nie wynika. Zdecydowanie większe prawdopodobieństwo jest, że organ będzie twierdził, że jest to przychód z innych źródeł, który ryczałtem nie może zostać opodatkowany, bowiem interpretacja ogólna dotyczy jedynie stron www.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy + osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »