.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie zysków ze spółki w Kirgizji

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 02.10.2019

Czy zakładając spółkę z o.o. w Kirgizji, muszę powiadomić US w Polsce? Jak to się ma do sytuacji, gdy jestem obywatelem Polski, jestem rezydentem podatkowym Polski, i że będę pracował w tej spółce, wkład w spółkę wynosi 10 000 dolarów? Czy dywidendy od zysków kapitałowych rozliczam 19% podatkiem liniowym? Czy jak otrzymam dywidendy w formie weksla, muszę to rozliczyć przed urzędem skarbowym w momencie otrzymania weksla, czy w momencie realizacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczenie zysków ze spółki w Kirgizji

Fot. Fotolia

W pierwszej kolejności należy odnieść się do kwestii rezydencji podatkowej. Zgodnie z art. 3 ust. 1–1a ustawy PIT „osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”.

 

Skoro zatem jest Pan polskim rezydentem podatkowym, to w kraju opodatkowuje Pan każdy dochód uzyskany zarówno w RP, jak i za granicą.

 

Jak już zostało wskazane, rezydenci podatkowi zobowiązani są do opodatkowania w Polsce każdego przychodu – niezależnie, czy został osiągnięty w Polsce, czy za granicą. W konsekwencji jeżeli przyjmiemy, że Pana rezydencja podatkowa znajduje się w Polsce, to dywidenda wypłacona przez spółkę z Kirgistanu będzie opodatkowana również w Polsce.

 

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy PIT dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału uważa się za przychody z kapitałów pieniężnych. Zgodnie bowiem z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy PIT od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

 

Zgodnie z art. 30a ust. 2 ww. ustawy powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

 

Trzeba jednak mieć na uwadze, że zgodnie z art. 4a ustawy PIT polskie przepisy podatkowe należy stosować z uwzględnieniem międzynarodowych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. W tym zakresie sięgnąć należy do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Warszawie dnia 19 listopada 1998 r.

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 polsko-kirgiskiej umowy dywidendy, wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Kirgistanie osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce mogą być opodatkowane w Polsce. Ponadto w myśl art. 10 ust. 2 umowy dywidendy takie mogą być opodatkowane w państwie w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa (tj. w Kirgistanie), lecz jeżeli właściciel dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, to podatek ten nie może przekroczyć 10 procent kwoty dywidend brutto.

 

W świetle powyższej umowy (jak i na gruncie większości umów międzynarodowych) dywidendy są opodatkowane zarówno w państwie, w którym powstają (Kirgistan), i w państwie rezydencji podatkowej podatnika(Polska). Jeżeli spółce z Kirgistanu przedstawi Pan polski certyfikat rezydencji podatkowej, to stawka podatku od dywidendy w Kirgistanie nie może być większa niż 10%. W Polsce natomiast stawka podatku od dywidendy wynosi 19%.

 

Dochodzi zatem do podwójnego opodatkowania, które jest jednak niwelowane poprzez metody unikania podwójnego opodatkowania.

 

Jak stanowi art. 30a ust. 9 ustawy PIT podatnicy, będący polskimi rezydentami podatkowymi, uzyskujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przychody (dochody) z odsetek bankowych od polskiego podatku obliczonego zgodnie z art. 30a, odliczają kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19%.

 

W rezultacie w zakresie opodatkowania odsetek zagranicznych znajdzie zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia.

 

Potwierdza to również polsko-kirgiska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 23 ust. 1 umowy jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Kirgistanie, to Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Kirgistanie. Takie odliczenia nie mogą w żadnym przypadku przekroczyć tej części podatku od dochodu i majątku, obliczonej przed dokonaniem odliczeń od podatku od dochodu i majątku, która zależnie od okoliczności może podlegać opodatkowaniu w tym drugim Państwie.

 

Podsumowując. dywidendy uzyskiwane przez osobę mającą polską rezydencję podatkową będą opodatkowane zarówno w Polsce. jak i w Kirgistanie. Podwójny podatek jednak nie wystąpi. ponieważ od polskiego podatku rezydent może odliczyć podatek zapłacony za granicą zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia.

 

Warto również zaznaczyć, że zgodnie z art. 30a ust. 11 ustawy PIT kwoty podatku zapłaconego za granicą z tytułu dywidend polscy rezydenci są obowiązki wykazać w zeznaniu podatkowym (PIT-38 lub PIT-36) składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku osiągnięcia dywidendy. W tym samym zeznaniu podatnik stosuje metodą proporcjonalnego odliczenia.

 

Odnośnie natomiast otrzymania dywidendy w formie weksla ustalić należy, w którym momencie mamy do czynienia z przychodem podatkowym.

 

Jak stanowi art. 11 ust. 1 ustawy PIT przychodami, z zastrzeżeniem art. 14–15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

 

Przez pojęcie „otrzymane” – zgodnie ze Słownikiem języka polskiego – należy rozumieć takie pieniądze i wartości pieniężne, które zostały podatnikowi dane. Mając na uwadze istnienie wielu form rozliczeń, należy uznać, że otrzymane pieniądze to nie tylko wypłacona gotówka, ale również kwota, która wpłynęła na rachunek bankowy podatnika.

 

Natomiast „postawionymi do dyspozycji” są takie pieniądze i wartości pieniężne, które podatnik – wykazując określoną aktywność – ma możliwość włączyć do swojego władztwa. Innymi słowy, podatnik ma możliwość skorzystania z tychże pieniędzy, a nie jest to uzależnione od dodatkowej zgody osoby stawiającej określone środki do dyspozycji.

 

Przychód w postaci pieniędzy lub wartości pieniężnych powstaje w momencie otrzymania ich przez podatnika lub w momencie postawienia ich do dyspozycji podatnika. W doktrynie przyjmuje się jednak, że samo wystawienie weksla nie rodzi obowiązków podatkowych. Dopiero jego realizacja powoduje powstanie przychodu podatkowego. Jak możemy przeczytać w wyroku NSA z 7 października 1998 r., sygn. akt I SA/Gd 1775/96:

 

„Reasumując – z tego, co powiedziało wyżej, wynika jednoznacznie, że do celów podatkowych nie fakt wystawienia weksla, lecz konkretne zdarzenie gospodarcze stanowiło przesłankę ustalenia podstaw opodatkowania. Skoro zdarzenie to – z mocy przepisów prawa – nie wpływa na podstawę opodatkowania, brak jest uzasadnienia dla opodatkowania dochodu z tego tytułu”.

 

Podobnie uznał WSA we Wrocławiu w wyroku z 5.02.2016 r., sygn. akt I SA/Wr 2132/14, stwierdzając, że „funkcja płatnicza weksla polega na możliwości regulowania za pomocą weksla zobowiązań pieniężnych przez wręczanie weksla zamiast zapłaty. W żadnym jednak wypadku weksel nie jest surogatem pieniądza i jego wręczenie nie staje się powodem wygaśnięcia zobowiązania dłużnika. Aby do wygaśnięcia tego zobowiązania doszło, musi nastąpić zapłata w pieniądzu, czyli swoista zamiana papieru wartościowego, jakim jest weksel w ręku wierzyciela, na odpowiednią kwotę, którą zapłaci dłużnik”.

 

A zatem w momencie wystawienia weksla nie powstaje przychód dla osoby uprawnionej. Przychód taki powstanie w momencie jego realizacji. Ewentualny przychód u osoby z niego uprawnionej powstanie dopiero w momencie jego realizacji.

 

Na zakończenie warto dodać, że żaden przepis prawa nie zobowiązuje Pana do informowania US o fakcie bycia udziałowcem w zagranicznej spółce. W konsekwencji z uwagi na posiadane udziały w spółce w Kirgistanie nie musi Pan składać żadnego zawiadomienia do urzędu skarbowego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »