Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie zbiórki crowdfundingowej artysty

Autor: Wioleta Biel • Opublikowane: 13.08.2019

Jako osoba fizyczna pomagam prowadzić zbiórkę crowdfundingową dla znajomego artysty na jednym ze znanych portali. Zbiórka prowadzona jest pod nazwiskiem artysty i środki wpływają na jego konto. Zbiórka jest przeznaczona na wydanie płyty i zrealizowanie teledysku promującego. W podziękowaniu za wpłaty realizujemy różne nagrody: podziękowania na Facebooku lub mailem, wysyłka płyty, wysyłka płyty z autografem, umieszczenie nazwiska w podziękowaniu na okładce płyty. W jaki sposób artysta powinien rozliczyć się z urzędem skarbowym? Czy artysta może wysłać płyty w podziękowaniu bez żadnego dodatkowego rejestrowania (opodatkowania) takiej wysyłki? Czy występuje obowiązek uregulowania VAT? Artysta nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest płatnikiem VAT. Artysta chciałby przekazać mi w podziękowaniu za pomoc kwotę rzędu kilku tysięcy złotych. W jaki sposób powinniśmy się między sobą rozliczyć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyróżnia się dwa rodzaje crowdfundingu:

 

  • dotacyjny oraz
  • sprzedażowy.

 

Konsekwencje fiskalne zależą od przyjętego modelu.

 

Popularną formą crowdfundingu jest tzw. crowdfunding dotacyjny, w której współfinansujący otrzymuje podziękowania w formie pisemnej (np. list, e-mail lub umieszczenie na ogólnodostępnej liście wspierających). W tym przypadku nie ma żadnego materialnego świadczenia zwrotnego dla wspierającego określony projekt, a więc pomysłodawca nie podejmuje żadnych znaczących zobowiązań biznesowych wobec swoich finansujących.

 

PIT/CIT

 

Skutki w podatku dochodowym zależą od tego, czy jednostka uzyskująca finansowanie w ramach crowdfundingu dotacyjnego jest osobą fizyczną czy osobą prawną.

 

  • Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody (z wyjątkiem dochodów wymienionych w dalszej części cytowanego aktu prawnego oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku). W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zastosowanie znajdzie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT, który mówi, że przychodem z działalności gospodarczej są nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów, z wyjątkiem, gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Takie podejście zaprezentowała np. Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 5 marca 2015 r. (IPPB1/415-1405/14-2/ES).
  • Gdy pomysłodawca jest osobą prawną, na podstawie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o CIT przychodami są otrzymane pieniądze oraz wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie (patrz interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 7 sierpnia 2015 r., IPPB6/4510-32/15-4/AZ).

 

Oznacza to, że zarówno osoba fizyczna, jak i prawna powinny uwzględnić otrzymane w wyniku zorganizowania akcji crowdfundingu dotacyjnego na realizacją założonego przedsięwzięcia środki pieniężne w podstawie opodatkowania.

 

VAT

 

Zgodnie z art. 5. ust. 1. ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 

1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2. eksport towarów;

3. import towarów na terytorium kraju;

4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

 

Opodatkowaniu VAT podlegają przede wszystkim czynności odpłatne. W konsekwencji, ponieważ wpłata od wspierającego nie ma charakteru wynagrodzenia, nie podlega VAT.

 

Oznacza to, że w przypadku, gdy nie wystąpi świadczenie wzajemne ze strony gromadzącego środki na rzecz współfinansującego, pozyskanie środków pieniężnych w ramach crowdfundingu dotacyjnego nie powinno powodować obowiązków w podatku od towarów i usług. Stanowisko to potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 listopada 2010 r. (I FSK 1917/09).

 

Crowdfunding sprzedażowy to równie atrakcyjny model finansowania społecznościowego, w ramach którego finansujący otrzymuje świadczenie wzajemne za udzielone finansowanie, ustalone przez pomysłodawcę, o dowolnej wartości. Określone korzyści, takie jak na przykład zniżka przy zakupie finansowanego produktu czy możliwość jego nabycia w przedsprzedaży, mają zachęcić internautów do aktywnego udziału w zbiórce pieniędzy.

 

PIT/CIT

 

W tym modelu finansowanie społecznościowe prowadzi do przekazania konkretnego towaru albo wykonania usługi na rzecz wspierającego daną inicjatywę.

 

  • W tej sytuacji środki pieniężne uzyskiwane w ramach crowdfundingu sprzedażowego uznawane są – na podstawie art. 14 ustawy o PIT – za przychody z działalności gospodarczej podlegające obowiązkowi podatkowemu. Zgodnie z art. 9 pkt 2 tej ustawy dochodem jest nadwyżka sumy przychodów z danego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.
  • Natomiast ustawa o CIT określa w art. 7 pkt 1, że przedmiotem opodatkowania jest co do zasady dochód, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty przez podatnika. Z dyspozycji art. 7 pkt 2 ustawy o CIT wynika, że dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

 

Dana osoba prawna albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jako projektodawcy uwzględnią zatem otrzymane w ramach finansowania społecznościowego wpłaty w przychodach podatkowych, ale mogą przy tym pomniejszyć je o faktycznie poniesione wydatki związane z realizacją projektu (koszty uzyskania przychodów).

 

VAT

 

Przy omawianiu crowdfundingu dotacyjnego – z art. 5. ust. 1 ustawy o VAT wynika, że odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług, zarówno na terytorium kraju, jak i transakcje wewnąrzwspólnotowe oraz poza granicami Unii Europejskiej, podlegają opodatkowaniu. Co do zasady, przekazane współfinansującemu projekt świadczenie zwrotne jest klasyfikowane jako dostawa towarów albo świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowana właściwą stawką VAT w Polsce. Istotne jest jednak właściwe określenie miejsca opodatkowania realizowanej w ramach współfinansowania społecznościowego sprzedaży (lub przedsprzedaży), które zależy od rodzaju świadczonej usługi albo wytworzonego towaru, a także miejsca siedziby nabywcy oraz tego, czy posiada on status podatnika VAT. Warto jednak zapoznać się np. z interpretacją Izby Skarbowej w Warszawie z 23 czerwca 2015 r. (IPPP1/4512-438/15-2/EK), która wskazuje na przesłanki, które muszą zostać spełnione, aby kwoty otrzymane od osób wspierających uznać za zapłatę za dostarczony towar czy świadczoną usługę. Pozyskiwanie finansowania w ramach tego modelu wymaga więc dokładnej analizy obowiązków w podatku od towarów i usług.

 

Cytując ww. interpretację: „Tym samym w momencie otrzymania środków wpłacający nie będzie wiedział, czy dojdzie do dostawy towaru, i nie ma również gwarancji, w przypadku powodzenia ww. akcji crowdfundingowej, że otrzymany towar będzie towarem, który w ramach projektu miał być wykonany i który miał otrzymać. Zatem z tytułu otrzymania środków pieniężnych wnioskodawca nie będzie musiał rozpoznać obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy, gdyż w chwili ich otrzymania środki pieniężne nie stanowią zaliczki ani przedpłaty za dostawę konkretnego towaru.”

 

Ponadto z komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów Publicznych z 7.02.2017 r. wynika: Jeżeli zbiórka crowdfundingowa jest nieodpłatna i wpłacający nie otrzymuje w zamian żadnego świadczenia (np. prawa do zakupu towaru po obniżonej cenie, kubka z logo firmy) – wówczas wpłata taka jest darowizną.

 

Obowiązek zapłaty podatku od darowizny powstaje dopiero powyżej kwoty 4902 zł (jeżeli darczyńcami są osoby obce). Uwaga! Kwoty te obejmują wszystkie wpłaty od jednej osoby dokonane w ciągu 5 lat. To my musimy sprawdzić, ile było wpłat od jednej osoby w ciągu 5 lat, bo na nas ciąży obowiązek zapłaty podatku od darowizny.

 

W przypadku podatku VAT interpretacja nie jest jednoznaczna. W niektórych sytuacjach, mimo że zebrane środki stanowią przychód, nie podlegają one opodatkowaniu VAT. Jest tak, gdy wpłata nie jest uzależniona od świadczenia wzajemnego (tzn. zbierający środki nie uzależnia wykonania świadczenia od wysokości wpłaconej kwoty). W takim przypadku brak bezpośredniego związku między wykonaniem świadczenia a otrzymanymi datkami. W konsekwencji, ponieważ zapłata nie ma charakteru wynagrodzenia, nie podlega VAT.

 

Crowdfunding nie podlega regulacjom prawnym związanym ze zbiórką publiczną. Nie trzeba go rejestrować (zgłaszać) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji na portalu zbiórek publicznych. Nie trzeba też składać sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki.

 

Największy jednak problem dotyczy Pańskiego wynagrodzeniem – w mojej ocenie może to być wynagrodzenie na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło. Przy czym w wypadku umowy o dzieło należałoby się zastanowić nad prawidłową konstrukcja takiej umowy. Aby ocenić skutki podatkowe i składkowe, trzeba uwzględnić informację, czy ma Pan jakieś inne źródło przychodów, z którego są odprowadzane składki.

 

Odnosząc się jeszcze do zadanych pytań:

 

Przyjmując zbiórkę jako rodzaj sprzedaży premiowej, w mojej ocenie artysta powinien rozliczyć się na zasadach przyjętych dla przedsiębiorców (nieryczałtowców), tj. do 30 kwietnia następnego roku, w którym miała miejsce „zbiórka” środków pieniężnych.

 

Z przepisu art. 14 ust 2 pkt 2 ustawy PIT wynika, że przychodem z działalności gospodarczej są nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Chyba że wykorzystamy opcję alternatywną i przyjmiemy, że artysta otrzymuje darowiznę (w przypadku braku świadczenia wzajemnego). Wtedy podatnik (artysta) ma miesiąc na złożenie SD-3.

 

Pyta Pan, czy artysta może wysłać płytę w podziękowaniu bez żadnego dodatkowego rejestrowania, opodatkowania takiej wysyłki. W mojej ocenie takie zachowanie może zostać zakwalifikowane jako sprzedaż premiowa, zatem mamy tzw. świadczenie wzajemne (kwalifikacja: działalność podatkowa).

 

Jeżeli osoba pozyskująca środki pieniężne wykonuje działalność gospodarczą, jest zobowiązana do rozpoznania otrzymanych kwot jako przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w ramach tej działalności niezależnie, czy zbiórka crowdfundingowa jest odpłatna, czy nieodpłatna, czyli – czy osoba wpłacająca środki pieniężne otrzymuje za to jakieś świadczenie, czy też nie.

 

W przypadku braku świadczenia wzajemnego: Jeżeli osoba fizyczna nie prowadzi działalności gospodarczej, uzyskane środki podlegają opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ponieważ w analizowanym stanie faktycznym środki finansowe pozyskiwane będą od osób obcych (tzn. III grupa podatkowa), kwota wolna od podatku wynosi 4902 zł. Środki powyżej tej kwoty należy opodatkować. Wysokość podatku do kwoty 10278 zł wynosi 12%; w przedziale 10278 zł do 20556 zł podatek wynosi 1233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10278 zł; powyżej kwoty 20556 zł podatek wynosi 2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł. Zgłoszenia należy dokonać na deklaracji SD-3, w ciągu miesiąca od powstania obowiązku podatkowego.

 

Co do VAT: Jeżeli założymy, że mamy czystą darowiznę bez prowadzenia działalności, to w mojej ocenie nie wystąpi obowiązek rozliczenia podatku VAT. W przeciwnym wypadku wracamy do mojego poprzedniego komentarza.

 

Czynność przyjęcia darowizny nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Jak widać, instytucja crowdfundingu z perspektywy podatków jest dość dziewicza, a jej skutki uzależnione od przyjętego modelu. Bardzo mocno rekomenduję złożenie wniosku o wydanie interpretacji podatkowej w kwestii implikacji podatkowych przeprowadzenia akcji zbiórkowej przede wszystkim w związku z otrzymaniem ochrony w przypadku pozytywnej odpowiedzi organu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII - 8 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki