Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie zarobków z programów internetowych typu revshare

Autor: Wioleta Biel • Opublikowane: 31.07.2019

Mam problem z zakresu prawa podatkowego. Od niespełna roku uczestniczę w programie internetowym typu RevShare, czyli w programie firmy, która dzieli się swoim zyskiem ze sprzedaży towarów – zwraca 14% z zainwestowanych pieniędzy w ciągu miesiąca. Co miesiąc uzyskuję z tego programu około 280 euro. Jestem studentem i nie posiadam własnego dochodu oprócz kilku umów-zleceń. W jaki sposób powinienem rozliczyć PIT uwzględniając dochód z tego programu? Który PIT mam wypełnić? Firma, w której zainwestowałem, jest zagraniczna, ale działa też w Polsce i może wystawić potwierdzenie pobrania zysku ze sprzedaży produktu. Oczywiście jestem polskim rezydentem podatkowym. Proszę o wyjaśnienia!


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczenie zarobków z programów internetowych typu revshare

Fot. Fotolia

Osiąganie zysku z programów „revenue share” jest zjawiskiem dosyć nowym, stąd różne może być podejście organów skarbowych co do prawidłowego rozliczania tego typu zysków. Co prawda, pojawiło się kilka Indywidualnych Interpretacji Podatkowych ( np. sygn. IBPBII/1/415-809/12/AA, sygn. IPPB4/4511-1532/15-2/MS1), które wypowiadają się na temat opodatkowania przychodów osiąganych z revenue share, lecz należy pamiętać, iż odnoszą się one jedynie do konkretnego, przedstawionego w niej stanu faktycznego. Stąd, aby skorzystać z mocy ochronnej interpretacji, należy wystąpić z własnym wnioskiem o jej wydanie, szczegółowo przedstawiając w nim zaistniały stan faktyczny. Jest to szczególnie ważne ze względu na fakt, że poszczególne programy revenue share mogą bardzo się od siebie różnić oraz mieć serwery w różnych państwach.

 

Niemniej jednak, biorąc pod uwagę przepisy oraz wydane już interpretację, należy uznać, że:

 

Miejsce opodatkowania

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm. zwanej dalej „ustawą o PIT”) – osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Stosownie do art. 4a przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Jeżeli w krajach, na których zamieszczone zostały serwery programów, nie opodatkowano dochodu wnioskodawcy uzyskanego z tytułu uczestnictwa w programach typu revenue sharing, to podatek należy zapłacić w Polsce.

 

Źródło przychodu

Należy je zaliczyć, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 9 ustawy o PIT do źródeł „inne”, gdyż użyte w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT sformułowanie „w szczególności” wskazuje, iż zawiera on tylko przykładowe wyliczenie przychodów. Oznacza to, że przysporzenia majątkowe, niezaliczane do pozostałych źródeł przychodów, stanowią przychody objęte tym przepisem.

 

Zwolnienie

Ustawodawca dla kategorii przychodów z revenue share nie przewidział zwolnienia przedmiotowego, dlatego też podlegają one opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

Stawka podatku

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o PIT stawka podatku wynosi:

 

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528 zł

18%

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528 zł

 

15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

Koszty uzyskania przychodu

Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wszelkie wydatki, które łącznie spełniają następujące warunki:

 

· zostały faktycznie poniesione w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodu, tzn. pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami,

· nie zostały wymienione w art. 23 ustawy o PIT zawierającym katalog wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów,

· są odpowiednio udokumentowane.

 

Mając na uwadze powyższe, kwota wpłacona do programów może stanowić koszt uzyskania przychodów, pod warunkiem, że spełnia wymienione wyżej przesłanki.

 

Moment uzyskania przychodu

 

Momentem powstania obowiązku podatkowego jest moment wpłaty przez administratorów programów środków pieniężnych na konto uczestnika w procesie płatniczym lub bezpośrednio na kartę płatniczą.

 

Powyższe wynika z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, zgodnie z którym przychodem są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

 

Przeliczenie przychodów na polską walutę

 

Zgodnie z art. 11 a ust. 1 ustawy o PIT przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

 

Deklaracja

 

Osiągnięte przychody, wpisywane co do zasady w rubryce „inne źródła”, należy rozliczyć, sumując je wraz z innymi przychodami opodatkowanymi według skali na druku PIT-36 składanym do 30 kwietnia roku następnego (chociaż zgodnie z Indywidualną Interpretacją Podatkową o sygn. ILPB1/4511-1-19/16-2/AP w zeznaniu tym jako dochody z innych źródeł nie należy wykazywać dochodów z Kanady, gdyż są one zwolnione z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 21 ust. 1 lit. a) i c) powoływanej Konwencji. Dochody te co prawda uwzględnia się w ww. zeznaniu, jednakże nie jako dochody z innych źródeł, ale w celu ustalenia stopy procentowej, co wynika z art. 27 ust. 8 ustawy o PIT).

 

W trakcie roku podatkowego nie ciążą na wnioskodawcy obowiązki wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Z tytułu dochodów uzyskanych za granicą na podatniku leży również obowiązek złożenia załączników PIT/ZG (odrębnie dla każdego państwa, z którego uzyskuje się dochody).

 

Przykładowe interpretacje wydawane w podobnych stanach faktycznych:

 

https://interpretacje-podatkowe.org/kanada/ibpbii-1-415-809-12-aa

https://interpretacje-podatkowe.org/programy/ippb4-4511-1532-15-2-ms1

http://www.podatki.biz/interpretacje/0362409.txt (w tej interpretacji Organ zwraca uwagę, że w zeznaniu składanym na formularzu PIT-36 jako dochody z innych źródeł należy wykazać tylko te dochody z tytułu uczestnictwa w programach typu revenue sharing, które pochodzą z USA. W zeznaniu tym jako dochody z innych źródeł nie należy wykazywać dochodów z Kanady, gdyż są one zwolnione z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 21 ust. 1 lit. a) i c) powoływanej Konwencji. Dochody te co prawda uwzględnia się w ww. zeznaniu, jednakże nie jako dochody z innych źródeł, ale w celu ustalenia stopy procentowej, co wynika z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

W związku jednak z tym, iż konsultanci w Krajowej Informacji Podatkowej nie mieli pojęcia o tym, w jaki sposób powinien się zachować podatnik w Pana sytuacji, bardzo mocno rekomenduję wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej w celu uzyskania pełnej ochrony podatkowej.

 

Interpretacja indywidualna jest wydawana w danej sprawie i jest zindywidualizowana w kwestii podatnika, który o nią wystąpił. Oznacza to, iż powołanie się na jakąś inną interpretację nawet z takim samym stanem faktycznym nie odniesie żadnego skutku podatkowego.

 

Proszę zauważyć, iż interpretacja nie jest dla podatnika wiążąca. Nie ma on obowiązku stosować się do zawartej w niej wykładni przepisów podatkowych, np. sporządzając zgodnie z nią korekty złożonych rozliczeń. Zależy to wyłącznie od jego woli. Zastosowanie się do interpretacji nie może jednak przynieść jej adresatowi szkody. Nie ponosi on negatywnych skutków zmiany interpretacji, uchylenia jej przez sąd administracyjny lub nieuwzględnienia w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

 

Zakres ochrony zależy od tego, kiedy miały miejsce skutki podatkowe związane ze zdarzeniem będącym przedmiotem interpretacji – przed czy po doręczeniu jej adresatowi. W pierwszym przypadku nie jest wszczynane postępowanie karne skarbowe, a rozpoczęte podlega umorzeniu, oraz unika się zapłaty odsetek za zwłokę. W drugim przypadku, poza wspomnianymi korzyściami, uzyskuje się również zwolnienie z obowiązku uiszczenia podatku. Zakres tego zwolnienia zależy od tego, w jakich okresach rozliczany jest podatek: rocznie, kwartalnie czy miesięcznie. Interpretacja spełnia swoją funkcję ochronną tylko w odniesieniu do przedstawionej w niej sytuacji. Jeżeli okaże się np. podczas postępowania podatkowego, że odbiega ona od rzeczywistości, uzyskane od fiskusa wyjaśnienia nie stanowią żadnego zabezpieczenia.

 

Zatem, aby interpretacja chroniła Pana, to Pan musi o nią wystąpić.

 

Podsumowując: w mojej ocenie powinien Pan złożyć druk PIT-36 z załącznikiem PIT/ZG (źródło dochodu jest bowiem za granicą).

 

 

 

 

* Opis sprawy z czerwca 2017 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć plus jeden =

»Podobne materiały

Wycofanie lokali z działalności gospodarczej

Przed kilkoma laty wykupiłem dwa lokale od spółdzielni. Włączyłem je do swojego przedsiębiorstwa, dzięki amortyzacji czynsz stanowił koszt dla zakładu. Czy mogę teraz te pomieszczenia sprzedać, podarować synowi lub przestać amortyzować i zostawić dla siebie (by np. zacząć je wynajmować)? Czy pr

 

Opodatkowanie dochodów z tańca erotycznego i prostytucji

Zarabiam zamiennie jako tancerka erotyczna i prostytutka pieniądze w Polsce i za granicą. Moje dochody są nieudokumentowane. Wiem, że po przekroczeniu jakiejś kwoty na koncie mogę się spodziewać problemów ze strony urzędników. Następny problem powstanie zapewne, gdybym zainwestowała środki w majątek

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »