.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie VAT-u przy zakupie kotłowni

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 23.02.2018

Zamierzam kupić dwie oddzielne kotłownie, które obecnie dzierżawię i użytkuję w swojej działalności gospodarczej. W skład kotłowni wchodzi budynek kotłowni, kotły i urządzenia kotłowni, zewnętrzna sieć ciepłownicza. Sprzedający jest firmą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą – jest podatnikiem VAT-u, ja, tj. kupujący, też prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, jestem podatnikiem VAT-u. Sprzedający twierdzi, że ta sprzedaż jest na fakturę VAT z naliczonym podatkiem VAT 23%. Ja VAT naliczony z tej faktury odliczam od swojego VAT u należnego i jest wszystko w porządku? Jakie będą skutki, gdy kontrola skarbowa u mnie stwierdzi, że jest sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa i że ta sprzedaż nie powinna być opodatkowana VAT-em i nie miałem prawa go odliczyć, chociaż ten VAT zapłaciłem sprzedającemu, a sprzedający odprowadził go do urzędu skarbowego w swoim rozliczeni VAT-u?
Czy sprzedający ma prawo i obowiązek złożyć korektę do urzędu skarbowego, odzyskać od urzędu skarbowego niezasadnie naliczony i wpłacony VAT i mi go zwrócić? Jak przed taką sytuację się zabezpieczyć, aby sprzedający prawidłowo ocenił, czy sprzedaje zorganizowaną część przedsiębiorstwa i ta transakcja nie podlega podatkowi VAT lub odwrotnie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

W przedstawionym przez Pana problemie należy rozważyć, czy nabycie dwóch kotłowni wraz z urządzeniami stanowi nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa czy też nie. Odpowiedź na to pytanie wywoła określone skutki na gruncie podatku VAT.

 

Przede wszystkim zauważyć należy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy VAT przepisów tejże ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Oznacza to zatem zupełne wyłączenie z opodatkowania czynności, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa. Zbycie w jakiejkolwiek formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. W tym wypadku mamy do czynienia z wyłączeniem od opodatkowania. W rezultacie sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie powoduje konieczności zapłaty podatku należnego po stronie zbywcy oraz nie daje prawa do odliczenia podatku naliczonego po stronie nabywcy.

 

Definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa odnajdziemy w art. 2 pkt. 27e ustawy VAT. Pod tym pojęciem należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

 

W świetle zacytowanej regulacji zorganizowana część przedsiębiorstwa musi przede wszystkim spełniać warunki wyodrębnienia organizacyjnego, finansowego i funkcjonalnego. Są to elementy, które w myśl zacytowanej definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przesądzają o wydzieleniu zespołu składników majątkowych w istniejącym przedsiębiorstwie.

 

(…)

 

Przepisy ustawy VAT nie wskazują, co należy rozumieć poprzez wyodrębnienie organizacyjne i finansowe. Odpowiedź na to zagadnienie daje nam jednak wypracowane orzecznictwo oraz doktryna.

 

Warunek wyodrębnienia organizacyjnego w strukturze całego przedsiębiorstwa jest spełniony, jeżeli jest potwierdzony odpowiednim dokumentem np. statutem, regulaminem, zarządzeniem lub innym aktem o podobnym charakterze. Organy podatkowe wskazują, że organizacyjnie wyodrębnioną częścią przedsiębiorstwa jest taka część, która ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika i funkcjonuje np. jako dział, oddział, wydział, sektor działalności itp. Niemniej należy zauważyć, że wyodrębnienie organizacyjne nie jest tożsame z wyodrębnieniem formalno-prawnym. Oznacza to, że nie jest bezwzględnie konieczne, aby określona część przedsiębiorstwa musiała stanowić samodzielny podmiot prawny, jednostkę organizacyjną lub oddział.

 

Wyodrębnienie finansowe występuje wtedy, gdy za pomocą odpowiedniej ewidencji zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. O wyodrębnieniu finansowym można mówić, gdy ewidencja kosztów i przychodów prowadzona w obrębie danego przedsiębiorstwa pozwala na ustalenie wyniku finansowego części przedsiębiorstwa, która ma być przedmiotem zbycia. Ważne zatem jest, aby należności i zobowiązania dały się przyporządkować organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku.

 

W zakresie natomiast wyodrębnienia funkcjonalnego wskazać należy, że wyodrębniona część przedsiębiorstwa powinna stanowić niezależną strukturę w ramach danego podmiotu. Istotnym jest, by po zbyciu części firmy nabywca bez żadnych dodatkowych nakładów finansowych, bez żadnego przeprowadzenia restrukturyzacji, reorganizacji, bez zawierania umów, uzyskiwania pozwoleń itd. mógł kontynuować działalność. Jak podkreślił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 22 stycznia 2010 r., IPPB1/415-833/09-4/MT:

 

„Odnośnie wyodrębnienia funkcjonalnego to kryterium to sprowadza się do ustalenia czy wyodrębniona organizacyjnie całość jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Nie budzi bowiem wątpliwości to, iż aby wydzielona część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, musi ona posiadać potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe: materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa”.

 

(…)

 

W świetle przedstawionej analizy uważam, że planowany przez Pana zakup dwóch kotłowni wraz z wyposażeniem nie może być uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa zbywcy. Wynika to przede wszystkim z faktu, że zbywca nie prowadzi wyodrębnionej działalności poprzez te składniki ponieważ są one oddane w dzierżawę i to nie zbywca, lecz Pan, w ramach tej dzierżawy prowadzi działalność gospodarczą. Brak jest wyodrębnienia organizacyjnego, finansowego oraz funkcjonalnego. W tym przypadku mamy do czynienia z grupą składników majątkowych, których zbycie stanowi odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT. W przedstawionym przez Pana stanie faktycznym nie widzę żadnych przesłanek do uznania, że mamy do czynienia ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

 

Zakładając jednak czysto hipotetycznie, że po sprzedaży okazałoby się, że jednak była to zorganizowana część przedsiębiorstwa, to niestety z uwagi na fakt, iż nie jest to czynność podlegająca pod ustawę VAT, byłby Pan zobligowany do skorygowania odliczonego podatku VAT. Myślę jednak, że mógłby Pan dochodzić roszczeń i odszkodowania od zbywcy na gruncie prawa cywilnego, opierając się na konstrukcji wprowadzenia w błąd co do przedmiotu sprzedaży. Prawo podatkowe nie daje bowiem takich możliwości – pozostaje wyłącznie droga cywilnoprawna. Jak jednak zaznaczam, jest to sytuacja potencjalna, bowiem w Pana przypadku nie występuje nabycie ZCP, lecz pojedynczych składników majątkowych.

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 minus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »