Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie organizacji eventu z udziałem celebrytów

Autor: Wioleta Biel • Opublikowane: 21.01.2017

Prowadzę agencję reklamową, klient chce, żebym zorganizował dla niego imprezę z udziałem kilku celebrytów. W zamian za uczestnictwo w evencie klient przekaże im przedmioty z branży tekstylnej o wartości ok. 4000 zł na osobę. Jak to sformalizować? Co ważne, klient chce mieć tylko jedną umowę – z moją agencją, mnie chce przekazać produkty do barteru i to moja agencja miałaby podpisać umowy z celebrytami i następnie przekazać im wynagrodzenie w postaci produktów klienta. Zawsze ograniczaliśmy się tylko do pośrednictwa, ale w tym przypadku ma być inaczej. Jak wobec tego zafakturować przekazane do wydania celebrytom przedmioty? Jak opodatkować korzystnie całe przedsięwzięcie? Jeżeli moja agencja otrzyma przedmioty o wartości np. 40 000 zł – będzie to przychód, a później je rozdamy – to będzie koszt, czy podatki jakoś się zbilansują? Jak się rozliczyć z celebrytami? Jakie umowy z nimi zawrzeć (barterową, zlecenia, o dzieło)? Jakie najdogodniejsze rozwiązanie Państwo nam proponują?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Moja propozycja ukształtowania planowanej transakcji opiera się głównie na tym, aby było to proste pod względem prawnym i podatkowym, oraz nie wiązało się z ryzykiem ze strony fiskusa, że zawierane umowy zostaną w inny sposób zakwalifikowane.

 

Proponowany scenariusz współpracy:

 

Klient zawiera z Panem umowę na organizację eventu, w związku z tą umową cena zostanie skalkulowana jako ta kwota, którą Pan zakładał, żeby otrzymać za organizację, oraz dodatkowo wynagrodzenie zostanie zdefiniowane poprzez przekazane towary marketingowe. W tym modelu Pan rozpozna przychód w wysokości ceny za wykonaną usługę oraz w wartości przekazanych towarów. Następnie dokona Pan nieodpłatnego przekazania towarów na rzecz celebryty. Co daje Panu możliwość rozpoznania kosztu podatkowego w wysokości przekazanych towarów przez klienta. W konsekwencji wartość towaru, którą Pan nabędzie w ramach umowy z klientem, stanie się neutralna podatkowo.

 

Przykład: (dotyczy wartości przekazanych towarów)

 

wartość otrzymanego towaru 4000 zł (przychód podatkowy),

przekazanie towaru celebrantom o wartości 4000 zł stanie się kosztem podatkowym,

w konsekwencji: 4000 zł (przychód) minus 4000 zł (koszt) = 0 (podstawa do opodatkowania).

 

Następnie, w zależności w jaki sposób Pan rozlicza się z podatku dochodowego, otrzymanie towaru jak i jego przekazanie celebrytom powinno mieć miejsce w jednym okresie rozliczeniowym (tj. w okresie jednego miesiąca albo kwartału). Jeżeli nie ma takiej możliwości, należy w taki sposób skonstruować umowę, aby klient z Panem rozliczał się w zaliczkach (ratach) – zaliczka nie rodzi obowiązku podatkowego w podatku dochodowym. Taki sposób konstruowania umowy sprawi, że przekazane przez klienta towary będą dla Pana neutralne podatkowo w podatku dochodowym i nie będzie to wymagało angażowania gotówki w rozliczenia podatkowe.

 

Podatek VAT

 

Czynność nieodpłatnego przekazania towarów celebrycie, przy nabyciu których podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia, podlega opodatkowaniu VAT. Jednak tego przekazania nie należy dokumentować fakturą. Takie przekazanie wystarczy udokumentować wewnętrznym dokumentem, w którym naliczy Pan podatek VAT. W konsekwencji podatek VAT przy otrzymaniu towarów zostanie skonsumowany przez wewnętrzne naliczenie podatku VAT przy nieodpłatnym przekazaniu towarów celebrytom. Oznacza to, że jeżeli będzie to miało miejsce w jednym okresie rozliczeniowym, podatek VAT również będzie dla Pana neutralny.

 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 9 czerwca 2014 r., nr ITPP1/443-268/14/MN (interpretacja mimo że nie w analogicznym stanie faktycznym wyraża ogólną zasadę dotyczącą opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnych przekazań towarów).

 

Dlaczego NIE barter / sponsoring? Umowa barterowa / sponsoring w relacji Agencja reklamowa – Celebryta

 

Sponsoring oznacza odpłatne przysporzenie majątkowe wyrażające się w pieniądzach, rzeczach lub usługach, dokonywane przez firmę, osobę prywatną, instytucję itp. (sponsora) na rzecz osoby fizycznej, organizacji, instytucji itp. (sponsorowanego), w celu wykonania przez niego czynności określonych w umowie sponsoringu.

 

Umowa sponsoringu jest umową cywilną nienazwaną, czyli nie regulują jej wprost przepisy prawa cywilnego (tym niemniej należy do niej stosować przepisy ogólne Kodeksu cywilnego dotyczące zobowiązań). Strony mogą więc dowolnie ustalić treść umowy, oczywiście w ramach obowiązującego prawa. Umowa dla swojej ważności nie musi być zawarta na piśmie, ale taka jej forma pozwala uniknąć ewentualnych sporów co do tego, na co strony zgodziły się i do czego zobowiązały.

 

Szczególnie ważne jest określenie wartości świadczeń obu stron – świadczeniu sponsora winno odpowiadać ekwiwalentne (przynajmniej umownie) świadczenie sponsorowanego.

 

Umowa barterowa to wymiana usługi za usługę, towaru za towar, towaru za usługę lub usługi za towar. Jest to tzw. umowa nienazwana, czyli nie ma określonej prawem definicji. Polega na wzajemnej wymianie, bez konieczności sięgania po pieniądze. Odbywa się więc bez udziału gotówki, ale wymieniane towary/usługi, powinny być sobie równe co do wartości. Pomimo braku rozliczenia w pieniądzach, ma charakter umowy odpłatnej.

 

Umowa barterowa może być zawarta w dowolnej formie: pisemnej, ustnej, za pomocą wymiany e-maili, faxów itp.

 

Różnice między barterem a sponsoringiem

 

Sponsoring może być rodzajem umowy barterowej, w której świadczenie sponsorowanego będzie usługą reklamową, a świadczenie sponsora będzie rzeczowe, a nie pieniężne (czyli wymiana usługi reklamowej za inne usługi lub rzeczy). Sponsoring nie musi przybierać postaci barteru, ponieważ może polegać na przekazaniu pieniędzy przez sponsora albo może odpowiadać umowie darowizny (brak obowiązku świadczenia po stronie sponsorowanego). Ostatecznie to, czym dany „sponsoring” jest, wynika z treści umowy.

 

Gdyby Pan się zdecydował na zawarcie umowy z celebrytami na zasadach barteru czy sponsoringu, proszę mieć na uwadze, iż miałby Pan obowiązek wystawienia faktury VAT na rzecz celebryty otrzymującego towar w ramach jednej z wymienionych umów. Z biznesowego punktu widzenia nie jest to dobre rozwiązanie głównie dla celebryty, który musiałby zapłacić podatek VAT (23% z 4000 zł) z własnej kieszeni (jeżeli nie jest przedsiębiorcą).

 

Relacja agencja reklamowa – celebryta (PIT8C)

 

Jeżeli celebryta otrzymuje towar na zasadzie nieodpłatnego przekazania, będzie Pan zobowiązany przekazać celebrycie PIT8C w związku z uczestnictwem w evencie i otrzymaniem towaru.

 

W PIT-8C ujmuje się nie tylko świadczenia pieniężne, ale także świadczenia w naturze i wszelkie nieodpłatne świadczenia, jeżeli należą do kategorii przychodów objętych obowiązkiem informacyjnym realizowanym na tym formularzu.

 

Konstrukcja przepisów regulujących zakres przychodów ujmowanych w PIT-8C, w szczególności otwarty charakter zawartego w nich rodzaju świadczeń, powoduje, że łatwiej wskazać świadczenia, które w tej informacji nie powinny być ujmowane. Są to:

 

  • zaliczane do przychodów ze stosunku pracy i pokrewnych, z działalności wykonywanej osobiście, z działalności gospodarczej (jeżeli więc celebryta jest przedsiębiorcą i zawierana jest umowa np. sponsorska, to obowiązek wystawienia PIT8C nie istnieje);
  • ze świadczeń reklamowo-promocyjnych, których jednorazowa wartość nie przekracza 200 zł;
  • z nagród, wygranych w konkursach i podobnych, opodatkowanych ryczałtem 10%,
  • objęte podatkiem od spadków i darowizn.

 

Podsumowanie

 

Pan jako agencja reklamowa podpisuje umowę na organizację eventu, w ramach tej umowy wynagrodzenie jest skalkulowane dwurodzajowo tzn. (i) gotówka oraz (ii) w formie przekazanych towarów. Wynagrodzenie winno zostać udokumentowane fakturą VAT. Następnie w ramach eventu Pan przekazuje otrzymane towary celebrytom, a przekazanie dokumentuje wewnętrznym dokumentnym, na którym Pan nalicza podatek VAT.

 

Należy zastanowić się nad sposobem ukształtowania postanowień umowy pomiędzy Panem a klientem tak, aby wartość otrzymanych towarów była dla Pana pod względem podatkowym (podatek dochodowy, VAT) neutralna. Jeżeli otrzymanie towaru, jaki i jego przekazanie, będzie miało miejsce w jednym okresie rozliczeniowym, pozwoli to na utrzymanie neutralności podatkowej w związku z przedmiotowymi towarami w Pana działalności.

 

Dlaczego nie darowizna dokonana przez klienta na Pana rzecz?

 

Darowizna dokonana przez klienta spowodowałaby, że Pan jako obdarowany musiałby opodatkować jej otrzymanie. W konsekwencji doprowadziłoby to do zaangażowania gotówki w relacje biznesowe w postaci wymogu zapłaty podatku do US.

 

Zaproponowany przeze mnie model nie wymaga angażowania gotówki, co sprawia, że jest łatwiejszy w rozliczeniu jak i korzystniejszy dla Pana. Jednocześnie Pana klient w momencie zapłaty wynagrodzenia całą wartość netto może rozpoznać jako koszt podatkowy.

 

Inną kwestią natomiast jest obowiązek wystawienia PIT8C celebrytom otrzymującym towar. Ta kwestia zależy jedynie od tego, czy celebryta jest przedsiębiorcą, czy też nie.

 

Dodatkową opcją jest dokonanie stosowanego zapisu w umowie miedzy Panem a klientem, iż klient zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania towarów, które Pan zobowiązuje się następnie przekazać celebrytom w ramach organizowanego eventu. W tym scenariuszu występuje Pan w roli jedynie pośrednika, co daje możliwość nierozpoznawania wartości przekazywanych towarów przez klienta w rozliczeniach podatkowych. Taki zapis jednak może budzić wątpliwości urzędu skarbowego. Dodatkowo w celach dowodowych należałoby zadbać, aby każdy obdarowany celebryta poświadczył odbiór towaru. W tym scenariuszu zdecydowanie rekomendowałabym wystąpienie z wnioskiem o interpretację do Ministra Finansów dotyczącą kwestii neutralności podatkowej pośrednictwa w przekazaniu towarów na rzecz celebrytów. Czas oczekiwania na odpowiedz Ministra to 3 miesiące.

 

WAŻNE

 

  • odpowiednie ukształtowanie zapisów umownych pomiędzy Panem a klientem;
  • ustalenie statusu celebryty występującego na evencie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery minus IX =

»Podobne materiały

Zakup na pokazie sprzętu na firmę, jak odstąpić?

Bez zastanowienia zakupiliśmy na pokazie bardzo drogi odkurzacz. Jeszcze tego samego wieczoru uznaliśmy, że to była zła decyzja i następnego dnia wysłaliśmy oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, na co otrzymaliśmy odpowiedź, że nie możemy zerwać umowy, gdyż zost

 

Współpraca przedsiębiorców bez umowy

Mam działalność gospodarczą. Od pewnego czasu wykonywałem dla innej firmy usługi – ale bez pisemnej umowy. Niedawno klient zrezygnował ze współpracy i nie zapłacił za ostatnią fakturę. Twierdzi, że nie zgadza mu się stan na magazynie, a niektóre usługi jego zdaniem wykonałem źle. Pracowałem, k

 

Najem długoterminowy samochodu z gwarancją bezpieczeństwa

Wziąłem samochód w najem długoterminowy. Spłacałem raty terminowo przez półtora roku. Łącznie z wpłatą początkową spłaciłem 130 tys. zł przy wartości pojazdu 190 tys. zł. Auto było w leasingu bankowym wziętym przez firmę wynajmującą. Niestety po tym czasie auto poszło do windykacji, bo firma nie pła

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »