.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozliczenie kosztów związanych z działalnością gospodarczą spółki

Autor: Marcin Sądej

W spółce jawnej, przekształconej ze spółki cywilnej, jest dwóch wspólników – ojciec i syn. Spółka wykorzystuje pomieszczenia, które są własnością córki i siostry wspólników (wcześniej były własnością ojca). Na jakiej podstawie w spółce można rozliczć koszty, które są ewidentnie związane z działalnością gospodarczą spółki? Podatek od nieruchomości według decyzji wydanej na córkę i siostrę, opłaty za zużycie energii według FV wystawionej na ojca i matkę (FV opisana w części na działalność)? Czy na podstawie umowy i jakie byłyby konsekwencje podatkowe po obu stronach? Czy może nieodpłatna umowa i zwolnienie z podatku ze względu na stopień pokrewieństwa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczenie kosztów związanych z działalnością gospodarczą spółki

Umowa użyczenia w spółce jawnej

Niestety, ale jeżeli mówimy o spółce jawnej, to nie ma możliwości zastosowania zwolnienia ze względu na pokrewieństwo.

 

W przypadku gdy córka (siostra) chce nieodpłatne przekazać lokal do używania, to mamy tu do czynienia z klasycznym przykładem umowy użyczenia. Zgodnie z art. 710 Kodeksu cywilnego „przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. W przypadku, gdy umowa nie określa sposobu używania rzeczy, biorący może rzecz używać w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu”.

Nieodpłatne świadczenie jako przychód z działalności

Na gruncie prawa podatkowego użyczenie jest nieodpłatnym świadczeniem. W tym zakresie ustawa PIT przewiduje zwolnienie od podatku określone w art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy PIT, zgodnie z tym przepisem „wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2–2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn”.

 

Do poszczególnych grup podatkowych, zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn zalicza się:

 

  1. do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
  2. do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
  3. do grupy III – innych nabywców.

 

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy PIT „przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2–2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125”.

 

Zgodnie z art. 11 ust. 2a ustawy „wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 

  • jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
  • jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu,
  • jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
  • w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

 

Kluczowe jednak jest tu to, że w myśl art. 8 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. To oznacza, że spółka jawna (podobnie jak i spółka komandytowa czy partnerka) jest odrębnym podmiotem praw. Inaczej jest w przypadku spółki cywilnej, która zgodnie z art. 860 Kodeksu cywilnego jest jedynie umową.

 

W konsekwencji w przypadku świadczeń czy też umów zawieranych ze spółką jawną umowa jest zawierana z tą spółką, a nie z jej wspólnikami. Jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 stycznia 2013 r., sygn. akt II FSK 1019/11:

 

„Spółki osobowe na mocy art. 8 K.s.h. mogą być podmiotem stosunku prawnego – tym samym to spółka osobowa, a nie jej wspólnicy nabywają nieodpłatne świadczenie”.

Brak pokrewieństwa między spółką a osobą

Spółka jawna jako strona umowy użyczenia nie jest osobą spokrewnioną z córką. W konsekwencji nie znajdzie tu zastosowania zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy PIT. Potwierdza to przykładowo interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 kwietnia 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.61.2018.2.MPŁ:

 

„Podkreślić należy, że w przypadku otrzymania przez spółkę komandytową świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, wartość tych świadczeń nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy. Zwolnienie przewidziane w tym przepisie odnosi się bowiem do świadczeń otrzymanych od osób zaliczanych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn. Za taki podmiot nie może być uznana spółka osobowa.

 

Reasumując, stwierdzić należy, że w przypadku użyczenia Spółce komandytowej rzeczy lub praw, korzyść uzyskana z tego nieodpłatnego świadczenia stanowić będzie dla Wnioskodawcy, jako wspólnika tej Spółki, przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość tego świadczenia należy określić proporcjonalnie do posiadanego udziału w zysku zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ze względu na to, że jest to świadczenie dla Spółki, a nie dla członków rodziny użyczającego, przychód ten nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy”.

 

W konsekwencji umowa użyczenia spowoduje powstanie przychodu podatkowego po stronie spółki (który to przychód będzie rozdzielany i rozliczany podatkowo przez wspólników zgodnie z posiadanym udziałem w zyskach na mocy art. 8 ust. 1 ustawy PIT).

Wydatki na utrzymanie nieruchomości – do kosztów spółki

Zasadniczo nie ma jednak przeszkód, aby w przypadku umowy użyczenia spółka ujmowała w koszach wydatki na utrzymanie nieruchomości. Zgodnie bowiem z art. 713 Kodeksu cywilnego biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. W rezultacie zawarta umowa użyczenia jest podstawą do ujmowania przez wspólników spółki jawnej kosztów związanych z eksploatacją, np. opłaty za media.

 

Inaczej natomiast wygląda kwestia podatku od nieruchomości. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnikiem jest właściciel. Żadna umowa – ani najmu, ani też użyczenia – nie powoduje przejścia tego obowiązku na użytkownika. Również w tych przypadkach podatnikiem nadal pozostaje właściciel.

 

Pamiętajmy, że kosztami z tytułu nieodpłatnego używania nieruchomości mogą być faktycznie poniesione wydatki na utrzymanie tej nieruchomości, w celu zachowania jej w stanie niepogorszonym oraz związane z bieżącą eksploatacją obiektu. W tej kategorii nie mieści się natomiast podatek od nieruchomości. Jest to bowiem publicznoprawne zobowiązanie z mocy ustawy obciążające właściciela. Obciążenia podatkowe nie mogą być na mocy umów cywilnoprawnych przenoszone na inne osoby.

 

W przypadku umowy najmu możliwe jest przeniesienie ekonomicznego ciężaru podatku od nieruchomości na najemcę, któremu wysokość podatku od nieruchomości jest doliczana do czynszu. Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż podatnikiem podatku zobowiązany do zapłaty jest właściciel. Natomiast w przypadku umowy użyczenia jeżeli właściciel obciąży biorącego w używanie ekonomicznym ciężarem podatku od nieruchomości, to nie będziemy mieli do czynienia z umową użyczenia, bo w grę wchodzi jakaś odpłatność – a, jak pamiętamy, umowa użyczenia zasadniczo ma postać nieodpłatną.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl