.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenia z dostawcą w gotówce

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 27.10.2019

Czy będzie zgodne z prawem podatkowym rozliczanie się z dostawcą w formie gotówki? Załóżmy, że faktura będzie opiewać na kwotę nieco mniejszą niż 15 tys. zł, ale dostawy mogą być stałe i przekroczyć w sumie 30 tys. zł miesięcznie. Czy tak można? Dodam, że nie mam z tym dostawcą żadnej umowy o cykliczną dostawę towarów ani co do wielkości dostaw.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczenia z dostawcą w gotówce

Fot. Fotolia

Z początkiem 2017 r. wprowadzono zmiany w zakresie dokonywania płatności przez przedsiębiorców. W wyniku przeprowadzonej nowelizacji art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w przypadku dokonywania lub przyjmowania płatności przekraczających 15 tys. zł i związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przedsiębiorcy mają obowiązek dokonywania ich za pośrednictwem rachunku bankowego.

 

Obecnie art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ma następujące brzmienie:

 

„1. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.”

 

Dokonana zmiana oznacza, że podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są wykonywać operacje gospodarcze przekraczające kwotę 15 000 zł z wykorzystanie rachunku bankowego. Natomiast gdy wartość zobowiązania wynosi mniej niż 15 000 zł przedsiębiorcy mogą należności regulować w formie gotówki.

 

Limit 15 000 zł dotyczy „jednorazowej wartości transakcji”. Z uwagi na fakt braku w przepisach definicji legalnej pojęcia „jednorazowej wartości transakcji” zaczęły pojawiać się pierwsze wątpliwości oraz rozbieżności dotyczące tego pojęcia. Na skutek niejasności w rozumowaniu tego zwrotu pojawiły się pierwsze interpretacje indywidualne. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 19 stycznia 2017 r., znak 0461-ITPB3.4511.334.2016.1.AK, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy próbuje zdefiniować pojęcie transakcji i wskazuje:

 

„Natomiast pojęcie »transakcja« nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego ani cywilnego. W takim przypadku należy posłużyć się znaczeniem słownikowym. Według Internetowego Słownika Języka Polskiego (http://sjp.pwn.pl) transakcja to operacja handlowa dotycząca kupna lub sprzedaży towarów lub usług lub umowa handlowa na kupno lub sprzedaż towarów lub usług lub też zawarcie takiej umowy.

 

Skoro działalność gospodarcza to – ni mniej, ni więcej – tylko realizacja szeregu umów zawieranych zgodnie z art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny) i wykonywanych w celach zarobkowych w warunkach zorganizowania i ciągłości, stąd przez pojęcie »transakcji« należałoby rozumieć umowę, której przedmiotem jest odpłatne świadczenie usług/dostaw towarów i umowa ta jest zawierana między przedsiębiorcami w ramach prowadzonych przez nich działalności.

 

Takie rozumienie pojęcia »transakcja« znajduje swój odpowiednik w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 684), zgodnie z którym transakcja handlowa to umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony, o których mowa w art. 2 (czyli m.in. przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością.”

 

Ponadto kwestia znaczenia tego pojęcia była przedmiotem interpelacji poselskiej nr 9279. W piśmie z dnia 8 lutego 2017 r., nr DD6.054.5.2017, Minister Finansów stwierdził, że przez transakcję należy rozumieć taką czynność prawną (umowę) zawieraną w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą, w wykonaniu której dokonywana jest co najmniej jedna płatność.

 

O przyporządkowaniu płatności do poszczególnych umów (transakcji) decyduje ich cel gospodarczy i zgodny zamiar stron, a nie treść dokumentów księgowych. Ministerstwo Finansów w powołanej odpowiedzi na interpelację poselską wskazało, że: „(...) w obrocie gospodarczym występują różnego rodzaju umowy, określane częstokroć mianem umów ramowych, które określają warunki udzielania i realizacji zamówień, w tym również ich termin, lecz nie kreują zobowiązania do spełnienia świadczeń o określonej wartości (nie określają minimalnych obrotów). W przypadku takich umów jednorazowa wartość transakcji odnosiłaby się do wartości poszczególnych zamówień”.

 

W podobnym tonie wypowiedział się także Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 13 lipca 2017 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.161.2017.1.KU. Organ wskazał, iż w sytuacji, gdy każdorazowa płatność dotyczy odrębnej czynności kupna-sprzedaży, na którą wystawiona jest faktura dokumentująca tę pojedynczą (osobną, odrębną) transakcję i w przypadku, gdy nie przekracza ona limitu 15 000 zł, może być zrealizowana gotówką, a art. 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajdzie zastosowania. Odrębne transakcje nie podlegają w takich warunkach sumowaniu. Rozbudowaniem powyższej tezy może być interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 czerwca 2017 r., nr 0115-KDIT3.4011.43.2017.2.MPŁ, w której odniesiono się do okoliczności zawierania przez przedsiębiorców ramowych umów o współpracę. W treści interpretacji Dyrektor podkreślił co następuje:

 

Jeżeli zatem płatność dotyczy odrębnej czynności kupna-sprzedaży, na którą wystawiona jest faktura, to w przypadku gdy nie przekracza ona limitu 15 000 zł może być zrealizowana gotówką.

 

Wskazać jednak należy, że w obrocie gospodarczym występują różnego rodzaju umowy, określane częstokroć mianem umów o współpracę (ramowych). Zawarcie umowy o współpracę oznacza, że strony dążą do osiągania wspólnych celów i współdziałania, w zakresie określonym w postanowieniach danego porozumienia. Umowa o współpracę określa cele gospodarcze podmiotów chcących nawiązać stosunek gospodarczy, który ma być realizowany za pomocą wielu umów. Umowa o współpracę może być zawarta na czas nieokreślony, co niewątpliwie wynika z jej charakteru, który ma na celu określenie zasad współpracy na przyszłość. Dopuszczalność zawierania umów ramowych wynika z ogólnej zasady swobody umów (art. 3531 ustawy – Kodeks cywilny). Umowy te określają warunki udzielania i realizacji zamówień, w tym również ich termin, lecz nie kreują zobowiązania do spełnienia świadczeń o określonej wartości.

 

Jeżeli jednak między firmą a jej dostawcą towarów zawarta jest umowa handlowa, która kreuje zobowiązanie do spełnienia świadczeń o określonej wartości (minimalne obroty), to wówczas pod pojęciem „jednorazowa wartość transakcji” należy rozumieć ogólną wartość należności lub zobowiązań wynikających z tej umowy.

 

Jeśli więc z takiej umowy będzie wynikać, że płatności (ich suma) będą przekraczały 15 000 zł, to wszystkie płatności powinny być realizowane w formie bezgotówkowej (za pośrednictwem rachunku płatniczego), niezależnie od wysokości płatności za pojedyncze transakcje dokonywane w ramach tej umowy. (…) Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni zawarła umowy handlowe z kontrahentami – które kreują zobowiązanie do spełnienia świadczeń o określonej wartości. W tej sytuacji poszczególne (pojedyncze) zakupy (faktury) nie będą stanowić jednorazowej wartości transakcji.

 

Jednorazową wartość transakcji stanowić będzie ogólna wartość należności lub zobowiązań wynikająca z poszczególnych umów zawartych przez Wnioskodawczynię.”

 

W świetle powyższego, jeżeli zatem nie została zawarta pomiędzy stronami żadna umowa, to poszczególne dostawy nie sumują się. Oznacza to, że jeżeli pojedyncze dostawy nie przekraczają kwoty 15 000 zł, możliwa jest płatność gotówką.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »