Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrudnienie w czterech przedszkolach - rozliczanie czasu pracy, zwolnień i urlopu

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 14.05.2010

Pracownik (nie nauczyciel) jest zatrudniony na 1/4 etatu w czterech odrębnych jednostkach samorządowych – przedszkolach. Pracuje w dwóch placówkach, które obsługują po dwa przedszkola. Umownie w jednym miejscu pracuje trzy dni w tygodniu, w drugim dwa; a w kolejnym tygodniu – na odwrót. Czy czas pracy powinien mieć rozliczany po 2 godziny dziennie w każdej z czterech placówek, czy też rozkład czasu pracy powinien być zgodny z miejscem jej wykonywania? Czy przykładowy sposób rozliczania jest właściwy, czy pracodawca powinien robić to inaczej? Jak rozwiązać kwestię zwolnienia lekarskiego i urlopu pracownika?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 29 § 1 pkt 4 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.) obligatoryjnym elementem każdej umowy o pracę jest wskazanie wymiaru czasu pracy oraz normy dobowej i tygodniowej czasu pracy.

 

Skoro pracownik jest zatrudniony w czterech odrębnych jednostkach samorządowych – przedszkolach, to rozumiem, że pracownik ów posiada z tymi pracodawcami zawarte odrębne stosunki pracy.

 

W każdej umowie o pracę, zgodnie z wyżej wskazanym przepisem prawa, tj. art. 29 § 1 pkt 4 K.p., pracodawca winien określić pracownikowi wymiar czasu pracy, jego normę tygodniową i dzienną.

 

W treści pytania podana jest informacja, że pracownik pracę na rzecz dwóch pracodawców wykonuje w jednym miejscu, a pracę na rzecz kolejnych dwóch pracodawców w innym miejscu. Układ taki jest jak najbardziej możliwy.

 

Wyjaśniam, że pracownik może wykonywać pracę na rzecz kilku pracodawców, nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń prawnych. Każdy z pracodawców określi temu pracownikowi w warunkach zatrudnienia wymiar czasu pracy, normę dzienną, tygodniową i godziny pracy. Innymi słowy, każdy z pracodawców będzie egzekwował wykonywanie pracy zgodnie z wymiarem etatu i w czasie ustalonym, jeżeli pracownik jest w stanie pogodzić ustalone godziny czasu pracy, to nie ma żadnych przeszkód natury prawnej.

 

Zgodnie z treścią art. 129 § 1 K.p. „czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy”.

 

W myśl art. 130 K.p. „obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z powyższym art. 129 § 1, oblicza się:

 

 1. mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
 2. dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku”.

 

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

 

Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ustalony zgodnie z art. 129 § 1 K.p., ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

 

Jednak zgodnie z treścią art. 131 § 1 K.p. „tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym”.

 

Zaznaczyć należy, że zgodnie z treścią art. 140 K.p. „w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129 Kodeksu pracy”.

 

Według art. 149 K.p. „pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą”.

 

Ponadto zgodnie z treścią art. 150 § 1 K.p. „systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy”.

 

Jeśli problem dotyczyłby nauczyciela, to do nauczycieli znajduje zastosowanie przy rozliczaniu norm czasu pracy art. 42 Karty nauczyciela.

 

Przepis art. 42 był wielokrotnie zmieniany przez kolejne nowele Karty Nauczyciela. Początkowo przepis ten określał tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych nauczycieli bez wskazania maksymalnego tygodniowego czasu pracy. Przepis stanowiący, że czas pracy nauczycieli nie może być wyższy niż 40 godzin na tydzień, został wprowadzony dopiero nowelą Karty Nauczyciela z dnia 5 czerwca 1992 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 252 z późn. zm.).

 

W ramach 40-godzinnego tygodnia pracy nauczyciel nie tylko realizuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, ale również wykonuje inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, np. bierze udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, przeprowadza wywiadówki z rodzicami, sprawdza prace pisemne uczniów, a także przygotowuje się do prowadzenia zajęć, dokształca we własnym zakresie i doskonali zawodowo.

 

Ewidencja czasu pracy nauczycieli dokonywana jest na podstawie dokumentacji wymienionej w § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.), a ponadto z uwzględnieniem innych dokumentów szkolnych, przede wszystkim dzienników lekcyjnych lub dzienników zajęć.

 

Poza zakresem tej dokumentacji pozostają jednak pewne czynności, w szczególności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym, które nie mogą być przez nauczyciela udokumentowane.

 

Oznacza to, iż nie ma możliwości pełnego rozliczenia nauczyciela z 40-godzinnego tygodnia pracy. Zapis mówiący, że czas pracy nauczyciela wynosi 40 godzin na tydzień, nie oznacza, że nauczyciel ma obowiązek przebywać w szkole 40 godzin w tygodniu.

 

Jak wskazano wyżej, w ramach czasu pracy nauczyciel wykonuje pewne czynności poza terenem szkoły, np. w domu.

 

Wymiar pensum nauczycieli został określony zasadniczo w ust. 3 art. 42 Karty Nauczyciela.

 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w tym przepisie, tj. nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych – określa, zgodnie z ust. 7 pkt 3 art. 42, organ prowadzący szkołę (rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa) po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

Nowela Karty Nauczyciela z dnia 18 lutego 2000 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 239 z późn. zm.) wprowadziła instytucję tzw. podwyższonego pensum, która polega na tym, że nauczyciel może realizować zajęcia w zwiększonym wymiarze w stosunku do dotychczas go obowiązującego w zamian za wyższe wynagrodzenie. Z takiej możliwości mogą skorzystać tylko niektóre grupy nauczycieli wymienione w ust. 3 art. 42 Karty Nauczyciela, lp. 3, 5 i 10, których dotychczasowy tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć wynosi 18 lub 22 godziny.

 

W art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela został określony maksymalny podwyższony wymiar, w którym nauczyciel może realizować zajęcia. Wymiar ten wynosi:

 

 1. od 18 do 27 godzin dla nauczycieli przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół specjalnych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i liceów uzupełniających, przedmiotów teoretycznych w szkołach zawodowych, szkołach zawodowych specjalnych i szkolenia rzemieślniczego w schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, przedmiotów artystycznych i ogólnokształcących w szkołach artystycznych i innych placówkach kształcenia artystycznego, pałaców młodzieży, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pozaszkolnych placówek specjalistycznych, międzyszkolnych ośrodków sportowych prowadzących bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą systemem pracownianym;
 2. od 22 do 26 godzin dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

 

Pragnę zaznaczyć, że treść art. 42 ust. 5b zawiera zasadę-regułę rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

 

Nauczyciele, dla których ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego ich tygodniowego wymiaru godzin zajęć, są zobowiązani do nauczania w odpowiednio większej liczbie godzin bez uznania ich za pracę w godzinach ponadwymiarowych w innych okresach roku szkolnego. Zasada ta została potwierdzona w dwóch uchwałach Sądu Najwyższego: z dnia 14 kwietnia 1994 r., sygn. akt I PZP 64/93, OSNAP 1994, nr 8, poz. 124; oraz z dnia 20 kwietnia 1994 r., sygn. akt I PZP 10/94, OSNAP 1994, nr 3, poz. 38.

 

Nauczycielom tym w planie zajęć praca powinna być przydzielana w szczególny sposób, tak aby średni wymiar godzin zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć określonemu w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. Okresem rozliczeniowym czasu pracy nauczyciela jest rok szkolny.

 

Podkreślam, że od dnia 1 stycznia 1999 r. kompetencje w zakresie określania zasad rozliczania pensum nauczycieli przysługują organom prowadzącym szkoły (radzie gminy, radzie powiatu, sejmikowi województwa) po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

Jeżeli treść pytania odnosiłaby się do nauczyciela, to jego czas pracy powinien odpowiadać treści każdej umowy o pracę (zależy od wymiaru czasu pracy) oraz winien być rozliczany zgodnie z art. 42 Karty Nauczyciela, przez każdego z pracodawców, czyli z każdego stosunku pracy. Każdy z pracodawców winien prowadzić ewidencję czasu pracy nauczyciela.

 

Jeżeli treść pytania dotyczy pracownika samorządowego, to stosujemy przytoczone w odpowiedzi przepisy ogólne Kodeksu pracy, jednak pracownik również jest rozliczany przez każdego z pracodawców, zgodnie z zawartą umową o pracę, zgodnie z wymiarem czasu pracy.

 

Dodam jeszcze, że jeżeli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, winien zwolnienie lekarskie dostarczyć do każdej z placówek, do każdego z pracodawców (cztery placówki i cztery zwolnienia), ponieważ nie może on wykonywać pracy u jednego pracodawcy, będąc na zwolnieniu lekarskim u innego pracodawcy.

 

To, że pracownik w danym dniu nie wykonywał pracy u konkretnego pracodawcy, wynika z prowadzonej ewidencji czasu pracy pracownika dla danego etatu.

 

Pozwolę sobie zauważyć, że zgodnie z treścią art. 29 § 3 Kodeksu pracy „pracodawca informuje pracownika na piśmie o warunkach zatrudnienia, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

 

 1. obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
 2. częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
 3. wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
 4. obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 5. układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,

  a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy”.

 

Przy wszelkich rozliczeniach zawsze pracodawca kieruje się wymiarem etatu pracownika i zgodnie z wymiarem etatu rozlicza czas pracy tego pracownika (prowadzi ewidencję czasu pracy).

 

U każdego z pracodawców urlop wypoczynkowy winien być liczony proporcjonalnie do 1/4 etatu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 8 + V =

»Podobne materiały

Czas na dojazd do pracy za granicę

Pracuję w polskiej firmie, ale raz na dwa miesiące wyjeżdżam na kilka dni do pracy do Włoch. Jadę tam służbowym samochodem na koszt firmy. Chciałbym uzyskać informację, czy czas potrzebny na dojazd do Włoch jest wliczany do mojego czasu pracy, czy też powinienem brać na te dni urlop?

Zmniejszenie wymiaru czasu pracy

Pracuję w dwóch szkołach, jestem nauczycielem kontraktowym. W jednej szkole mam umowę na czas nieokreślony, w drugiej – na określony. Od września 2011 r. wyjątkowo będę miał zbyt dużo godzin pracy, by pogodzić zatrudnienie w obu placówkach. Po konsultacji z dyrektorami zdecydowałem, że w szkol
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »