.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Udostępnienie usług za wyświetlanie reklam

Nasza firma świadczy usługi w internecie. Jedną z tych usług, dotychczas odpłatną, chcielibyśmy udostępnić za darmo. W zamian za to nasi klienci umożliwialiby nam np. wyświetlanie reklam za pośrednictwem swoich stron internetowych. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne z prawnego punktu widzenia? Czy wiąże się ono z koniecznością wystawiania faktur przez którąkolwiek ze stron (część naszych klientów to firmy, część osoby prywatne)? Dodam tylko, że taką formę udostępniania usługi wdrażamy z myślą o zbudowaniu pozytywnego wizerunku naszej firmy i chcielibyśmy mieć pewność, że nie narazimy się na nieprzyjemne konsekwencje ze strony na przykład urzędu skarbowego.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie z każdym bezpłatnym świadczeniem usług wiąże się obowiązek podatkowy z tytułu podatku od towarów i usług. Artykuł 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, że:

 

„Nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług”.

 

Zatem skoro usługi nieodpłatne niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu, to usługi nieodpłatne związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa podlegać mu nie będą. Problemem jest ustalenie, czy i kiedy świadczona usługa jest związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

 

Nie ma jednej, pełnej definicji i organy podatkowe zawsze mogą dowolnie interpretować zakres tego pojęcia. Przyjąć można przykładowo, że udostępnienie pakietu podstawowego nieodpłatnie, spowodowane liczeniem na zainteresowanie klienta pakietem płatnym, jest świadczeniem usługi w związku z prowadzoną działalnością i jako takie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

 

Analogiczne stanowisko znaleźć można w pismach organów, m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 11 lutego 2009 r. (sygn. IPPP1/443-2007/08-4/IG, Minister Finansów – Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie):

 

„Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej »podatkiem«, podlegają:

 

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

 

Artykuł 8 ust. 1 i 2 ustawy stanowią, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa;
  4. nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

 

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wynika, że wnioskodawca jest firmą działającą w branży reklamowej (agencją kreatywną). Spółka, obok swojej działalności zarobkowej, angażuje się i współtworzy także kampanie społeczne (niekomercyjne) na rzecz fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji działających charytatywnie, reklamując w ten sposób działania podejmowane przez ww. podmioty. Zaangażowanie Spółki polega na opracowaniu pomysłu kampanii i jej realizacji. Realizowane kampanie reklamowe przeprowadzane w ramach społecznej działalności, są zgłaszane przez Spółkę do różnego rodzaju konkursów krajowych i międzynarodowych. Społeczne zaangażowanie Spółki jest wykorzystywane przy zarobkowej działalności Spółki, która ubiegając się o pozyskanie zleceń bierze udział w różnego rodzaju postępowaniach przetargowych. Często warunkiem koniecznym udziału w takich postępowaniach jest wykazanie, iż kandydat ma na swoim koncie realizację określonej liczby kampanii społecznych (np. dwóch w trzyletnim okresie działalności). Organizacja kampanii społecznych, jako jeden z elementów strategii gospodarczej Spółki, służący budowie jej marki oraz rozpowszechnianiu informacji o jej usługach, charakteryzuje się więc związkiem z prowadzonym przedsiębiorstwem.

 

Biorąc pod uwagę nieodpłatny charakter prowadzonych reklamowych kampanii społecznych oraz niewątpliwy związek tych nieodpłatnych reklamowych kampanii z prowadzonym przedsiębiorstwem, należy przyjąć, że świadczenie takich usług przez wnioskodawcę nie mieści się w zakresie usług objętych opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług na podstawie w/cyt. art. 8 ust. 1 i 2 ustawy. W związku z tym, usługi te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.”

 

 

Reasumując, w sytuacji gdy możemy uznać omawiane udostępnienie Państwa usługi za związane z prowadzoną działalnością, nie będzie ono podlegać opodatkowaniu. Zatem dobrze byłoby opisać w wewnętrznym dokumencie, jaki jest cel i związek z prowadzoną działalnością darmowego udostępnienia usługi, by w razie kontroli bronić niepodlegania podatkowi tak udostępnianej usługi.

 

Inną kwestią jest udostępnienie usługi za darmo nieokreślonemu kręgowi podmiotów, bez formularzy rejestracyjnych pozwalających na ich identyfikację. Założyć można, że również w tym przypadku podatek od towarów i usług nie wystąpi.

 

W przypadkach, w których nieodpłatna usługa podlega opodatkowaniu, np. nie jest związana z działalnością, wystąpi podatek VAT. Podatnik wystawić winien fakturę wewnętrzną, a obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia tej faktury, nie później jednak niż w 7 dniu od dnia wykonania nieodpłatnie usługi.

 

Powyżej przedstawiona kwestia jest bardzo pilnie i rzetelnie badana przez kontrolujących w razie kontroli, rozbieżności interpretacyjne są duże, szczególnie że często szczegóły techniczne w branży informatycznej powodują, że świadczenie usługi z punktu widzenia ustawy jest dostawą towarów itp. Jedyną metodą pozwalającą zabezpieczyć Państwa przedsiębiorstwo przed rozbieżnościami interpretacyjnymi jest wystąpienie z wnioskiem ORD-IN o wydanie indywidualnej interpretacji.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Aleksander Słysz
Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl