Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczanie z US po kilku latach pracy w Irlandii

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 28.08.2019

Wróciłem do Polski po kilku latach pracy w Irlandii, rozumiem, że podlegam prawu o ograniczonym obowiązku podatkowym. Co zrobić, gdzie się udać i z jakimi dokumentami, żeby faktycznie zostało to potwierdzone prawnie, że w przyszłym roku jak przyjdzie się rozliczyć z US, nie będę musiał płacić w Polsce podatku za pracę wykonaną w Irlandii? Dodam jeszcze, że miałem niewielki dochód w Polsce z tytułu najmu mieszkania, ale przyjeżdżałem do Polski tylko 2–3 razy do roku na urlop.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczanie z US po kilku latach pracy w Irlandii

Fot. Fotolia

Przechodząc do wyjaśnienia przedstawionego problemu, w pierwszej kolejności należy odnieść się do kwestii rezydencji podatkowej. Na gruncie prawa polskiego zagadnienie rezydencji podatkowej reguluje art. 3 ustawy PIT. Zgodnie z tym przepisem „osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”.

 

Analiza powyższych przepisów wskazuje, że wystarczy spełnienie choćby jednego z powyższych warunków, aby zostać uznanym za osobę mającą miejsce zamieszkania na terenie RP i ,co za tym, idzie za osobę posiadającą polską rezydencję podatkową. Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie ciążącego na nim obowiązku podatkowego. Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy, czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania.

 

Jako pierwszy warunek pozwalający na uznanie osoby za mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP przepis wskazuje posiadanie centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych). Przesłanka ta została skonstruowana w bardzo szeroki sposób, jeśli chodzi o zakreśloną grupę osób, które na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych posiadają w Polsce ośrodek interesów życiowych. Wynikać może to z użycia w powołanym powyżej przepisie spójnika „lub” w sformułowaniu „centrum interesów osobistych lub gospodarczych” dla doprecyzowania, kiedy uznaje się daną osobę za mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym określona osoba, która ma ścisłe powiązania biznesowe czy też gospodarcze w Polsce, a całą rodzinę i znajomych w innym państwie, może w takiej sytuacji podlegać opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów.

 

Przez „centrum interesów osobistych” należy rozumieć tzw. ognisko domowe, wszelkie powiązania rodzinne i towarzyskie, aktywność społeczną, polityczną, kulturalną, obywatelską, przynależność do organizacji/klubów, uprawiane hobby itp. Z kolei „centrum interesów gospodarczych” to przede wszystkim miejsce prowadzenia działalności zarobkowej, źródła dochodów, posiadane inwestycje, majątek nieruchomy i ruchomy, polisy ubezpieczeniowe, zaciągnięte kredyty, konta bankowe itd.

 

Jak czytamy w wyroku WSA w Łodzi z 5.10.2017 (sygn. akt I SA/Łd 493/17), „oceniając, w którym z państw znajduje się centrum życiowych i zawodowych interesów osoby fizycznej, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim związki osobiste i ekonomiczne osoby fizycznej z danym państwem, wśród których istotne są więzi rodzinne, towarzyskie, zatrudnienie, działalność polityczna, kulturalna i wszelka inna działalność, miejsce wykonywania działalności gospodarczej i miejsce, z którego osoba zarządza swoim mieniem”.

 

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się również osobę fizyczną, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. W świetle art. 3 ust. 1a ustawy ww. analizowany warunek stanowi samodzielną podstawę do uznawania określonej kategorii osób za rezydentów, niezależną od omówionego powyżej posiadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ośrodka interesów życiowych.

 

W konsekwencji powyższego dana osoba fizyczna może stać się rezydentem podatkowym w Polsce w dwóch przypadkach:

 

  1. od dnia, w którym przeniosła do Polski swój ośrodek interesów życiowych,
  2. od dnia następującego po 183 dniach pobytu w Polsce w danym roku podatkowym.

 

W tym miejscu wskazać należy, że możliwa jest sytuacja, w której jedna osoba w danym roku ma dwie następujące po sobie rezydencje podatkowe. Możliwe jest to w przypadku, gdy osoba fizyczna w danym roku przeniesie swój ośrodek interesów życiowych do innego kraju. Wtedy do dnia przeprowadzki osoba ma rezydencję podatkową w pierwszym kraju, natomiast po przeprowadzce rezydencja podatkowa zostaje przeniesiona do drugiego kraju.

 

Potwierdzają to także pisma wydawane przez organy podatkowe. Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 08.12.2017r., nr 0112-KDIL3-2.4011.313.2017.1.MK:

 

„Zgodnie z przyjętym sposobem rozliczenia podatku za ww. okres wszelkie dochody uzyskane do czasu zmiany rezydencji Wnioskodawca rozliczył w Wielkiej Brytanii, a w rozliczeniu za 2016 r. wykazał tylko dochodowy, które uzyskał już jako polski rezydent.

W tym miejscu należy wskazać, że zmiana miejsca zamieszkania dla celów podatkowych przez osobę fizyczną w trakcie roku podatkowego oznacza zmianę zasad opodatkowania w zakresie nieograniczonego i ograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce w trakcie roku podatkowego.

 

Wnioskodawca, który zmienił rezydencję podatkową w sierpniu 2016 r. za okres do dnia zmiany miejsca zamieszkania, miał obowiązek wykazać w zeznaniu rocznym wyłącznie dochody krajowe (ograniczony obowiązek podatkowy). Z kolei z dniem zmiany miejsca zamieszkania, Wnioskodawca już jako rezydent podlega opodatkowaniu w Polsce od dochodów osiągniętych na terytorium Polski jak i poza nim (nieograniczony obowiązek podatkowy)”/

 

Tak też interpretacja Ministerstwa Finansów z 28.07.2006r., nr DD/PB6/033-0291/HM/ZKK/06/501:

 

„Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, Minister Finansów uważa, iż od dnia wyjazdu do Francji Pani X będzie posiadała miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Francji. W państwie tym Podatniczka będzie mieszkała z narzeczonym, pracowała i uiszczała podatki. W Polsce nie będzie uzyskiwała żadnych dochodów. Z powyższych względów należy uznać, iż ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze Podatniczka będzie posiadała we Francji.

 

W przedstawionym stanie faktycznym należy uznać, iż z dniem wyjazdu z Polski Podatniczka przeniesie swój ośrodek interesów życiowych do Francji. Oznacza to, iż Pani X od dnia wyjazdu do Francji będzie podlegała w Polsce opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, oraz od innych dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

 

Do dnia wyjazdu z Polski Podatniczka podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym na Podatniczce, zgodnie z art. 45 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie ciążył obowiązek złożenia w Polsce za rok 2005 rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu, w którym Podatniczka wykaże całość swoich dochodów osiągniętych do dnia wyjazdu z Polski, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów”/

 

Przenosząc powyższe na grunt przedstawionej przez Pana sprawy, należy wskazać, że w okresie od 1 stycznia do 10 maja 2019 r. był Pan traktowany jako polski nierezydent podatkowy. Natomiast od momentu przeprowadzki do Polski i przeniesienia do RP ośrodka interesów życiowych jest Pan traktowany jako rezydent podatkowy (od 10 maja do 31 grudnia 2019 r.).

 

W konsekwencji w zeznaniu podatkowym składanym za 2019 r. powinien Pan wykazać:

 

  • wyłącznie dochodu osiągnięte na terytorium Polski za okres od 1 stycznia do 10 maja 2019 r. (w tym czasie był Pan bowiem nierezydentem który podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu),
  • wszelkie dochody osiągnięte zarówno w Polsce jak i za granicą w okresie od 10 maja do 31 grudnia 2019 r. (w tym okresie jest Pan bowiem rezydentem podatkowym podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu).

 

Naturalnie jeżeli w okresie od 10 maja do 31 grudnia nie osiągnął Pan żadnych dochodów zagranicznych, to ich Pan nie wykazuje. Natomiast dochodów zagranicznych uzyskanych w okresie od 1 stycznia do 10 maja w zeznaniu podatkowym również Pan nie wykazuje.

 

Dodajmy, że zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy PIT „osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy)”. W myśl natomiast art. 3 ust. 2b pkt 4 ustawy „za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2a, uważa się w szczególności dochody (przychody) z położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości”. W rezultacie jeżeli przez cały 2019 r. osiągał Pan dochody z wynajmu nieruchomości położonej w Polsce, a dochody z pracy w Irlandii uzyskiwał Pan wyłącznie w okresie 1 stycznia – 10 maja (kiedy był Pan nierezydentem), to w deklaracji podatkowej za 2019 r. wykaże Pan wyłącznie dochody z wynajmu nieruchomości.

 

W kwestii natomiast potwierdzenia rezydencji podatkowej może Pan złożyć wniosek o wydanie certyfikatu rezydencji. Zgodnie bowiem z art. 306l Ordynacji podatkowej „organ podatkowy na wniosek podatnika wydaje zaświadczenie o jego miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (certyfikat rezydencji)”. Po wzór wniosku należy udać się do swojego urzędu skarbowego ponieważ każdy urząd może taki wniosek kształtować we własnym zakresie.

 

Co do zasady taki certyfikat rezydencji jest potrzeby podatnikom dla rozliczenia z zagranicznym urzędem skarbowym, a nie z polskim fiskusem. Dla polskiego US wiążące jest to, co podatnik zadeklaruje w zeznaniu podatkowym i ewentualnie udowodni. Potencjalnie jest zatem ryzyko, że US odmówi Panu wydania zaświadczenia o rezydencji na mocy art. 306a § 2 Ordynacji, który podaje, że „zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

 

1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;

2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego”.

 

Dodatkowo należy również pamiętać o obowiązku informowania urzędu skarbowego o zmianie miejsca zamieszkania. Jak stanowi art. 9 ust. 1d ustawy o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, w przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania przez podatnika będącego osobą fizyczną mającą identyfikator podatkowy PESEL nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niebędącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, za dokonanie aktualizacji uznaje się podanie przez tego podatnika aktualnego adresu miejsca zamieszkania w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym. Podatnicy mogą również dokonać aktualizacji adresu miejsca zamieszkania według wzoru ZAP-3.

 

Wprawdzie na formularzu ZAP-3 nie ma możliwości wskazania daty wstecznej zmiany miejsca zamieszkania (tj. 10 maja), jednak uważam, że do ZAP-3 może Pan dołączyć pisemne wyjaśnienie wskazujące, że w dniu 10 maja przeniósł Pan swój ośrodek interesów życiowych do Polski.

 

Dla polskiego fiskusa wiążąca jest bardziej informacja ZAP-3 niż certyfikat rezydencji. W przypadku rozliczenia z polskim fiskusem nie przedstawia Pan polskiego certyfikatu rezydencji, ponieważ jest to dokument wydany przez ten sam organ, czyli US ma już informację, że takim rezydentem Pan faktycznie jest i za jaki okres. W rezultacie przede wszystkim skupiłbym się na złożeniu informacji ZAP-3.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + IV =

»Podobne materiały

Zakaz rozmowy po polsku w firmie za granicą!

Jesteśmy z kolegą pracownikami firmy w Holandii. Niestety nie wolno nam rozmawiać po polsku. Możemy tylko rozmawiać w języku holenderskim, angielskim i niemieckim. Nakazał nam to nasz przełożony. Czy ma do tego prawo?

 

Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych przez osobę zatrudnioną w Irlandii i w Polsce

Pracuję w Irlandii na umowę o pracę; tam płacę podatki PAYE i składkę na ubezpieczenie. Mam też podpisaną umowę-zlecenie w Polsce (przylatuję tu na niektóre weekendy). Podczas ostatniego pobytu w Polsce z powodu nagłego pogorszenia zdrowia musiałam zostać poddana kilku operacjom. Dowodem ubezpieczen

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »