.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozdzielność majątkowa w celu uchronienia się przed wierzycielami męża

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 16.04.2010

Od wielu lat jestem w związku małżeńskim. Mąż prowadzi samodzielną działalność gospodarczą oraz spółkę cywilną z moim ojcem. Przez lata wspólnego życia mąż wielokrotnie brał kredyty, samochody w leasing itp. – często podpisywałam dokumenty, poręczenia. Spółka ma obecnie problemy finansowe, dlatego boję się, czy w przypadku dalszych kłopotów może zostać zajęty majątek męża (jego własna firma) lub nasz wspólny majątek? Czy istnieje możliwość odejścia męża ze spółki cywilnej? Czy w tej sytuacji mogę mieć rozdzielność majątkową z mężem? Jak ją przeprowadzić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oczywiście Pani mąż może wystąpić ze spółki, niemniej spowoduje to jej rozwiązanie, gdyż spółka cywilna musi liczyć co najmniej dwie osoby. Konsekwencją rozwiązania spółki jest niestety konieczność spłaty długów spółki.

 

Gdy liczba osób w spółce spadnie poniżej tego minimum, spółka ulega rozwiązaniu z mocy samego prawa. W takim wypadku zachodzi konieczność zlikwidowania majątku spółki. Likwidując majątek spółki, wspólnicy zobowiązani są w pierwszej kolejności zapłacić długi spółki. Następnie zwraca się wspólnikom ich wkłady. Po tym wszystkim pozostałą nadwyżkę wspólnego majątku dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczyli w zyskach spółki.

 

Przedmioty wchodzące do byłego majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej powinny być fizycznie podzielone pomiędzy wspólników. Jeżeli nie jest to możliwe, dopuszcza się:

 

  • podział z ustaleniem dopłat pieniężnych, przekazanie przedmiotów jednemu ze wspólników ze spłatą na rzecz pozostałych albo
  • sprzedaż przedmiotów i podział uzyskanych w ten sposób środków pomiędzy wspólników.

 

Gdy działalność spółki zakończyła się stratą, wspólnicy są zobowiązani pokryć ją proporcjonalnie do udziału w stratach określonego w umowie spółki.

 

Rozdzielność majątkowa między małżonkami może powstać na mocy umowy małżonków zawartej przed notariuszem. Polega ona na tym, że każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem osobistym (art. 51¹ Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

 

W ustroju rozdzielności majątkowej nie istnieje majątek wspólny, tym samym Państwa dotychczasowy majątek wspólny ulegnie likwidacji i pozostaną tylko majątki osobiste, tzn. każde z Państwa od chwili ustanowienia rozdzielności majątkowej będzie posiadało tylko majątek osobisty, w którego skład będą wchodzić następujące przedmioty majątkowe:

 

  1. przedmioty nabyte przez każde z Państwa przed powstaniem wspólności majątkowej (tj. przed zawarciem małżeństwa),
  2. przedmioty majątkowe stanowiące majątek osobisty każdego z Państwa w czasie trwania wspólności majątkowej (w ustroju wspólności majątkowej obok majątku wspólnego może istnieć majątki osobiste małżonków, np. do majątku osobistego wchodzą przedmioty nabyte przed powstaniem małżeństwa, przedmioty nabyte w czasie trwania małżeństwa, ale w drodze darowizny, zapisu czy spadkobrania),
  3. udział przypadający każdemu z Państwa w majątku wspólnym, który w związku z ustanowieniem rozdzielności majątkowej uległ likwidacji (co do zasady przyjmuje się, że udziały małżonków w majątku wspólnym są równe),
  4. przedmioty majątkowe nabyte przez każdego z małżonków po zawarciu umowy o rozdzielności majątkowej (np. jeśli Pani mąż nabędzie samochód, to auto będzie należało tylko do niego).

 

Z punktu widzenia odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z małżonków ważny jest moment zawarcia umowy intercyzy (czyli o ustanowieniu rozdzielności majątkowej).

 

W ustroju rozdzielności majątkowej zasadą jest, że każdy z małżonków odpowiada za swoje zobowiązania własnym majątkiem. Jednakże powoływanie się wobec wierzycieli na intercyzę jest skuteczne wyłącznie wtedy, gdy sam fakt zawarcia umowy i jej rodzaj był tym osobom wiadomy. Ciężar udowodnienia, że powyższe okoliczności były wierzycielowi znane, spoczywa na małżonkach (małżonku). W przeciwnym razie, tj. jeśli małżonek (małżonkowie) przed zaciągnięciem zobowiązania nie ujawnią swojej umowy intercyzy bądź nie uda im się udowodnić, iż wierzyciel wiedział o tej umowie, zawarcie umowy o rozdzielności majątkowej nie wywoła skutków wobec wierzycieli. Oznacza to, że mogą oni zaspokoić swoje roszczenie z przedmiotów i praw majątkowych, tak jakby intercyza w ogóle nie została zawarta (inaczej mówiąc, umowa intercyzy jest względem takich wierzyciela bezskuteczna).

 

Należy jeszcze raz z całą stanowczością podkreślić, że na intercyzę można skutecznie powoływać się tylko i wyłącznie po jej zawarciu. W konsekwencji, jeśli zawarliście Państwo umowę o intercyzie w czasie trwania małżeństwa, to umowa nie wywiera żadnych skutków prawnych w stosunku do zobowiązań zaciągniętych przed zawarciem tej umowy.

 

Skutki zawarcia umowy o rozdzielności majątkowej doznają jeszcze innego ograniczenia, a mianowicie nie można na drodze umowy intercyzy ograniczyć czy wyłączyć odpowiedzialności solidarnej małżonków za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Za zwykłe potrzeby należy uznać wspólne stałe czy bieżące normalne potrzeby całej rodziny lub też potrzeby indywidualne poszczególnych jej członków, z pewnością takimi potrzebami są potrzeby żywnościowe, mieszkaniowe, ubraniowe, a także dotyczące ochrony zdrowia, rozwoju fizycznego, duchowego i kulturalnego oraz związane z wychowaniem dzieci.

 

Nadto należy pamiętać, że w razie ogłoszenia upadłości jednego z małżonków ustanowienie rozdzielności majątkowej jest skuteczne w stosunku do masy upadłości tylko wtedy, gdy umowa zawarta została co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

 

Reasumując, zawarcie umowy intercyzy wyłączy Pani odpowiedzialność za długi męża w przyszłości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl