Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozdzielność majątkowa a odpowiedzialność małżonka osoby, która złamała prawo

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 17.03.2010

Kilka miesięcy temu dokonałam rozdzielności majątkowej z moim mężem (w formie aktu notarialnego). Prowadzę działalność gospodarczą, mąż jest moim pracownikiem. Niedawno okazało się, że pieniądze służbowe przetracił na hazard. Sprawa została zgłoszona policji i mężowi grozi kara w zawieszeniu. Proszę o odpowiedź, co w tej sytuacji grozi mnie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W swoim pytaniu poruszyła Pani dwa istotne zagadnienia prawne, a mianowicie: problematykę odpowiedzialności za czyny popełnione przez współmałżonka, a zabronione przez ustawę karną, oraz kwestię związanej z nimi odpowiedzialności cywilnoprawnej mimo istniejącego między małżonkami ustroju rozdzielności majątkowej.

 

Odnosząc się do pierwszego zagadnienia, należy wskazać, iż polskie Prawo karne opowiada się za zasadą indywidualizacji winy. Oznacza to, iż każdy odpowiada za swój czyn stosownie do rodzaju i stopnia winy. Odpowiedzialność karną stosuje się za dokonanie przestępstwa i za jego usiłowanie. Odpowiedzialności karnej podlega sprawca (współsprawcy) przestępstwa, podżegacz i pomocnik.

 

Z kolei skutki majątkowe orzeczenia karnego reguluje art. 28 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego (w skrócie K.k.w.), zgodnie z którym „orzeczone w stosunku do jednego z małżonków, pozostających we wspólności majątkowej, kary grzywny, nawiązki i należności sądowe podlegają zaspokojeniu z odrębnego majątku skazanego oraz z wynagrodzenia za pracę lub za inne usługi świadczone przez niego osobiście, jak również z praw twórcy wynalazku, wzoru użytkowego oraz projektu racjonalizatorskiego. Jeżeli zaspokojenie z tych źródeł okaże się niemożliwe, egzekucja może być prowadzona z majątku wspólnego. Niemożność zaspokojenia z majątku odrębnego skazanego stwierdza się w protokole”.

 

Ponadto art. 29 § 1 K.k.w. stanowi, iż „z chwilą prawomocnego orzeczenia środka karnego przepadku wobec jednego z małżonków pozostających we wspólności majątkowej, przedmioty majątkowe, których dotyczy przepadek lub które podlegają egzekucji przepadku równowartości przedmiotów lub korzyści, tracą z mocy prawa charakter składników majątku wspólnego. Od tej chwili stosuje się do nich odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych”.

 

Odnosząc się do powyższego, ustawodawca dopuścił pod warunkami wynikającymi z dyspozycji art. 28 K.k.w. możliwość prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego małżonków. Dotyczy to jedynie małżonków pozostających w ustroju wspólności ustawowej.

 

Zgodnie z powyżej przywołanymi przepisami nie ponosi Pani odpowiedzialności karnej za czyn zabroniony popełniony przez męża, a ponadto nie dotyczą Pani majątkowe skutki orzeczonego wyroku karnego.

 

Na podstawie przedstawionego przez Panią stanu faktycznego nie można jednakże wykluczyć odpowiedzialności cywilnoprawnej, mimo iż umowne ustanowienie ustroju rozdzielności majątkowej wywiera taki skutek, że za zobowiązania odpowiedzialność ponosi każdy z małżonków swoim majątkiem osobistym. Ustawodawca w art. 47¹ Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ustanowił szczególny instrument mający na celu ochronę praw wierzycieli. Zgodnie z jego treścią „małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome”.

 

Skuteczność małżeńskiej umowy majątkowej względem innej osoby uzależniona jest więc od wiedzy tej osoby o fakcie zawarcia umowy oraz jej rodzaju. Małżeńska umowa majątkowa jest skuteczna względem innej osoby, wówczas gdy o jej zawarciu oraz rodzaju osoba ta dowiedziała się przed powstaniem przysługującej jej wierzytelności. Ciężar dowodu, że osoba wiedziała o zawarciu umowy małżeńskiej i jej rodzaju, spoczywa na małżonku, który na jej zawarcie się powołuje. Jeżeli zawarcie przez małżonków umowy oraz jej rodzaj nie były wiadome innej osobie, zachodzi bezskuteczność względna umowy. Oznacza to, że stosunki majątkowe małżonków względem tej osoby ocenia się tak, jakby postanowienia umowy godzące w ich interes nie istniały. W orzecznictwie utrwalony jest pogląd, iż art. 47¹ przywołanego kodeksu chroni wszelkie wierzytelności, także z tytułu wyrządzenia szkody czynem niedozwolonym.

 

Reasumując, zgodnie z powyższym nie ponosi Pani odpowiedzialności karnej za czyn zabroniony popełniony przez męża, jednakże fakt istnienia między Państwem ustroju rozdzielności majątkowej nie wyłącza odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu wyrządzenia szkody czynem niedozwolonym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus 7 =

»Podobne materiały

Opieka nad chorym mężem

Mój brat jest po ciężkim wypadku. Żona niby się nim opiekuje, ale nie zapewnia mu np. rehabilitacji. Część rzeczy dla chorego (np. pieluchy, lekarstwa) kupują nasi rodzice. Nie chce zrozumieć, że jako żona jest odpowiedzialna finansowo za opiekę nad mężem. Chciałaby wszystko zrzucić na swoich teśció

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »