.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozdzielność majątkowa a długi męża

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 08.06.2015

Mam kredyty, które przestałem spłacać. Mamy z żoną rozdzielność majątkową od 2009 roku. Przed zrobieniem rozdzielności wziąłem kredyty bez zgody żony (nigdzie nie ma jej podpisu). W 2012 roku żona kupiła mieszkanie. Czy mogę mieć problemy z komornikiem w sprawie tego mieszkania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wobec zawarcia w roku 2009 umowy majątkowej małżeńskiej o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, zakupione w roku 2012 przez Pańską żonę mieszkanie, stanowi składnik jej majątku osobistego, nabyty już po ustaniu wspólności (art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 788). W konsekwencji bez względu na to, czy chodzi o egzekucją zaciągniętych przez Pana zobowiązań w latach 2005-2009, czy w terminie późniejszym, wykluczone jest zajęcie komornicze tej nieruchomości.

 

W dniu 20 stycznia 2005 r. weszła w życie gruntowna nowelizacja art. 787 Kodeksu postępowania cywilnego (ustawa nowelizująca z dnia 17 czerwca 2004 r., Dz. U. Nr 162, poz. 1691), wedle którego to przepisu, tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością ustawową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka.

 

Jeśli zaciągnięcie przez Pana zobowiązań kredytowych, o jakich mowa w treści pytania, miało miejsce już po 20 stycznia 2005 r., a żona nie udzieliła zgody na dokonanie tych czynności prawnych (zawarcie umów kredytu), bank nie będzie w stanie wykazać, za pomocą środków wskazanych w treści przepisu art. 787 K.p.c. (dokument urzędowy lub prywatny), że małżonka wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania. Przepis art. 787 K.p.c. w brzmieniu ustalonym po nowelizacji ma zastosowanie bowiem do zobowiązań zaciąganych po dniu wejścia w życie zmienionych przepisów. Jeśli zadłużał się Pan w trakcie trwania wspólności przed dniem 20 stycznia 2005 r. to zgoda małżonki lub jej brak nie miałaby znaczenia dla możliwości nadania klauzuli wykonalności przeciwko niej. Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika ma jednak praktyczny wymiar tylko w razie pozostawania przez dłużnika z małżonkiem w ustroju wspólności ustawowej. W przeciwnym razie bezcelowe jest ograniczanie odpowiedzialności tego małżonka do składników majątku wspólnego, skoro takiego majątku brak.

 

W Państwa przypadku nie istnieje już masa majątku wspólnego, w związku z ustanowieniem rozdzielności majątkowej. Dotychczasowe składniki majątku wspólnego, objęte współwłasnością łączną, stały się przedmiotami współwłasności w częściach ułamkowych, formalny podział majątku wspólnego nie jest konieczny. Dlatego wierzyciele mogą prowadzić przeciwko Panu egzekucję z ewentualnego udziału, służącego Panu we wszystkich przedmiotach majątkowych, jakie należały wcześniej do majątku wspólnego małżeńskiego.

 

Gdyby w toku ewentualnej egzekucji został zajęty udział żony w dawnych składnikach majątku wspólnego, albo rzecz lub prawo majątkowe nabyte po dniu ustanowienia rozdzielności majątkowej, żona powinna złożyć skargę na czynności komornika, podlega ona stałej opłacie sądowej w wysokości 100 zł (art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.). Innym środkiem ochrony jej praw jest powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji, gdy skierowanie do niego egzekucji narusza prawa określonej osoby trzeciej, tzw. powództwo interwencyjne (art. 841 § 1 K.p.c.). Powództwo takie można wnieść w terminie jednego miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa (art. 841 § 3 K.p.c.). Pozew złożyć należy przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję (art. 843 § 1 K.p.c.). Do kwoty 75 tys. zł wartości przedmiotu sporu właściwy rzeczowo będzie sąd rejonowy, powyżej – sąd okręgowy (art. 17 pkt 4 K.p.c.).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 + VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl