.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozdzielność majątkowa i zabezpieczenie na przyszłość

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 15.06.2018

Chcemy z mężem zawrzeć rozdzielność majątkową ze względy na prowadzoną działalność gospodarczą męża. Mieszkanie będzie przepisane na mnie. Mamy dwójkę małych dzieci. Pracuję na niepełen etat. Proszę o informację, jak mogłabym się zabezpieczyć w umowie (jakich zapisów dokonać), aby w razie rozwodu zabezpieczyć finansowo na przyszłość siebie i dzieci. Czy istnieje jakiś zapis, jaki powinien się znaleźć w umowie notarialnej, żebyśmy mogli dokonywać wspólnych rozliczeń rocznych PIT?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozdzielność majątkowa i zabezpieczenie na przyszłość

Fot. Fotolia

Rozdzielność majątkowa nie gwarantuje pełnej skuteczności czy też w pełni nie zabezpiecza przez ryzykiem działań małżonka. Oczywiście stanowi pewne rozwiązanie, ale nie jest to rozwiązanie w pełni skuteczne. Zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem jest przepisanie domu na Panią. W razie zaciągnięcia zobowiązania przez oboje małżonków odpowiadają oni na zasadach ogólnych prawa cywilnego, z reguły całymi swymi majątkami, a więc zarówno majątkami osobistymi, jak i majątkiem wspólnym. Za zobowiązania zaciągnięte przez jedno z małżonków odpowiada to z nich, które zaciągnęło zobowiązanie – niezależnie od ewentualnej odpowiedzialności majątkiem wspólnym – swoim majątkiem osobistym, także według zasad ogólnych. Art. 41 Kodeksu reguluje jedynie odpowiedzialność małżonków z majątku wspólnego w czasie trwania wspólności ustawowej w sytuacji, gdy dłużnikiem jest jedno z nich. Nie rozstrzyga zaś o odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez jedno z małżonków w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Odpowiedzialność tę reguluje art. 30 § 1, który przewiduje, że w tym wypadku odpowiadają solidarnie oboje małżonkowie.

 

Szczególne zasady odpowiedzialności określa Ordynacja podatkowa. Odpowiedzialność ta obejmuje:

 

 • podatki, opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe,
 • opłatę skarbową oraz opłaty, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych, 3
 • opłaty oraz niepodatkowe należności budżetu państwa, do których ustalania lub określania uprawnione są inne organy niż organy podatkowe (art. 2 § 1 i 2). 

 

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność obejmuje ich majątek osobisty oraz majątek wspólny tych osób i ich małżonków (art. 29 § 1 i 3). Skutki prawne ograniczenia, zniesienia, wyłączenia lub ustania wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem:

 

 1. zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu ustawowej wspólności majątkowej,
 2. zniesienia wspólności majątkowej prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. ustania wspólności majątkowej w przypadku ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków,
 4. uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji (art. 29 § 2).

 

Zgodnie z podstawową zasadą przyjętą w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnikiem jest samodzielnie konkretna osoba fizyczna, a więc także co do zasady, podatnikiem będzie oddzielnie każde z małżonków.

 

Art. 6 jest wyjątkiem od podanej ogólnej zasady i przy spełnieniu przez małżonków określonych przesłanek zezwala na ich łączne opodatkowanie jako „jednego podatnika”.

 

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 18 sierpnia 2011 r., sygn. akt I SA/Ke 321/11, zaznaczono, że „rozwiązanie wprowadzone w art. 6 ust. 2 u.p.d.o.f., polegające na możliwości złożenia wspólnego zeznania rocznego, uzasadnione jest charakterem małżeństwa (rodziny), który przejawia się również w tym, że stanowi ono, jak w niniejszej sprawie, ekonomiczną jedność.

Wspólne opodatkowanie małżonków możliwe jest po spełnieniu następujących warunków:

 

 1. podleganie przez małżonków nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (patrz uwagi do art. 3),
 2. istnienie między małżonkami wspólności majątkowej przez cały rok podatkowy, z wyjątkiem przypadków wskazanych w art. 6a u.p.d.o.f. (patrz uwagi do art. 6a),
 3. pozostawanie przez małżonków w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, czyli cały rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia), z wyjątkiem przypadków wskazanych w art. 6a u.p.d.o.f. (patrz uwagi do art. 6a),
 4. złożenie wspólnego wniosku wyrażonego w zeznaniu podatkowym,
 5. niekorzystanie przez żadnego z małżonków z uproszczonej formy opodatkowania”.

 

W tym miejscu warto przytoczyć wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 10 maja 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 2568/10, w którym jednoznacznie wyjaśniono, że „podatnik, który nie złożył rezygnacji o wyborze liniowego opodatkowania działalności gospodarczej, nie może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem w zeznaniu rocznym”.

 

Tak więc nie ma możliwości zawarcia wzmianki o wspólnym opodatkowaniu w akcie notarialnym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • pięć - 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »