Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozbiórka zjazdu z drogi wojewódzkiej

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 05.03.2015

Na terenie naszej działki istnieje stary zjazd z drogi wojewódzkiej wybudowany bez pozwolenia w latach 80. Sąsiad bez naszej zgody używał go od lat, utrudniając dojazd klientom do naszej myjni, dlatego wybudowaliśmy nowy zjazd (już z pozwoleniem). Teraz chcielibyśmy dokonać rozbiórki tego starego zjazdu, ale sąsiad twierdzi, że nie możemy tego zrobić bez jego zgody. Czy ma rację? Czy rozbiórka samowoli jest karalna?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ograniczają zakres określenia „samowola budowlana” do budowy obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia, zgłoszenia lub mimo zgłoszenia przez organ sprzeciwu.

 

Należy podkreślić, że odstępstwo od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu, bądź w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu bądź w przepisach – nie jest samowolą budowlaną. Są to przypadki inne niż określone w art. 48 oraz art. 49b Prawa budowlanego.

 

Niezbędne jest sięgnięcie do przepisów, jakie obowiązywały w tym względzie wcześniej. Według art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane orzekanie o rozbiórce obiektów budowlanych wzniesionych bez pozwolenia na budowę było obowiązkowe tylko wtedy, gdy samowola powodowała niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia, bądź prowadziła do niedopuszczalnego pogorszenia warunków zdrowotnych lub użytkowych dla otoczenia. Jeżeli budowa została zakończona przed dniem 1 stycznia 1995 r., inwestor ponosi konsekwencje samowoli budowlanej według stosowanych „odpowiednio” przepisów dotychczasowych, czyli ustawy z dnia 24 października 1974 r. Jeżeli jednak do dnia 1 stycznia 1995 r. budowa nie została zakończona, inwestor ponosi konsekwencje samowoli budowlanej na podstawie nowych przepisów, zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 103 ust. 1 Prawa budowlanego, że do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie (a tym bardziej – jak należy zakładać – po tym dniu), a niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy nowej ustawy.

 

Zgodnie z art. 49 ust. 1 Prawa budowlanego przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, właściwy organ w drodze postanowienia (na które przysługuje zażalenie) ustala wysokość opłaty legalizacyjnej (do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1 Prawa budowlanego, z tym że stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu) oraz bada:

 

  • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,
  • wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane.

 

W przypadku stwierdzenia naruszeń w powyższym zakresie właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, w określonym terminie, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o rozbiórce obiektu (decyzję tę wydaje się również w przypadku nieuiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej), w razie natomiast spełnienia nałożonych wymagań, właściwy organ wydaje decyzję w decyzji (w której nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie):

 

  • o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót,
  • o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona.

 

Art. 103 ust. 2 ustawy Prawo budowlane z 1994 r. stanowi, że przepisu art. 48 nie stosuje się do obiektów, których budowa została zakończona przed dniem wejścia w życie ustawy lub w stosunku, do których przed tym dniem zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Do takich obiektów stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Z ustawowej definicji budowli zawartej w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego wynika, iż budowlą jest każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury. Omawiany przepis wskazuje przykładowo szereg obiektów uznawanych za budowle, wśród których wymienia przepusty i wszelkie budowle ziemne. Wątpliwości, czy zjazdy z dróg na poszczególne posesje są uznawane za budowle, rozstrzyga treść załącznika do Prawa budowlanego, który w kategorii IV obiektów budowlanych umieścił elementy dróg publicznych takie jak wjazdy, zjazdy i przejazdy. Należy przy tym mieć na względzie, że zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. b) Prawa budowlanego budowle zdefiniowane w art. 3 pkt 3 tej ustawy stanowią jedną z kategorii obiektów budowlanych. Prowadzi to do wniosku, iż również zjazd z drogi na prywatną posesję stanowi obiekt budowlany, którego realizacja może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę (art. 28 w zw. z art. 3 pkt 6 i 7 Prawa budowlanego).

 

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane „zgłoszenia wymaga rozbiórka budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości”.

 

Natomiast uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę ani zgłoszenia rozbiórki nie wymaga rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych, na których budowę nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają one ochronie jako zabytki.

 

Rozbiórka zjazdu będzie wymagała zgłoszenia. Bez względu na to, czy został on pobudowany jako samowola, czy nie. Sąsiad zasadniczo nie ma tu nic do powiedzenia. Wszystko, co znajduje się w granicy ewidencyjnej Pani działki, jest Pani własnością.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + 1 =

»Podobne materiały

Nakaz rozbiórki

Rok temu PINB wydał decyzję nakazującą zasypanie zbiornika wodnego naszego sąsiada, jednak do tej pory sąsiad się do niej nie zastosował. Woda z tego zbiornika zalewa nam dom. Jak można wyegzekwować nakaz rozbiórki? Oprócz tego przed zasypaniem stawu sąsiad będzie musiał go opróżnić. Jesteśmy przek

 

Utrzymywanie zjazdów z dróg publicznych

Jak rozumiem, utrzymywanie zjazdów z dróg publicznych obciąża właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Aktualnie zjazd na drogę sąsiada jest nielegalny. Postanowiłem ponieść wszelkie koszty związane z budową zjazdu, ponieważ na moją działkę wjeżdża się przez drogę sąsiada. Sąsiad c

 

Budowa garażu mimo braku zgody sąsiada na budowę w granicy działki

Jestem rolnikiem i toczę spór z sąsiadem. Spór dotyczy garażu w granicy działki wybudowanego przez mojego sąsiada mimo braku mojej zgody. Wielkość działki pozwala na usytuowanie budowy w innym miejscu! Co na ten temat mówi Prawo budowlane? Czy sąsiad mógł budować się w granicy działki mimo brak

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »