Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozbiórka obiektu budowlanego

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 17.07.2013

Śnieg naruszył dach stodoły tak, że grozi jej zawalenie. Chcę ją rozebrać, bo boję się, że komuś może stać się krzywda. Czy muszę uzyskać pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego? Jakie mogę ponieść konsekwencje, jeśli rozbiorę stodołę bez niego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadą jest, że roboty budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). Przez roboty budowlane rozumieć należy również rozbiórkę obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego), zatem przed dokonaniem rozbiórki konieczne jest uzyskanie stosowanego pozwolenia. Tego rodzaju decyzja może być wydana po uprzednim przeprowadzeniu postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko (jeżeli jest wymagane) i uzyskaniu przez inwestora wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień i opinii innych organów, a w przypadku budowy gazociągów o zasięgu krajowym lub jeżeli budowa ta wynika z umów międzynarodowych – po wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej (art. 32 ust. 1 Prawa budowlanego).

 

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:

 

  • zgodę właściciela obiektu,
  • szkic usytuowania obiektu budowlanego,
  • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
  • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
  • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także dokumenty wymagane przepisami szczególnymi,
  • w zależności od potrzeb – projekt rozbiórki obiektu (art. 33 ust. 4 Prawa budowlanego).

 

Rozbiórkę, na którą wymagane jest pozwolenie, należy odróżnić od nakazów rozbiórek obiektów budowlanych (urządzeń) lub ich części, wynikających np. z dyspozycji art. 48, 49 ust. 3, art. 51 ust. 5 Prawa budowlanego. Te bowiem rozbiórki wynikają z niedopełnienia określonych wymogów (brak pozwolenia na budowę, niewniesienie opłaty legalizacyjnej, nieprzeprowadzenie czynności zmierzających do doprowadzenia wykonywanych robót do stanu zgodnego z prawem) i są efektem rozstrzygnięć organów nadzoru budowlanego, podczas gdy w tym wypadku rozbiórka prowadzona jest z inicjatywy właściciela obiektu.

 

Od określonej wyżej zasady Prawo budowlane w art. 31 ust. 1 przewiduje wyjątki, pozwolenia nie wymaga bowiem rozbiórka:

 

  • budynków i budowli, które zasadniczo wymagają pozwolenia na budowę, o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości,
  • obiektów i urządzeń budowlanych, na których budowę nie jest wymagane pozwolenie na budowę (zob. art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego).

 

Wyłączenie to nie dotyczy rozbiórki obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568). Rozbiórka obiektu wpisanego do rejestru zabytków wymaga decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków (art. 39 ust. 2 Prawa budowlanego). Natomiast w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, ale objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

W przypadku obiektów budowlanych określonych w pierwszym punkcie konieczne jest przed przystąpieniem do rozbiórki dokonanie zgłoszenia, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania rozbiórki. Właściwy organ może w terminie 30 dni wnieść w drodze decyzji sprzeciw, oznaczający brak zgody na rozbiórkę obiektu. Milczenie organu oznacza przyzwolenie na przeprowadzenie robót. Przed wniesieniem sprzeciwu właściwy organ może żądać ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.

 

Odnośnie do obiektów określonych w pierwszym punkcie właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, jeżeli może ona wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką (art. 31 ust. 3 Prawa budowlanego).

 

Ustawa przewiduje również sytuację, gdy obiekt budowlany jest w takim stanie, że stanowi bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Wówczas roboty zabezpieczające i prace rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, nie zwalnia to jednak od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego (art. 31 ust. 5 Prawa budowlanego).

 

Wiele zależy więc od tego, czy budynek spełnia wymogi jedynie zgłoszenia czy uzyskania pozwolenia na rozbiórkę (zgłoszenie tylko w przypadku budynków o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości, w pozostałych – konieczne jest pozwolenie).

 

W każdym z przypadków proszę jako uzasadnienie podać zawalenie się dachu i części budynku pod wpływem warunków atmosferycznych (nie śniegu, bo będą problemy z innych względów).

 

W myśl art. 31 ust. 5 Prawa budowlanego jedynie „bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia” uprawnia do rozpoczęcia robót przy rozbiórce obiektu budowlanego przed uzyskaniem wymaganego pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do nich. Zagrożenie to musi realnie istnieć i stwarzać oczywiste niebezpieczeństwo dla ludzi i mienia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa minus pięć =

»Podobne materiały

Rozbiórka budynku

Jestem właścicielem części domu, który jest usytuowany na dwóch działkach w Kartuzach, przy czym nie jestem w stanie wskazać dokładnego przebiegu granicy działki, a co za tym idzie – przebiegu granicy podziału domu. Budynek jest w bardzo złym stanie technicznym, od dziesięciu lat jest nie

 

Rozbiórka obiektu budowlanego na kołach

Mieszkam w domu jednorodzinnym na wsi. Czy mogę postawić obiekt budowlany na kołach, który będzie wyglądał jak dostawiony do domu garaż (otynkowany i pomalowany)? Taki garaż byłby jak przyczepa – w każdej chwili mógłbym go przestawić. Czy organy nadzoru mogą żądać rozbiórki takiego obiektu bud

 

Rozbiórka stodoły bez składania wniosku o pozwolenie

Stałem się właścicielem nieruchomości z zabudowaniami. Odremontowałem dom, ale stara stodoła nadaje się tylko do rozbiórki. W starostwie powiedziano mi, że muszę złożyć wniosek o zezwolenie na rozbiórkę, do którego trzeba dołączyć bardzo dużo dokumentów. Czy mogę jakoś uniknąć tej procedury?

 

Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Czy po 20 latach można domagać się nakazu rozbiórki obiektu budowlanego? Chodzi o budynek postawiony na granicy posesji – jest to samowola budowlana.

 

Wydanie decyzji o nakazie rozbiórki

Jestem jedną z osób, które odziedziczyły działkę po dziadku (zmarł w 1980 r., ale o spadek wystąpiliśmy dopiero w 2011 r.). Na działce oprócz małego domku, w którym mieszkał dziadek, znajdują się dwa murowane garaże o łącznej powierzchni ok. 40 m2. Chcielibyśmy te garaże wyburzyć, jednak jest proble

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »