.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozbicie samochodu, który znajdował się w warsztacie

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 01.02.2012

Oddałem jakiś czas temu samochód do warsztatu (drobna naprawa). Okazało się, że bez mojej wiedzy i zgody samochód był użytkowany, a kierujący spowodował wypadek i oddalił się. Pojazd stoi obecnie na parkingu policyjnym. Zaproponowałem właścicielowi warsztatu (który najprawdopodobniej jeździł samochodem) odkupienie pojazdu, ale ten się nie zgodził (proponował śmieszną kwotę niby określoną przez udząd skarbowy). Czy powinienem odebrać samochód z parkingu policyjnego (na własny koszt), czy poczekać na wyrok sądu? Czy mogę starać się o pojazd zastępczy? Czy jeżeli dojdzie do sprawy karnej, będę zawiadomiony o terminie rozprawy itp.? Czy warto sporządzić weksel, jeżeli właściciel zgodzi się na proponowaną ugodę? Co będzie z moimi zniżkami przy ubezpieczeniu OC? Dodam, że właściciel warsztatu zaczął twierdzić, że pojazd ma przebite numery.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po analizie przedstawionego przez Pana stanu faktycznego sprawy stwierdzić należy, iż zakres odpowiedzialności właściciela warsztatu naprawczego w kwestii obowiązku naprawienia wyrządzonej Panu szkody powinien być oceniany przede wszystkim w świetle przepisów Kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 361.

 

I tak, zgodnie z § 1 tego artykułu, „zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła”. Ponadto (§ 2), „w powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono”.

 

Z powyższego wynika zatem przede wszystkim to, że sprawca szkody zobowiązany jest do naprawienia jej rzeczywistej wysokości, oraz że szkoda ta nie ogranicza się wyłącznie do bezpośredniego uszkodzenia pojazdu, lecz również obejmuje nierozerwalnie ze szkodą tą związane koszty dodatkowe, w tym również koszty związane z wynajęciem przez poszkodowanego pojazdu zastępczego.

 

Powyższe znajduje swe uzasadnienie także w orzecznictwie Sądu Najwyższego, który m.in. w wyroku z dnia 08.09.2004 r., sygn. akt IV CK 672/03, wskazał, że „utrata możliwości korzystania z rzeczy wskutek jej zniszczenia stanowi szkodę majątkową. W piśmiennictwie podkreśla się, że normalnym następstwem w rozumieniu art. 361 § 1 k.c. jest bardzo często niemożność korzystania z samochodu przez poszkodowanego, nie tylko w sytuacji jego uszkodzenia ale również zniszczenia. Jeżeli więc poszkodowany poniósł w związku z tym koszty, które były konieczne, na wynajem pojazdu zastępczego, to mieszczą się one w granicach skutków szkodowych podlegających wyrównaniu”.

 

Jednocześnie jednak Sąd Najwyższy zaznaczył, że „jeżeli uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy w postaci wmontowania do niego nowej części zamiennej, to koszty najmu przez poszkodowanego tzw. samochodu zastępczego obejmować mogą tylko okres konieczny i niezbędny do naprawy pojazdu – art. 361 § 1 k.c.” (tak m.in. wyrok SN z dnia 26.11.2002 r., sygn. akt VCKN 1397/00 oraz wyrok SN z dnia 05.11.2004 r., sygn. akt II CK 494/03).

 

Mając zatem powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż jest Pan uprawniony do wynajęcia pojazdu zastępczego na czas naprawy Pańskiego pojazdu lub do żądania wypłaty przez właściciela warsztatu kwoty niezbędnej do takiej naprawy (koszty wynajęcia samochodu zobowiązany będzie pokryć właściciel warsztatu, a jeżeli dysponuje pojazdami zastępczymi, to może zamiast pokrywania kosztów najmu udostępnić Panu taki pojazd). Pamiętać jednakże należy, aby wynajmowany pojazd odpowiadał standardowi pojazdowi uszkodzonemu, gdyż w przypadku wynajęcia pojazdu o znacznie wyższym standardzie, właściciel warsztatu będzie mógł ograniczyć wysokość należnego Panu z tego tytułu zwrotu pieniędzy.

 

Powinien Pan także odebrać pojazd z parkingu policyjnego, za co również powinien zapłacić właściciel warsztatu lub ewentualnie zwrócić Panu koszty tego parkowania.

 

Co do wartości pojazdu, to cenniki wykorzystywane przez urzędy skarbowe nie są bezwzględnym wyznacznikiem takiej wartości, a jedynie mogą służyć pomocą w ustaleniu rzeczywistej wartości pojazdu przed szkodą. W przypadku ewentualnego procesu sądowego należałoby zatem wnosić o przeprowadzenie przez sąd dowodu z opinii biegłego sądowego, który oszacuje pojazd po jego oględzinach, z uwzględnieniem jego indywidualnych cech i wyposażenia, a która to wycena może niekiedy nawet znacząco różnić się od wartości widniejącej w cenniku urzędu skarbowego.

 

W zaistniałej sytuacji powinien Pan pisemnie (listem poleconym, zachowując dla siebie jedną kopię pisma wraz z dowodem nadania listu) wezwać właściciela warsztatu do odebrania pojazdu z parkingu policyjnego i pokrycia kosztów tego parkowania oraz dokonania naprawy samochodu w wyznaczonym przez Pana (w miarę możliwości racjonalnym) terminie pod rygorem zażądania w miejsce naprawy stosowanego odszkodowania, a następnie skierowania sprawy na drogę sądową.

 

W razie odmowy wykonania przez właściciela warsztatu powyższych obowiązków należałoby wszcząć postępowanie sądowe o zapłatę odszkodowania.

 

Zgodnie z przepisem art. 65 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia z dnia 24 sierpnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1148 z późn. zm.) „prezes sądu, kierując sprawę na rozprawę, zarządza zawiadomienie o jej miejscu i terminie oskarżyciela, pokrzywdzonego i obwinionego oraz obrońcę i pełnomocnika, gdy zostali ustanowieni; zarządza on także wezwanie na rozprawę świadków oraz sprowadzenie innych dowodów”.

 

Co do zasady zatem, pokrzywdzony jest zawiadamiany przez sąd o terminie rozprawy, jednakże nie zawsze rozprawa taka jest przeprowadzana i ma to miejsce właśnie w przypadku wydawania przez sąd wyroku nakazowego. Zgodnie bowiem z przepisem art. 93 § 1 tej ustawy sąd na posiedzeniu może wydać wyrok nakazowy w sprawach o wykroczenia, w których wystarczające jest wymierzenie nagany, grzywny albo kary ograniczenia wolności. Sąd orzeka bez udziału stron. Z kolei (§ 2) orzekanie w postępowaniu nakazowym może nastąpić, jeżeli okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości. Wydając wyrok nakazowy, sąd uznaje za ujawnione dowody dołączone do wniosku o ukaranie.

 

Jak zatem z powyższego wynika, w przedmiotowej sprawie nie będzie potrzeby wyznaczania przez sąd rozprawy i dopuszczalne będzie wydanie wyroku nakazowego.

 

Jeżeli będzie Pan dysponował wekslem, to w przypadku ewentualnego sporu sądowego o zapłatę miałby Pan ułatwioną procedurę dochodzenia tej zapłaty. Jednakże wobec tego, że właściciel warsztatu posiada zapewne majątek pozwalający na ewentualne pokrycie Pańskich roszczeń (chociażby sam warsztat), kwestia posiadania przez Pana tego weksla nie jest aż tak istotna w niniejszej sprawie, ale oczywiście stawia to Pana w lepszej sytuacji.

 

Nie ma z kolei przeszkód ku temu, aby w przypadku braku zapłaty przez właściciela warsztatu należnej Panu ceny sprzedaży wystąpił Pan ze swoim roszczeniem na drogę sądową. Ewentualne kwestie związane z postępowaniem, które być może będzie prowadziła policja, nie mają bezpośredniego przełożenia na wymagalność Pańskich roszczeń, choć może to w wyjątkowych sytuacjach prowadzić do czasowego wstrzymania się przez sąd z wydaniem wyroku do czasu rozstrzygnięcia kwestii związanych z ustaleniem legalności pojazdu.

 

Ustalenie powyższych kwestii leży natomiast po stronie kupującego lub ewentualnie policji, a okoliczność, że kupujący działający przecież jako profesjonalista nie miał co do pojazdu żadnych zastrzeżeń w chwili jego zakupu, stawia Pana w dobrej sytuacji i pozwala twierdzić, że ewentualne manipulacje przy numerach pojazdu, jeżeli rzeczywiście takie miały miejsce, nastąpiły już po przekazaniu przez Pana pojazdu kupującemu.

 

Jeżeli z kolei okazałoby się, że auto rzeczywiście ma przebijane numery, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem zostałoby ono zajęte przez policję do czasu ustalenia jego prawdziwych danych oraz rzeczywistego właściciela (jeżeli okazałoby się, że auto było kradzione).

 

Wskazać należy, iż zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) „taryfy oraz wysokość składek ubezpieczeniowych za ubezpieczenia obowiązkowe ustala zakład ubezpieczeń”, zatem również i zasad przyznawania oraz cofania zniżek ubezpieczeniowych szukać należy przede wszystkim w treści zawartej umowy lub u agenta albo w oddziale konkretnego ubezpieczyciela. Na marginesie jednak wskazać można, że cofnięcie zniżki w przedstawionej przez Pana sytuacji uznać należałoby za nieuzasadnione, gdyż do kolizji doszło bez Pańskiej jakiejkolwiek ingerencji, a nawet wbrew Pańskiej woli i kontroli.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton