.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Równoważnik pieniężny

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 29.04.2013

Jestem pracownikiem zakładu karnego. Posiadam 1/8 udziału w domu o powierzchni użytkowej 80 m2 (podział nastąpił po śmierci matki: 5/8 posiada ojciec, pozostałe części – ja i dwóch braci; w domu mieszkam tylko z ojcem, który jest na emeryturze). Chciałbym otrzymywać równoważnik pieniężny za brak mieszkania, jednak mój pracodawca twierdzi, że nie mam do niego prawa. Czy ma rację?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po dokonaniu szczegółowej analizy Pańskiej sprawy należy stwierdzić, że powinno Panu służyć prawo do otrzymania równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania, o jakim mowa w art. 178 i nast. ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523 ze zm., zwanej dalej ustawą), jednak ostateczna odpowiedź na tak postawione pytanie musi uwzględniać dodatkowe okoliczności – o czym niżej.

 

Jak stanowi przepis art. 178 ust. 1 ustawy, funkcjonariuszowi w służbie stałej przysługuje równoważnik pieniężny z tytułu braku mieszkania, jeżeli:

 

1) on sam lub jego małżonek nie posiada w miejscowości pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub domu;

2) funkcjonariuszowi lub jego małżonkowi nie przyznano pomocy finansowej, o której mowa w art. 184 ust. 1 ustawy. Wysokość równoważnika wynosi 8 zł dziennie (art. 179 ust. 1 ustawy), podlega on corocznej waloryzacji o ustalony w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (art. 179 ust. 2 ustawy). Równoważnik pieniężny z tytułu braku mieszkania przysługuje w okresie od dnia powstania uprawnienia do jego pobierania do dnia, w którym nastąpiła utrata tego uprawnienia (art. 180 ust. 2 ustawy).

 

O ile dom nie jest położony w miejscowości pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej, ma Pan prawo do domagania się wypłaty równoważnika pieniężnego, jeśli nie otrzymał Pan pomocy finansowej, o jakiej stanowi art. 184 ust. 1 ustawy. Za miejscowość pobliską uważa się miejscowość, do której czas dojazdu publicznymi środkami transportu przewidziany w rozkładzie jazdy, łącznie z przesiadkami, nie przekracza w obie strony dwóch godzin, licząc od stacji (przystanku) najbliższej miejsca pełnienia służby do stacji (przystanku) najbliższej miejsca zamieszkania. Do czasu tego nie wlicza się dojazdu do i od stacji (przystanku) w obrębie miejscowości, z której funkcjonariusz dojeżdża, oraz miejscowości, w której wykonuje obowiązki służbowe (art. 170 ust. 4 ustawy). Jeśli ta podstawa zawiedzie, konieczne jest poczynienie dalszych ustaleń.

 

Ponieważ nie pozostaje Pan w związku małżeńskim, o uprawnieniu do otrzymania równoważnika nie decyduje sytuacja współmałżonka. Odziedziczywszy spadek po matce, w którego skład weszła 1/2 udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym o pow. 80 m2, stał się Pan współwłaścicielem całej nieruchomości w ułamkowym udziale 1/8, co w przeliczeniu na powierzchnię stanowi 10 m2. Służy Panu zatem tytuł prawny do domu, o jakim mowa w art. 178 ust. 1 pkt 1 ustawy. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 23 lutego 2011 r. (sygn. akt II SA/Sz 1176/10), „użytego w art. 178 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523 ze zm.) pojęcia tytułu prawnego nie można odnosić do jakiegokolwiek lokalu. Chodzi tu bowiem o taki lokal w budynku wielorodzinnym lub dom jednorodzinny, którego powierzchnia odpowiada normom przewidzianym w ustawie dla danego funkcjonariusza i który ponadto spełnia warunki lokalu mieszkalnego, a więc nadaje się do zamieszkania”. Ponieważ odziedziczony dom nadaje się zapewne do zamieszkania, pozostaje odpowiedź na pytanie, czy jego powierzchnia odpowiada normom.

 

Jednostkowa norma powierzchni mieszkalnej wynosi od 7 m2 do 10 m2. Powierzchnią mieszkalną jest powierzchnia pokojów (art. 174 ust. 1 ustawy). Funkcjonariuszowi pozostającemu w służbie stałej i posiadającemu rodzinę przysługuje po jednej normie dla funkcjonariusza i każdego członka rodziny, o jakim mowa w art. 176 ust. 1 ustawy – tj. dla małżonka, dzieci wspólnie zamieszkujących z funkcjonariuszem i pozostających na jego utrzymaniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 25 lat życia, rodziców funkcjonariusza lub jego małżonka wspólnie zamieszkujących z funkcjonariuszem i pozostający na jego wyłącznym utrzymaniu lub jeżeli ze względu na wiek albo inwalidztwo są niezdolni do wykonywania zatrudnienia.

 

W Pańskiej sytuacji rodzinnej można stwierdzić, że norma powinna uwzględniać Pana oraz Pańskiego ojca (jeśli razem mieszkacie), gdy spełnione są po jej stronie warunki, o jakich mowa wyżej. Tytuły prawne do nieruchomości innych członków rodziny niż małżonek nie powinny być brane pod uwagę przy obliczaniu norm, skoro ustawa nie wprowadza żadnych dodatkowych ograniczeń w tym względzie. Jeśli norma wynosi 7 m2, to 1/8 udziału w prawie własności nieruchomości o powierzchni mieszkalnej 80 m2 nie wyklucza prawa do skutecznego ubiegania się o wypłatę równoważnika, gdy ojciec będzie wzięty pod uwagę jako członek rodziny (1/8 z 80 m2 to 10 m2, a potrzeba 14 m2). Proszę zauważyć, że powierzchnia użytkowa nie jest tożsama z powierzchnią mieszkalną, którą jasno definiuje ustawa o Służbie Więziennej.

 

Jeśli tworzy Pan jednoosobowe gospodarstwo domowe, to w takim wypadku jako osoba samotna jest Pan uprawniony do dwóch norm (2 razy 7 m2, art. 173 ust. 2 pkt 1 ustawy), co także daje podstawę do wnioskowania o wypłatę tego świadczenia. Przede wszystkim proszę dokładnie przeanalizować wielkość powierzchni mieszkalnej, dokonując stosownych pomiarów; być może okaże się, że powierzchnia mieszkalna (powierzchnia pokojów) jest jeszcze mniejsza niż 80 m2.

 

Problem ewentualnego braku uprawnienia do równoważnika pieniężnego lub kwestionowania tego uprawnienia przez pracodawcę można rozwiązać najprościej, wyzbywając się w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego tytułu prawnego do nieruchomości mieszkalnej, np. w drodze darowizny udziału na rzecz któregoś z pozostałych spadkobierców lub w drodze działu spadku i nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Ponieważ należycie Państwo do najbliższej rodziny, czynności powyższe nie będą rodzić obowiązku zapłaty jakiegokolwiek podatku.

 

Zgodnie z art. 220 ustawy o Służbie Więziennej spory o roszczenia ze stosunku służbowego funkcjonariuszy w sprawach niewymienionych w art. 218 ust. 1 i art. 219 ust. 1 i 2 ustawy rozpatruje sąd właściwy w sprawach z zakresu prawa pracy. Sprawa dotycząca równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania (niewymieniona w powyższych artykułach) stanowi sprawę ze stosunku służbowego, która nie jest rozpatrywana w trybie regulowanym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, lecz została poddana kognicji sądu właściwego w sprawach z zakresu prawa pracy. Aby przesądzić, czy w danych okolicznościach należy się Panu równoważnik, konieczne jest wniesienie powództwa do sądu pracy (sądu rejonowego), po odmowie uznania uprawienia do otrzymania równoważnika. W ten sposób zapewni Pan sobie możliwość rozpoznania sprawy i ostatecznie ustalenie, czy służy Panu prawo do równoważnika (por. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w prawomocnym wyroku z 31 marca 2011 r., sygn. akt II SA/Ol 100/11).

 

Informuję również, że zgodnie z treścią art. 226 ust. 1 i 4 ustawy roszczenia z tytułu prawa do uposażenia i innych świadczeń oraz należności pieniężnych ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczenia z tytułu uposażenia i innych świadczeń oraz należności pieniężnych przerywa każda czynność przed przełożonym właściwym do rozpatrywania roszczeń, podjęta bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia roszczenia, a także uznanie roszczenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »