.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 09.10.2014

W 2011 r. kupiłam z bratem na spółkę letniskowy dom z dużą działką. Miało być tak, że wszyscy członkowie rodziny będą mogli spędzać swoje urlopy w tym domu. Mój wkład pieniężny to ok. 60 tys. zł. Wszystko było dobrze, gdy wspomagałam finansowo brata. Gdy przestałam to robić, zaczęły się problemy. Obecnie bratowa i brat nie chcą, abym we wspomnianym domu spędzała urlopy. Powiedziałam im, żeby sprzedali dom, a mnie oddali pieniądze. Oni żądają, abym zapłaciła podatek od sprzedaży, oni nie chcą wyłożyć ani złotówki. Brat również dał ok. 60 tys. zł na zakup, ale remont w większości finansowałam ja. Są świadkowie, którzy potwierdzą, iż dałam pieniądze na kupno domu. Miała to być współwłasność, ale brat nie chce mnie dopisać jako współwłaścicielkę. Mam nauczkę, aby nigdy więcej nie robić interesów z rodziną. Co powinnam zrobić? Czy mam szansę na odzyskanie pieniędzy? Czy mam pisemnie wystąpić do brata z roszczeniem o zwrot nienależnego świadczenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wobec tego, iż umowa sprzedaży nieruchomości wymaga zachowania formy aktu notarialnego, a prawo własności wpisu do księgi wieczystej nieruchomości, niestety uznać należy, iż mimo wyłożonych przez Panią kwot na zakup nieruchomości nie jest Pani, przynajmniej formalnie, jej współwłaścicielką.

 

Mając na uwadze opisane przez Panią okoliczności sprawy, uznać należy, iż zachodzą w niej przesłanki do stwierdzenia, że Pani nakłady na zakup przedmiotowej nieruchomości stanowiły świadczenie dla Pani brata nienależne z uwagi na to, że nie doszedł do skutku zamierzony cel tych Pani nakładów, jakim miało być uczynienie Pani współwłaścicielem nieruchomości.

 

Zgodnie bowiem z przepisem art. 410 § 2 Kodeksu cywilnego świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.

 

Natomiast, w związku z art. 410 § 1 K.c., zastosowanie znalazłby również przepis art. 405 K.c., który mówi o tym, że kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

 

W tym miejscu warto również omówić kwestię możliwości domagania się przez Panią zwrotu uiszczonej kwoty na cenę zakupu nieruchomości i późniejsze na nią nakłady.

 

Otóż, jak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26.11.2009 r., III CZP 102/09, roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia staje się wymagalne w terminie, w którym powinno być spełnione zgodnie z art. 455 K.c.

 

Z kolei art. 455 K.c. stanowi, że jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.

 

Mając zatem powyższe na uwadze, chcąc odzyskać ww. kwoty, powinna Pani wpierw wezwać brata (lub też innych współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli tacy są ujawnieni w księdze wieczystej nieruchomości) do przeniesienia na Panią udziału we współwłasności tej nieruchomości w wyznaczonym przez Panią terminie.

 

Następnie, po bezskutecznym upływie ww. terminu, powinna Pani wezwać brata do zwrotu poczynionych przez Panią nakładów w znów wyznaczonym przez Panią terminie, pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

 

Pisma kierowane do brata powinna Pani wysyłać listami poleconymi. Wyznaczane przez Panią terminy powinny być odpowiednie, tj. jeżeli chodzi o termin do przeniesienia na Pani rzecz udziału we współwłasności nieruchomości, to nie powinien on być zasadniczo krótszy niż dwa tygodnie od dnia doręczenia wezwania, zaś termin do zapłaty mógłby już wynieść jeden tydzień od dnia doręczenia Pani bratu wezwania.

 

W razie braku woli ze strony Pani brata polubownego rozwiązania zaistniałej sytuacji niestety pozostałoby Pani już tylko wystąpić do sądu z powództwem o zapłatę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »