Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Roszczenie FGŚP wobec pracodawcy a przedawnienie

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 13.02.2016

Byłem wspólnikiem w spółce jawnej. Spółka zakończyła prowadzenie działalności 12 lat temu. W 2005 r. otrzymałem decyzję z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o konieczności zwrotu kwoty, którą fundusz zwrócił pracownikom. Po jakim czasie takie zobowiązanie się przedawnia? Czy obowiązuje w tym przypadku 10-letni okres przedawnienia? Czy taki okres jest przerywany przez działania komornika?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Celem Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest zaspokajanie roszczeń pracowniczych w przypadku niewypłacalności pracodawcy. Wypłata świadczeń pracowniczych ze środków Funduszu powoduje z mocy prawa przejście na Fundusz roszczenia wobec pracodawcy lub masy upadłości o zwrot wypłaconych świadczeń (art. 10 ust. 1 ustawy z 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. 2006 r. Nr 158, poz. 1121.). Regulacja przewidziana w treści art. 23 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy przyjmuje, że Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych uzyskuje regres wobec niewypłacalnego pracodawcy z chwilą dokonania wypłat świadczeń na rzecz pracowników niewypłacalnego pracodawcy.

 

Natomiast termin przedawnienia zależy od pierwotnego rodzaju zobowiązania oraz od etapu, na jakim znajduje się sprawa. Umowy cywilnoprawne z reguły przedawniają sie po 3 latach od terminu płatności, zobowiązania podatkowe i ZUS-owskie – obecnie po 5 latach od chwili powstania takiego obowiązku. Natomiast ewentualnie uzyskany przez wierzyciela (tutaj FGŚP) tytuł wykonawczy przedawnia się dopiero po 10 latach, a bieg przedawnienia przerywają każde czynności dokonane przed komornikiem.

 

Do końca 2011 roku obowiązywał czas przedawnienia składek ZUS wynoszący 10 lat. Taki okres został wprowadzony w roku 2003 (przed tą datą okres przedawnienia składek wynosił 5 lat). Od 01.01.2012 r., tak jak do końca 2002 r., okres przedawnienia to ponownie 5 lat, licząc od dnia, w którym składki stały się wymagalne. Te same zasady dotyczą również Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) oraz Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP).

 

W nowych przepisach przewidziano jednak wyjątki. I tak, jeśli składki stały się wymagalne przed dniem 01.01.2012 r., to nowy 5-letni bieg przedawnienia zaczyna się dopiero od dnia 01.01.2012 r. Nie dotyczy to sytuacji, w której składki wymagalne przed dniem 01.01.2012 r., zgodnie ze starym 10-letnim biegiem przedawnienia, wcześniej ulegają „przeterminowaniu”. Następuje ono bowiem z upływem tego wcześniejszego terminu, a nie zgodnie z nowymi przepisami, ponieważ jest to korzystniejsze dla dłużnika.

 

Tak jak to zostało zaznaczone wyżej i zgodnie z art. 24 ust. 1 uprzednio obowiązującej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przedawniały się po upływie 10 lat. Termin ten rozpoczynał bieg od dnia, w którym te należności stały się wymagalne, a więc od otrzymania zawiadomienia z ZUS o kwocie należności z tytułu przysługującego mu regresu za opłacone świadczenia z FGŚP.

 

Bieg terminu przedawnienia może zostać przerwany przez:

 

  • odroczenie terminu zapłaty,
  • rozłożenie należności na raty, do dnia terminu płatności odroczonej należności z tytułu składek lub ostatniej raty,
  • podjęcia pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności, o której dłużnik został zawiadomiony, do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego.

 

Zgodnie z interpretacją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zawartą w wyroku z dnia 9 grudnia 2009 r. (sygn. akt V SA/Wa 1479/09), za czynności zmierzające do ściągnięcia należności mogą być uznane tylko takie czynności, tj. orzeczenia, pisma kierowane do strony itp., z których treści czy uzasadnienia wynika bezpośrednio, że zmierzają one do ściągnięcia należności. Czynnością zmierzającą do ściągnięcia należności jest wystawienie tytułu wykonawczego przez właściwy organ. Brak wiedzy dłużnika na temat tej czynności powoduje, że przesłanka ta nie może skutecznie zawiesić biegu przedawnienia.

 

Zgodnie bowiem z art. 123 Kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się: przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia; przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje, przez wszczęcie mediacji. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo (art. 124 § 1 K.c.). Po przerwaniu biegu przedawnienia biegnie ono na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny. Jeżeli zatem była stosowana przeciwko Panu egzekucja, to należy liczyć się z tym, że zobowiązanie może się nigdy nie przedawnić.

 

Sprawa komornicza przedawnia się bowiem po 10 latach, za każdym razem od nowa, tj. od każdego działania podjętego przez komornika liczy się od nowa 10 lat.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus V =

»Podobne materiały

Klauzula wykonalności – czy może być przedawniona?

Sąd postanowił o wydaniu wierzycielowi kolejnego tytułu wykonawczego, przyjmując, że na podstawie pierwszego toczy się egzekucja ze świadczeń emerytalnych dłużnika (mojego ojca). Takie stwierdzenia znalazły się we wniosku wierzyciela. Nie jest to zgodne z rzeczywistością – dłużnik ma dowody na

 

Rachunek za telefon a przedawnienie

Mam do zapłaty jakieś niezapłacone faktury telekomunikacyjne na bardzo wysoką kwotę. Nie wiem kompletnie, o co chodzi, gdyż nie posiadam telefonu stacjonarnego i żadnych umów nie zawierałam od 2000 r. Firma straszy mnie sądem. Ponoć rachunek wystawili mi na 1000 zł w listopadzie 2003 r. Co z ty

 

Przedawnienie roszczenia wierzyciela o egzekucję długu

W 2003 roku dostałem wyrok dotyczący zajęcia komorniczego. Ze względu na niskie zarobki komornik do dzisiaj nie ściągnął mojego długu. W 2005 roku otrzymałem od komornika pismo o świadczenie pieniężne. Informuje ono, że postępowanie egzekucyjne zostało umorzone na podstawie art. 824 § 1 pk

 

Przedawnienie tytułu wykonawczego

Firma windykacyjna wystąpiła do sądu o ponowne wydanie klauzuli wykonalności w zamian za „utracony” tytuł wykonawczy. Wyrok o zapłatę, którego dotyczy klauzula, pochodzi z 2003 roku. Komornik wszczął na tej podstawie egzekucję. Czy tytuł wykonawczy przedawnia się po 10 latach? Czy można,

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »