.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Roszczenia względem mieszkania mimo rozdzielności majątkowej

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 27.03.2015

Jesteśmy od kilku lat z żoną w separacji (ale nie jest ustanowiona przez sąd), mamy rozdzielność majątkową. Zobowiązałem się do spłaty wszystkich długów. Czy spłacając cały kredyt za mieszkanie, stanę się automatycznie jego właścicielem? A może żona może mieć roszczenia względem mieszkania mimo rozdzielności majątkowej? Jaki będzie stan prawny tego mieszkania, jeśli weźmiemy rozwód? Obecnie żona ponosi tylko koszty codzienne i niektóre opłaty.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z Pana relacji wynika, że w czasie trwania wspólności majątkowej nabył Pan wraz z żoną mieszkanie. Obecnie żyje Pan z żoną w separacji faktycznej, jednak ustanowił Pan, zgodnie z prawem, rozdzielność majątkową w formie aktu notarialnego.

 

Umowa majątkowa ustanawiająca rozdzielność wywołuje skutki na przyszłość. To, co zostało nabyte wspólnie przez jej zawarciem, wchodzi do majątku wspólnego Pana i Pana żony.

 

Po ustanowieniu rozdzielności zobowiązał się Pan do spłaty wszystkich długów (nie mam informacji, czy nastąpiło to ustnie czy też pisemnie). Nie mam też informacji, o jakie długi chodzi i kto je zaciągnął, dlatego przyjmuję, że jest to kredyt hipoteczny zaciągnięty wspólnie na zakup mieszkania.

 

Obecnie więc to Pan spłaca wspólny kredyt ze środków pochodzących z Pana majątku osobistego. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny)”. Stosownie do § 2 tego artykułu „do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

  • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
  • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków
  • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
  • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych”.

 

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

Z powyższych przepisów można wywnioskować domniemanie, że w czasie trwania wspólności ustawowej wszystkie przedmioty majątkowe nabyte przez małżonków wchodzą w skład majątku wspólnego małżeńskiego, niezależnie od tego, czy zostały nabyte przez małżonków wspólnie, czy też przez jednego z nich.

 

W Pana przypadku nieruchomość nabyta na kredyt weszła w skład majątku wspólnego małżeńskiego. Zaciągnięte w banku zobowiązanie jest zobowiązaniem solidarnym i stanowi pasywa majątku wspólnego małżeńskiego. Mimo istniejącej rozdzielności majątkowej nie zdecydował się Pan z żoną na podział majątku wspólnego, co znacznie ułatwiłoby wzajemne rozliczenia w zakresie istniejącego długu.

 

Wyraźnie zaznaczam, iż spłacając dług za mieszkanie, nie nabędzie Pan jego własności. Jeżeli ze środków pochodzących z Pana majątku osobistego spłaca Pan wspólny kredyt, to będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której poczyni Pan ze swojego majątku osobistego nakład na majątek wspólny małżeński. W takim przypadku będzie Panu przysługiwało roszczenie o zwrot tych nakładów z Pana majątku osobistego na majątek wspólny.

 

Podobna sytuacja będzie miała miejsce w związku z urządzeniem wspólnego mieszkania z Pana majątku osobistego. Rzeczy ruchome zakupione z tego majątku stanowią Pana własność i wchodzą w skład majątku osobistego, a wydatki na remonty i części składowe mieszkania są nakładami z majątku osobistego na majątek wspólny małżeński.

 

Oczywiście mówimy tu o nakładach po ustanowieniu rozdzielności majątkowej.

 

Podstawą takiego roszczenia będzie art. 45 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który wskazuje, iż każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

 

Generalnie roszczenie o zwrot nakładów można realizować w chwili dokonywania podziału majątku wspólnego małżeńskiego, a więc po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, co może nastąpić na skutek umowy o rozdzielności majątkowej (tak jak w Pana przypadku), orzeczenia sądowego o rozdzielności majątkowej, rozwodu, separacji, ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków i śmierci jednego z małżonków. Podobne zasady stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego (45 § 3).

 

Tak więc, jeżeli będzie Pan dokonywał spłaty wspólnego kredytu z Pana majątku osobistego, warto zadbać o dowody na tę okoliczność. Takim dowodem może być pisemne potwierdzenie przez Pana żonę, iż jest świadoma, że spłata wspólnego kredytu następuje z Pana majątku osobistego, oraz dowody wpłat z banku na wspólny kredyt.

 

Jeżeli w przyszłości doszłoby do podziału majątku wspólnego małżeńskiego, takie oświadczenie Pana żony ułatwi Panu wykazanie, że dokonał Pan nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny. Oczywiście bez takiego potwierdzenia będzie można wykazać przed sądem taką okoliczność.

 

Wracając do istniejącej sytuacji, zaznaczam, iż wspólność ustawowa małżeńska jest wspólnością łączną, bezudziałową. Po jej ustaniu powstaje wspólność podobna do wspólności majątku spadkowego, a ten jest podobny do współwłasności w częściach ułamkowych. Wynika to z art. 46 Kodeksu, według którego „w sprawach nieunormowanych w artykułach poprzedzających od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, jak również do podziału tego majątku, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku”. Według zaś art. 1035 Kodeksu cywilnego, „jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu”.

 

Po ustaniu wspólności małżeńskiej powstaje wspólność ułamkowa, w której małżonkowie mają równe udziału (po 1/2), chyba że sąd ustali inne udziały w tym majątku. Małżonkowie mają odpowiednie udziały w przedmiotach należących do tej wspólności.

 

Nie jest tak, że ze względu na to, że spłaci Pan wspólny kredyt, nabywa Pan większy udział w nieruchomości wspólnej. Mimo spłaty wspólnego kredytu, po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej będzie Pan współwłaścicielem nieruchomości w 1/2 udziału. Spłata wspólnego kredytu nie jest nakładem na konkretną nieruchomość wchodzącą w skład majątku wspólnego, lecz nakładem na majątek wspólny małżeński.

 

Zaznaczam, iż nakłady dokonane po ustaniu wspólności podlegają przedawnieniu na zasadach ogólnych (10 lat od ich dokonania).

 

Mam wątpliwości odnośnie Pana oświadczenia żonie, że tylko Pana będą obciążały koszty wspólnie zaciągniętych zobowiązań. Jeżeli Pana żona udowodni, że do takiego oświadczenia doszło, sąd może uznać, iż zrzekł się Pan spłat z tego tytułu od żony. Jeżeli jednak Pana żona nie będzie miała tego na piśmie, to wątpliwe jest udowodnienie przez nią tej okoliczności.

 

Reasumując, spłata przez Pana całego zadłużenia obciążającego majątek wspólny nie spowoduje nabycia przez Pana własności mieszkania w części spłaconej. Dalej właścicielem mieszkania będzie Pan i Pana żona. Nie ma na to wpływu orzeczenie rozwodu, gdyż już teraz istnieje między Państwem rozdzielność majątkowa. Pan zwrotu swoich nakładów na wspólny kredyt będzie mógł żądać od żony w sprawie o podział majątku wspólnego wykazując dowodami, że do takiej spłaty doszło oraz że kredyt był zaciągnięty wspólnie i został spożytkowany na mieszkanie. Żądanie takiego zwrotu jest niezależne od woli zwrotu tych nakładów przez Pana żonę.

 

Obecnie proszę pomyśleć o przeprowadzeniu sprawy o podział majątku wspólnego, aby zdecydować, czy mieszkanie, za które Pan płaci, przypadnie Panu ze spłatą na rzecz żony czy też odwrotnie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 + sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl