.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Roszczenia gminy i urzędu skarbowego po sprzedaży mieszkania

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 01.09.2010

Wykup mieszkania z bonifikatą od gminy miał miejsce w 2000 r. Sprzedaż tego mieszkania – w 2002 r. Miesiąc później za otrzymane pieniądze zakup nowego mieszkania na rynku wtórnym. W 2010 r. dostałem pismo nakazujące zwrot bonifikaty. Czy jest zasadne? Dodam, że w 2002 urząd skarbowy zobligował mnie do podpisania oświadczenia, w którym zobowiązałem się za kwotę otrzymaną ze sprzedaży mieszkania kupić mieszkanie, działkę itp. na terenie Polski w ciągu dwóch lat.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnośnie obowiązku zwrotu bonifikaty udzielonej przez gminę zastosowanie będą miały przepisy obowiązujące w chwili przeniesienia własności mieszkania na Pana, a więc przepisy obowiązujące w roku 2000.

 

Należy jednak zaznaczyć, że w dniu 15 lutego 2000 nastąpiła zmiana przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Odnośnie zwrotu bonifikaty udzielonej przy zbyciu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy należy wskazać art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Zgodnie tym przepisem w brzmieniu do dnia 15 lutego 2000 r. „właściwy organ może żądać zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli nabywca nieruchomości przed upływem 10 lat, licząc od dnia jej nabycia, zbył lub wykorzystał nieruchomość na inne cele niż wymienione w ust. 1 pkt 1-3 i 7 [a więc cele mieszkaniowe]. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej”.

 

Natomiast brzmienie przepisu art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami po dniu 15 lutego 2000 r. było następujące – „właściwy organ może żądać zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli nabywca nieruchomości przed upływem 10 lat, licząc od dnia jej nabycia, zbył lub wykorzystał nieruchomość na inne cele niż wymienione w ust. 1 pkt 1-3 lub przed upływem 5 lat na inne cele niż wymienione w ust. 1 pkt 7. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej”.

 

Nowelizacja ustawy, która weszła w życie w dniu 15 lutego 2000 r., wprowadziła możliwość żądania przez gminę zwrotu bonifikaty, jeżeli nabywca nieruchomości zbył mieszkanie lub wykorzystał na cele inne niż mieszkaniowe przed upływem 5 lat od chwili nabycia – przed nowelizacją gmina mogła żądać zwrotu bonifikaty, jeżeli nabywca zbył mieszkanie lub wykorzystał go na cele inne niż wskazane w ustawie przed upływem 10 lat od chwili zakupu.

 

W obu przypadkach jeżeli zbył Pan mieszkanie w ciągu 2 lat od chwili jego nabycia, a zbycie nie nastąpiło na rzecz osoby bliskiej, gmina może żądać od Pana zwrotu bonifikaty.

 

Należy pamiętać, że osobą bliską w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami jest zstępny, wstępny, rodzeństwo, dziecko rodzeństwa, osoba przysposabiająca i przysposobiona, małżonek, który nie pozostaje we wspólności ustawowej ze sprzedającym nieruchomość, oraz osoba, która pozostaje ze sprzedającym faktycznie we wspólnym pożyciu.

 

Okoliczność, że za środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w roku 2002 przeznaczył Pan na zakup innej nieruchomości, nie ma znaczenia dla uprawnienia gminy do żądania od Pana zwrotu bonifikaty.

 

Dopiero zmiana ustawy obowiązująca od dnia 22 października 2007 spowodowała, iż zwrot bonifikaty nie obowiązuje w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe.

 

W obowiązującym w latach 2000-2002 w sytuacji zbycia lokalu mieszkalnego, za wyjątkiem zbycia mieszkania na rzecz osoby bliskiej, gmina może żądać zwrotu udzielonej Panu bonifikaty.

 

Należy też wskazać, że termin przedawnienia roszczeń gminy o zwrot bonifikaty wynosi 10 lat.

 

Może Pan wystąpić do gminy z prośbą o odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. W szczególności może Pan wskazać, iż środki ze zbycia lokalu przeznaczył Pan na zakup innego lokalu. Jeżeli Pana sytuacja materialna, zdrowotna, rodzinna jest zła, może Pan również wskazać te okoliczności. Istnieje szansa na to, że gmina może odstąpić od żądania zwrotu bonifikaty.

 

Formalności w urzędzie skarbowym związane były z podatkiem dochodowym.

 

Odpłatne zbycie nieruchomości, które następuje w ciągu 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie własności, jest opodatkowane podatkiem dochodowym.

 

W roku 2002 obowiązywała ulga w podatku polegająca na tym, że osoba zbywająca odpłatnie nieruchomość w wymienionym wyżej okresie nie płaciła podatku dochodowego, jeżeli w 2 lat od chwili zbycia nieruchomości uzyskane środki przeznaczyła na cele mieszkaniowe.

 

Jako że przeznaczył Pan środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania na zakup innej nieruchomości, skorzystał Pan z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Kwestia podatku dochodowego jest kwestią odrębną i niezwiązaną z kwestią zwrotu bonifikaty.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton