Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rodzaje towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 24.09.2010

Autor wskazuje rodzaje towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozporządzenie rady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U.UE L z dnia 19 października 1992 r.) stanowi, iż w celu usprawnienia przebiegu formalności i procedur, zapewniając prawidłowe wykonanie czynności, organy celne mogą zezwolić na warunkach określonych zgodnie z procedurą Komitetu, aby:

 

a) zgłoszenie określone w art. 62 Wspólnotowego Kodeksu Celnego nie zawierało niektórych elementów określonych w ust. 1 tego artykułu lub aby nie dołączano do niego niektórych dokumentów określonych w ust. 2 wymienionego artykułu;

b) zamiast zgłoszenia określonego w art. 62 złożono dokument handlowy lub urzędowy wraz z wnioskiem o objęcie towarów daną procedurą;

c) zgłoszenie towarów do danej procedury zostało dokonane przez wpisanie towarów do ewidencji; w tym przypadku organy celne mogą zwolnić zgłaszającego z obowiązku przedstawienia towarów organom celnym.

 

Widać wyraźnie, iż procedury uproszczone mogą byś stosowane w trzech formach.

 

Należy pamiętać, iż zgłoszenie uproszczone, dokument handlowy lub urzędowy bądź wpis do ewidencji muszą zawierać elementy niezbędne do identyfikacji towarów. Wpis do ewidencji musi wskazywać datę jego dokonania.

 

Co do zasady zgłaszający jest zobowiązany do przedstawienia zgłoszenia uzupełniającego mogącego mieć charakter całościowy, okresowy lub podsumowujący. Zgłoszenia uzupełniające stanowią jeden niepodzielny akt ze zgłoszeniami uproszczonymi wymienionymi powyżej – lit. a), b) lub c). Zgłoszenia uzupełniające nabierają mocy prawnej z dniem przyjęcia zgłoszenia uproszczonego. W przypadkach określonych w lit. c) wpisanie do ewidencji ma tę samą moc prawną co przyjęcie zgłoszenia w formie pisemnej na formularzu zgodnym z oficjalnym.

 

Od powyżej przedstawionej zasady generalne istnieją jednak wyjątki, bowiem istnieją pewne kategorie towarów, dla których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków.

 

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne stanowi, iż Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz rodzaje towarów, które nie mogą być obejmowane procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej. Rozporządzenie powinno uwzględniać rodzaje procedur celnych, w których stosuje się procedurę uproszczoną, oraz ryzyko związane z obrotem określonymi kategoriami towarów.

 

Z uprawnienia powyższego Minister Finansów skorzystał, wydając w dniu 27 kwietnia 2004 r. rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury.

 

Zasadniczo procedura zgłoszenia niekompletnego pozwala organom celnym na przyjęcie, w należycie uzasadnionych przypadkach, zgłoszenia niezawierającego wszystkich wymaganych danych lub zgłoszenia, do którego nie załączono wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez daną procedurę celną.

 

Natomiast procedura zgłoszenia uproszczonego pozwala na objęcie towarów daną procedurą celną po przedstawieniu zgłoszenia uproszczonego, z późniejszym przedstawieniem zgłoszenia uzupełniającego, które w zależności od przypadku może być zgłoszeniem całościowym, okresowym lub podsumowującym.

 

Obu powyższych procedur, na mocy § 4 wymienionego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów, nie stosuje się do towarów, które są:

 

 1. wyrobami akcyzowymi, dla których ustalona została stawka podatku akcyzowego;
 2. objęte karnetem ATA;
 3. przywożone w ramach kontyngentu taryfowego wykorzystywanego zgodnie z porządkiem chronologicznym przyjmowania zgłoszeń celnych;
 4. towarami o znaczeniu strategicznym w rozumieniu:
  1. rozporządzenia Rady (WE) nr 1334/2000 z dnia 22 czerwca 2000 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania (Dz. Urz. UE L. 159 z 30.6.2000), ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 149/2003 z dnia 27 stycznia 2003 r. zmieniającym i uaktualniającym rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania (Dz. Urz. UE L. 30 z 5.02.2003),
  2. ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1250 z późn. zm.)
   – zwanymi dalej „towarami strategicznymi”.

 

Procedura tzw. odprawy uproszczonej pozwala na objęcie towarów daną procedurą celną w pomieszczeniach osoby zainteresowanej lub w innych miejscach wyznaczonych lub uznanych przez organy celne, nie stosuje się jej jednak:

 

I. przy objęciu procedurą wywozu, uszlachetniania biernego oraz przeznaczeniem celnym powrotnego wywozu towarów:

 1. które wymagają oznaczenia znakami akcyzy;
 2. co do których złożono wniosek o refundację eksportową;
 3. objętych załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeśli ich wywóz jest uzależniony od przedstawienia pozwolenia;
 4. które są towarami strategicznymi;

 

II. przy objęciu procedurą składu celnego towarów, które są:

 1. objęte załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeśli ich przywóz jest uzależniony od przedstawienia pozwolenia;
 2. towarami strategicznymi;
 3. objęte karnetem ATA.

 

W składzie celnym typu D oprócz towarów, o których mowa powyżej, procedurą uproszczoną nie mogą zostać objęte towary, które są:

 1. wyrobami akcyzowymi, dla których została określona stawka podatku akcyzowego;
 2. przywożone w ramach kontyngentu taryfowego wykorzystywanego zgodnie z porządkiem chronologicznym przyjmowania zgłoszeń celnych.

 

III. przy objęciu procedurą dopuszczenia do obrotu, uszlachetniania czynnego, przetwarzania pod kontrolą celną, odprawy czasowej towarów, które:

 1. są wyrobami akcyzowymi, dla których została określona stawka podatku akcyzowego, z wyłączeniem:
  1. nowych samochodów osobowych dostarczanych bezpośrednio od producenta,
  2. towarów transportowanych rurociągami, gazociągami i liniami energetycznymi;
 2. są towarami strategicznymi;
 3. są objęte karnetem ATA;
 4. są objęte załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeśli ich przywóz jest uzależniony od przedstawienia pozwolenia;
 5. są przywożone w ramach kontyngentu taryfowego wykorzystywanego zgodnie z porządkiem chronologicznym przyjmowania zgłoszeń celnych;
 6. (korzystają ze zwolnienia z należności celnych przywozowych na podstawie art. 3-22, art. 28-34, art. 43, art. 44 ust. 2 lit. b, art. 45, art. 51, art. 53 ust. 2 lit. b, art. 55 lit. a, art. 57-59, art. 61-65, art. 67-68, art. 74 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 23);
 7. korzystają ze zwolnienia z należności celnych przywozowych na podstawie art. 37, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne.


Stan prawny obowiązujący na dzień 24.09.2010


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 0 minus cztery =

 

»Podobne materiały

Operacje uprzywilejowane – towary powracające

Przedmiotem niniejszego artykułu jest pewien istotny wycinek problematyki związanej z formalnościami dotyczącymi powrotnego przywozu tzw. towarów powracających. Z uwagi na chęć zachowania przejrzystości opracowania autor zdecydował się na zastosowanie techniki tzw. studium przypadku, w której możliw

 

Procedura wywozu towarów – podmiot zobowiązany do dokonania zgłoszenia celnego

Artykuł omawia zagadnienia związane z procedurą wywozu towarów poza granicę celną WE, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii uprawnionych do zgłoszenia osób fizycznych i prawnych.

 

Wymiana zepsutej części zamiennej

Niniejszy artykuł wskazuje sposób rozliczenia wymiany zepsutej części zamiennej w maszynie zgłoszonej uprzednio w Polsce do procedury wywozu.

 

Zaniechanie poboru odsetek w prawie celnym – właściwość organów celnych

Niniejszy artykuł stanowi próbę wskazania odpowiedniego trybu orzekania przez organy celne o zaniechaniu poboru odsetek na podstawie art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. z 2004 r. Nr 68, poz. 622 ze zmianami, dalej zwanej „Prawem celnym”).

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »