.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Roboty remontowe związane z usuwaniem szkód górniczych

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 12.05.2019

W mojej posesji prowadzone są roboty remontowe związane z usuwaniem szkód górniczych. W przygotowanym przez zakład górniczy porozumieniu zakład górniczy, sprawca szkody, domaga się zarzeknięcia wszelkich dalszych roszczeń w stosunku do zakładu w związku ze szkodami będącymi przedmiotem naprawy poza nowymi stwierdzonymi po naprawieniu szkody. Czy żądanie jest zgodne z obowiązującym prawem oraz jak w powyższej sytuacji wyglądają moje uprawnienia gwarancyjne (emeryt lat 71)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Szczegółowe zasady usuwania szkód górniczych określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Zgodnie z jej zapisami właściciel nieruchomości może  żądać naprawienia wyrządzonej tym ruchem szkody, na zasadach określonych ustawą. Podstawowym sposobem naprawienia szkody jest tak zwana restytucja naturalna, czyli naprawienie szkody poprzez przywrócenie stanu poprzedniego, sprzed jej powstania. Zgodnie z art. 147 ust. 3 omawianej ustawy obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego ciąży na tym, kto jest odpowiedzialny za szkodę (czyli zakładzie górniczym). Ponadto, poszkodowany, za zgodą podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, może wykonać obowiązek w zamian za zapłatę odpowiedniej kwoty pieniężnej. Oznacza to, iż co do zasady, inaczej niż w przypadku przepisów ogólnych kodeksu cywilnego, to do sprawcy szkody (zakładu górniczego) należy wybór sposobu naprawienia szkody. W Pana przypadku, zdecydowano się na naprawianie szkody, w sposób podstawowy, czyli poprzez przywrócenie stanu poprzedniego, w postaci remontu należącej do Pana nieruchomości.

 

Przechodząc do kwestii ugody, obowiązujące przepisy nakładają obowiązek przeprowadzenia postępowania ugodowego w każdej sprawie dotyczącej szkód górniczych. Dopiero wyczerpanie tej ścieżki upoważnia do wszczęcia postępowania sądowego:

 

„Art. 151

1. Sądowe dochodzenie roszczeń jest możliwe po wyczerpaniu postępowania ugodowego.

2. Warunek wyczerpania postępowania ugodowego jest spełniony, jeżeli przedsiębiorca odmówił zawarcia ugody lub jeżeli od skierowania przez poszkodowanego roszczenia wobec przedsiębiorcy upłynęło 30 dni, chyba że poszkodowany, zgłaszając żądanie zawarcia ugody, wyznaczy dłuższy termin.

3. Ugoda zawarta w formie aktu notarialnego stanowi tytuł egzekucyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Jeżeli przedsiębiorca uchyla się od wykonania ugody lub wyroku nakazującego naprawę szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego, koszt wykonania zastępczego może zostać pokryty z zabezpieczenia, o którym mowa w art. 28”.

 

Nie oznacza to jednak, iż na ugodę o zaproponowanych przez przedsiębiorcę zapisach poszkodowany w wyniku szkód górniczych zobowiązany jest bezwarunkowo zaakceptować. W pierwszej kolejności należy ustalić, czy zaproponowany sposób usunięcia szkód jest dla Pana satysfakcjonujący, w szczególności czy przyjęte rozwiązania technologiczne przeprowadzanych napraw faktycznie zmierzają do przywrócenia stanu poprzedniego, czy też mają jedynie charakter kosmetyczny. Tzn. czy dojdzie do faktycznego wzmocnienia konstrukcji budynku (w przypadku, jeśli szkoda polega na jej naruszeniu), czy też jedynie np. do zamaskowania pęknięć. Ma to kluczowe znaczenie biorąc pod uwagę zapis ugody dotyczący nie dochodzenia dalszych roszczeń w odniesieniu do szkód będących przedmiotem naprawy. Należy zauważyć, iż zapis ten wyłącza także możliwość dochodzenia od przedsiębiorcy zwrotu poniesionych już na naprawę szkody nakładów poczynionych przez właściciela nieruchomości.

 

Tym niemniej, charakter budzącego Pana wątpliwości zapisu nie jest do końca nie do zaakceptowania (w sytuacji, jeśli naprawa będzie miała realny charakter), ponieważ nie rodzi skutków w odniesieniu do szkód przyszłych. Zakłady górnicze często bowiem proponują zrzeczenie się w ugodzie uprawnień przysługujących także w odniesieniu do nowych szkód, powstałych w późniejszym terminie, a spowodowanych ruchem zakładu.

 

Jeśli chodzi o ewentualne wady przeprowadzonej naprawy, to należy mieć na uwadze, iż naprawa będzie wykonana zasadniczo przez zakład górniczy, który, co prawda, zatrudni w tym celu wykwalifikowanych pracowników lub najprawdopodobniej firmę zewnętrza, tym niemniej roszczenia za wady wykonanej naprawy przysługiwać będą zasadniczo w stosunku do zakładu górniczego. W związku z powyższym, jeśli szeroko interpretować by zapis umowny dotyczący nie dochodzenia dalszych roszczeń z tytułu poniesionych szkód górniczych podlegających naprawie, to roszczenie z tytułu wad przeprowadzonej naprawy podlegałoby wyłączeniu. Dlatego też, w sytuacji jeśli zgodzi się Pan na ugodę, warto zadbać, żeby w jej tekście znalazło się stwierdzenie, iż przedsiębiorca odpowiada za przeprowadzone naprawy na zasadzie rękojmi i żadne zapisy umowne nie wyłączają tego uprawnienia. Ewentualnie możliwe jest ,żeby ugoda stanowiła, że uprawnienia z tytułu rękojmi będzie Pan realizował bezpośrednio za pośrednictwem przedsiębiorcy dokonującego przedmiotowych napraw bądź też że zostanie przez niego wystawiony odpowiedni dokument gwarancyjny dotyczący przeprowadzonych napraw.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III - II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »