.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezygnacja z zamówienia złożonego przez telefon

Autor: Krystyna Ewa Nizioł • Opublikowane: 20.02.2012

Mam jednoosobową działalność. Tydzień temu zadzwoniono do mnie z propozycją sprzedaży bazy danych klientów – zgodziłam się. W przeczytanym regulaminie nie było nic na temat ewentualnej rezygnacji przeze mnie z usługi. Po zastanowieniu się doszłam jednak do wniosku, że nie chcę kupować tej bazy. Czy mogę zrezygnować z zamówienia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art 66 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy”.

 

„Jeżeli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta złożona z pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie” (art. 66 § 2 K.c.).

 

W związku z tym, jeżeli w trakcie rozmowy telefonicznej przyjęła Pani ofertę, to doszło do zawarcia umowy w trybie ofertowym.

 

W zależności od rodzaju umowy w ofercie powinny być określone istotne postanowienia umowy. Przy założeniu, że zawarta przez Panią umowa to umowa sprzedaży bazy adresowej kontrahentów, jej postanowienia określałby art. 535 K.c.

 

Zgodnie z art. 535 K.c. „przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę”.

 

Zgodnie z art. 395 § 1 K.c. „można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie”.

 

W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie.

 

Umowne prawo odstąpienia określone w art. 395 K.c. może być zawarte w umowie albo we wzorcu umownym.

 

Zgodnie z art. 384 § 1 K.c. „ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy”.

 

W związku z tym zasady odstąpienia od umowy powinny być określone we wzorcu umownym (np. regulaminie) firmy, z która zawarła Pani umowę. Proszę sprawdzić, czy regulamin ten jest dostępny na stronie internetowej kontrahenta, a w razie jego braku proszę domagać się jego udostępnienia. W ten sposób będzie Pani mogła poznać dokładnie postanowienia umowy, którą Pani zawarła.

 

Na marginesie rozważań należy wskazać, że zgodnie z art. 384 § 2 K.c. „w razie gdy posługiwanie się wzorcem jest w stosunkach danego rodzaju zwyczajowo przyjęte, wiąże on także wtedy, gdy druga strona mogła się z łatwością dowiedzieć o jego treści. Nie dotyczy to jednak umów zawieranych z udziałem konsumentów, z wyjątkiem umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego”.

 

Ponadto, w art. 384 § 4 K.c. stwierdzono, że „jeżeli jedna ze stron posługuje się wzorcem umowy w postaci elektronicznej, powinna udostępnić go drugiej stronie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności”.

 

Dlatego też wzorzec umowy w formie elektronicznej co do zasady powinien być Pani udostępniony przed zawarciem tej umowy. W takim przypadku mogłaby Pani zapoznać się z jego treścią przed zawarciem umowy. W literaturze nie ma zgodności, czy warunek udostępnienia wzorca umownego w wersji elektronicznej jest spełniony, jeżeli jest on tylko dostępny na stronie www. Zgodnie z bardziej rygorystycznym poglądem to nie wystarcza i taki wzorzec przed zawarciem umowy powinien zostać dostarczony, np. przesłany pocztą elektroniczną.

 

Możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość po upływie 10 dni od jej zawarcia dotyczy tylko umów zawieranych przez konsumentów. W takim przypadku bowiem ma zastosowanie ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

 

W Pani przypadku nie mają zastosowania regulacje tej ustawy, ponieważ jest Pani przedsiębiorcą.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »