Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezygnacja z wycieczki z powodu zamieszek w Egipcie

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 19.05.2011

Zrezygnowałem z wycieczki do Egiptu z powodu zamieszek społecznych w tym kraju. Organizator zdecydował wypłacić mi (zgodnie z umową) 10% wpłaconej przeze mnie kwoty. Czy mam prawo wbrew umowie, ale na podstawie obaw związanych z sytuacją w Egipcie, domagać się zwrotu wyższej kwoty?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przedmiotowej sprawie trzeba mieć na uwadze przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, a także przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Dla dalszych rozważań konieczne jest wyjaśnienie występującego w prawie pojęcia „siły wyższej”.

 

Pojęcie siły wyższej nie jest pojęciem zdefiniowanym w Kodeksie cywilnym, choć w kilku przepisach w nim występuje. Najogólniej rzecz biorąc, siła wyższa definiowana jest jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwe do zapobieżenia (przy czym w zasadzie chodzi o niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, ile jego następstwom).

 

Należą do nich zwłaszcza zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody i zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki krajowe. Siła wyższa odgrywa znaczenie zwłaszcza w prawie cywilnym. Jej zaistnienie może wyłączyć odpowiedzialność danego podmiotu za określone zdarzenie prawne.

 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że obecną sytuację w Egipcie można zaliczyć do tzw. okoliczności siły wyższej, które są niezależne od intencji organizatora wycieczki, więc nie ponosi on za nie konsekwencji.

 

Zgodnie bowiem z ustawą o usługach turystycznych organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: siłą wyższą albo działaniem lub zaniechaniem klienta; działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć.

 

We wszystkich wymienionych przypadkach organizator może zwolnić się od ponoszenia odpowiedzialności.

 

Co prawda, zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o usługach turystycznych, „organizator turystyki jest obowiązany poinformować klienta o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego”. Dotyczy to także zagrożeń powstałych po zawarciu umowy.

 

O odwołaniu wyjazdu z powodu działania siły wyższej (np. pożar, zamieszki) decyduje jednak w każdym przypadku organizator turystyki, czyli biuro, które organizuje daną wycieczkę.

 

Jest to swobodna i samodzielna decyzja danego organizatora wycieczki i to do niego należą kompetencje w kwestii zmian zawartej z klientem umowy. Co prawda, dobre obyczaje kupieckie sugerowałyby pójście na rękę turystom i zaproponowanie zmiany miejsca imprezy bądź zwrot kosztów – jednakże klient nie może w żaden sposób zmusić biura do takich działań.

 

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, że fakt wystąpienia zamieszek na terenie Egiptu nie uprawnia Pana do zażądania od organizatora zwrotu pieniędzy czy odszkodowania.

 

Oczywiście z powodu zamieszek klient może zrezygnować z imprezy na ogólnych zasadach, które określone są w warunkach stanowiących integralną część umowy.

 

Natomiast jeżeli klient rezygnuje z wycieczki z własnych powodów, np. przez obawę przed panującymi na danym obszarze zamieszkami, wówczas traci część wpłaconej sumy z tytułu wyjazdu. Wysokość zwracanych kosztów uzależniona jest od czasu, jaki pozostał do dnia wyjazdu. Im bliżej jest do rozpoczęcia imprezy, tym strata klienta jest większa.

 

Organizatorzy turystyki nie mają ustawowego obowiązku dokonywania zwrotu wpłaconych kwot w sytuacji, gdy konsument rezygnuje z udziału w imprezie. W takim wypadku jednak organizator turystki, zgodnie z orzecznictwem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ma prawo zatrzymać tylko rzeczywiste koszty, które poniósł w związku z realizacją umowy.

 

Z pytania wynika, że w przedmiotowej sprawie organizator wycieczki chce zachować 90% wpłaconej przez Pana kwoty. Należy zastanowić się, czy kwota ta nie jest za wysoka. Trzeba bowiem podkreślić, że biuro nie może zarabiać na rezygnacji z wycieczki. Warto opisać tu sprawę jednego z największych polskich biur podróży – Triada. Biuro przegrało proces przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów wytoczony przez jedną z klientek (sygn. akt XVII Amc 47/08).

 

Klientka zrezygnowała z wycieczki 3 dni przed jej rozpoczęciem, a biuro, powołując się na zapisy w umowie, chciało potrącić klientce 90% zapłaconej ceny.

 

Klientka biura argumentowała, że tak ustalone zasady naruszają art. 3853 pkt 12 i 16 Kodeksu cywilnego. Nie wolno bowiem wyłączać obowiązku zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie, które nie zostało spełnione w całości lub w części, gdy rezygnuje on z zawarcia umowy lub jej wykonania. Nie wolno też zastrzegać w umowie, że tylko konsument musi zapłacić ustaloną sumę w razie swojej rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy.

 

Na poparcie swoich argumentów klientka przedstawiła szereg wyroków sądowych, które uznają za niedozwolone klauzule umowne, zapisy w umowach biur podróży przewidujące zryczałtowane potrącenia części ceny imprezy, kiedy turysta odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od organizatora. Biur podróży, których umowy w ciągu kilku ostatnich lat budziły podobne zastrzeżenia, jest kilkadziesiąt, a wśród nich takie tuzy turystyki, jak: Ecco Holiday, Selectours & Telemac, Rainbow Tours, Nowa Itaka, Sindbad, Exim Tour. We wszystkich tych przypadkach sądy kwestionowały ryczałtowe określenie, jaka część ceny wyjazdu przepada rezygnującemu klientowi.

 

Mając na uwadze powyższe, można stanąć na stanowisku, że zatrzymanie przez biuro podróży 90% zapłaconej ceny jest rażąco wysokie. Wątpliwości w tej kwestii nie mają sędziowie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od lat wielokrotnie uznawali takie klauzule za niedozwolone i umieszczali w specjalnym rejestrze prowadzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK).

 

Jeśli chciałby Pan uniknąć płacenia tego swoistego odstępnego, może Pan skierować pozew o uznanie klauzuli przewidującej potrącenie za niedozwoloną. Gdy uzyska Pan korzystny wyrok, może Pan wystąpić do biura o zwrot zatrzymanej kwoty.

 

Może Pan też złożyć skargę na biuro do UOKiK – wtedy urzędnicy mają prawo nałożyć na biuro podróży karę finansową.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - I =

»Podobne materiały

Dochodzenie zapłacenia kary umownej za źle wykonaną usługę po terminie

W sierpniu zeszłego roku podpisałem umowę zlecenie na wykonanie tynków i tak zwanej „podbitki” na moim domu. Brygada remontowa, która pojawiła się na miejscu nie dość, że nie dotrzymała terminu, to na dodatek powierzone prace wykonała źle. Podpisałem kolejną umowę o usunięcie usterek i u

 

Przekroczenie terminu na odpowiedź w sprawie reklamacji wyjazdu na wakacje

Moje pytanie związane jest z biurem podróży. Po tegorocznych wakacjach postanowiłem złożyć reklamację, w której wyszczególniłem uchybienia między ofertą a stanem rzeczywistym. Z wakacji wróciłem 28.07 (piątek), a pismo z reklamacją wysłałem listem poleconym 31.07. Doręczony został do biura w dniu 02

 

Nieuczciwy kierownik budowy i roszczenia wobec wykonawcy

Prowadzę działalność gospodarczą – usługi budowlane, a ściślej mówiąc, buduję domy. Mam problem z inwestorów, który nie chce zapłaci za wykonanie stropu, bo nie ma pewności co do wytrzymałości tego elementu. Po ośmiu dniach zabiegania o spotkanie z kierownikiem budowy w końcu pojawił się na bu

 

Wypowiedzenie umowy praktyk absolwenckich

Umowa o praktyki absolwenckie na okres 3 miesięcy została sporządzona na dwóch egzemplarzach, z czego jeden miał być dla mnie, a drugi dla firmy, w której odbywam praktyki. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem kopii tej umowy z podpisem dyrektora. Czy podpisana przeze mnie umowa o praktyki jest ważna

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »