Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezygnacja z umowy zawartej przez telefon

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 19.06.2013

Jako przedsiębiorca zawarłam z inną firmą umowę na pewną usługę. Umowa została zawarta za pośrednictwem telefonu. Usługa, którą otrzymałam, różni się jednak od prezentowanej w trakcie rozmowy telefonicznej. Czy mogę zrezygnować z umowy zawartej przez telefon?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z Pani pytania wynika, że do zawarcia umowy doszło za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonu).

 

Z zasady tylko ściśle określone umowy wymagają do swej ważności zawarcia w formie pisemnej (w praktyce często zawiera się umowy na piśmie np. dla bezpieczeństwa obrotu albo dla celów dowodowych) lub innej formie szczególnej (np. w formie aktu notarialnego), nie wszystkie umowy muszą być zatem zawarte na piśmie. Prawo dopuszcza zawarcie umowy w formie ustnej, także za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonu).

 

W przypadku, gdy umowa za pośrednictwem telefonu została zawarta pomiędzy przedsiębiorcami, to niestety nie można skorzystać z uprawnień wynikających z treści art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, czyli z prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia.

 

Wiele jednak zależy od tego, o czym konkretnie rozmawiano z telemarketerem czy też konsultantem i jakie przedstawił on warunki umowy, czy została wyrażona zgoda na przyjęcie tych konkretnych warunków, a także – czy rozmowa była nagrywana.

 

Jednak co do zasady przyjmuje się domniemanie, że doszło do zawarcia umowy w trybie złożonej oferty – w tym wypadku telefonicznie.

 

Zgodnie z art. 66 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Jeżeli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość (tutaj: telefonu) przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie; złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.

 

Niepodejmowanie żadnych działań jest wtedy traktowane jak zgoda na zawarcie umowy. Dotyczy to wyłącznie relacji między przedsiębiorcami. Jeżeli przedsiębiorca otrzymał od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, ofertę zawarcia umowy w ramach swej działalności, brak niezwłocznej odpowiedzi poczytuje się za przyjęcie oferty. Wynika to z art. 682 K.c.

 

Aby zatem przyjąć, że doszło do zawarcia umowy przez telefon, musi zostać spełnionych kilka warunków. Przede wszystkim kontrahent będący przedsiębiorcą musi złożyć ofertę zawarcia umowy, czyli złożyć drugiej stronie oświadczenie woli zawarcia umowy, które określa istotne postanowienia tej umowy (np. towar, cenę, termin dostawy). Oferta taka musi zostać złożona innemu przedsiębiorcy. Oferta dotyczyć musi zawarcia umowy w ramach działalności prowadzonej przez adresata oferty. Kolejny, bardzo istotny warunek – konieczny do przyjęcia, że np. milczenie adresata jest jednoznaczne z akceptacją umowy – wiąże się z pozostawaniem przez obie strony w stałych stosunkach gospodarczych. Zarówno więc osoba, która składa ofertę, jak i jej adresat muszą pozostawać w stałych relacjach gospodarczych. Jak wynika z Pani relacji, ostatni warunek z pewnością nie został spełniony z powodu nieutrzymywania stałych kontaktów z firmą, która złożyła Pani ofertę. O staości stosunków w rozumieniu cytowanego przepisu bowiem można mówić w sytuacji, gdy strony związane są pewnymi umowami gospodarczymi w dłuższym okresie (np. kooperacji), który powoduje stałą współpracę między nimi. Natomiast incydentalne umowy danego typu, tj. zawierane między stronami co jakiś czas, nie mieszczą się w pojęciu „stałych stosunków”. W przypadku takich incydentalnych umów, które nie prowadzą do powstania stałej współpracy gospodarczej, nie można stosować zasady, że brak odpowiedzi na ofertę oznacza jej przyjęcie. Tak uznał Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 18 marca 2004 r. (sygn. akt I Aca 1238/03).

 

W tej sytuacji należałoby się zapoznać z regulaminem firmy, z którą zawarła Pani umowę, ponieważ wskazuje on na sytuacje, w których można ją rozwiązać. Być może w pierwszej ofercie telefonicznej podano Pani termin na złożenie pisemnej rezygnacji z umowy zawartej przez telefon, ale Pani o tym nie pamięta. Powinno to przypomnieć odsłuchanie nagrania rozmowy, należy zatem bezwzględnie tego zażądać.

 

W przypadku, gdyby z nagrania wynikało, że zgodziła się Pani na zawarcie umowy, pozostaje jeszcze możliwość powołania się na błąd w złożonym oświadczeniu woli.

 

Kwestię wad oświadczenia woli reguluje art. 84 K.c. W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. W przypadku, gdy oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest wyłącznie w sytuacji, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny).

 

Z opisanego przez Panią przypadku można zasadnie twierdzić, że błąd został wywołany przez drugą stronę, a ponadto był istotny – ponieważ dotyczył pewnych cech produktu, które w rzeczywistości nie istniały, a zatem gdyby nie działała Pani pod wpływem błędu wywołanego zapewnieniem telemarketera, nie złożyłaby Pan oświadczenia o zawarciu umowy. Z tego też powodu na podstawie art. 88 K.c. Pani jako osoba, której oświadczenie woli dotknięte jest wadą, może uchylić się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli, które zostało złożone pod wpływem błędu. Po wykryciu błędu trzeba więc złożyć pisemne oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego pod wpływem błędu oświadczenia woli. Należy opisać, na czym polegał błąd, i wykazać, że został wywołany przez telemarketera. 

 

Reasumując: jeżeli na podstawie treści nagranej rozmowy telefonicznej uda się wykazać, udowodnić, że telemarketer wprowadził Panią w błąd (podając np. nieistniejące cechy zamawianego produktu), to możliwe będzie uchylenie się od skutków prawnych (rezygnacja) umowy zawartej przez telefon poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli o uchyleniu się od skutków prawnych złożenia jej pod wpływem błędu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 + zero =

14.03.2019

"Powinno to przypomnieć odsłuchanie nagrania rozmowy, należy zatem bezwzględnie tego zażądać. W przypadku, gdyby z nagrania wynikało, że zgodziła się Pani na zawarcie umowy, pozostaje jeszcze możliwość powołania się na błąd w złożonym oświadczeniu woli."
Co w przypadku gdy firma nie chce udostępnić nagrania z rozmowy, w której uczestniczyłem?

damian

14.03.2019

Powinno to przypomnieć odsłuchanie nagrania rozmowy, należy zatem bezwzględnie tego zażądać.

\"W przypadku, gdyby z nagrania wynikało, że zgodziła się Pani na zawarcie umowy, pozostaje jeszcze możliwość powołania się na błąd w złożonym oświadczeniu woli.\"
Co w przypadku gdy firma nie chce udostępnić nagrania z rozmowy, w której uczestniczyłem?

damian

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki