Mamy 11 890 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezygnacja z pracy po urodzeniu niepełnosprawnego dziecka

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Zaktualizowane: 08.02.2021

W grudniu kończy mi się urlop rodzicielski. Mam jeszcze niewykorzystany urlop wypoczynkowy z 3 lat. Mam niepełnosprawne dziecko i prawdopodobnie nie wrócę już do pracy. Co mam zrobić, by najkorzystniej wyjść z sytuacji? Pracodawca jest w kryzysowej sytuacji przez pandemię, boję się, że nie będzie płacił. Czy wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy? Czy podczas urlopu może mi zmniejszyć wynagrodzenie, bo tak zrobił innym pracownikom, i na urlopie będę miała wypłacane mniej pieniędzy zgodnie z nową umową? Czy zwolnic się? Wtedy musi mi wypłacić pieniądze za zaległy urlop? Czy kwota ekwiwalentu jest zgodna z dotychczasowym wynagrodzeniem? Co mogę zrobić, by mieć wspomaganie finansowe przy niepełnosprawnym dziecku? Jakie wyjście z sytuacji byłoby dla nas najlepsze? Jaki mam czas na zgłoszenie moich decyzji? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rezygnacja z pracy po urodzeniu niepełnosprawnego dziecka

Póki nie ma Pani zmienionej umowy, póty absurdalne jest składanie wypowiedzenia, tym bardziej, że na wypowiedzeniu pracodawca nadal może z Panią podpisać aneks. To chyba najmniej korzystne rozwiązanie dla Pani.

Zmiana umowy o pracę i zmiana wynagrodzenia

Aby zmniejszyć Pani wynagrodzenie, pracodawca musi podpisać z Panią aneks do umowy – Pani musi na to wyrazić zgodę, albo wręczyć Pani wypowiedzenie zmieniające.

 

Lub ewentualnie skorzystać z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

 

„Art. 15gb. 1. Pracodawca, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, u którego wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w następstwie wystąpienia COVID-19 i w związku z tym wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, może:

1) obniżyć wymiar czasu pracy pracownika, o którym mowa w art. 15g ust. 4, maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem;

2) objąć pracownika przestojem ekonomicznym, z zastrzeżeniem, że pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy”.

Aneks do umowy o pracę

Aby to zastosować, musi być aneks do umowy, na który pracownik musi się zgodzić, wypowiedzenie zmieniające lub zawarcie porozumienia w trybie art. 15zf Tarczy –zawierane z przedstawicielami pracowników lub związkiem zawodowym o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników, niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

 

Więc sam pracodawca ma ograniczone możliwości obniżania wynagrodzenia.

Wynagrodzenie na okres urlopu

Formy zmiany umowy są takie jak powyżej. Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Wzrost płacy przekłada się na wyższe wynagrodzenie i ekwiwalent urlopowy a jeśli pensja ulega zmniejszeniu, świadczenie urlopowe będzie niższe.

 

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop oblicza się uwzględniając w podstawie wymiaru stałe składniki wynagrodzenia przysługujące w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu, zmienne składniki przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc w przeciętnej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc uzyskania prawa do ekwiwalentu, zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc w średniej wysokości z okresu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu.

 

W przypadku zmian w wymiarze etatu w okresie, z którego jest ustalana podstawa wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop, stałe składniki wynagrodzenia należy wliczyć do podstawy ww. świadczeń w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu lub nabycia prawa do ekwiwalentu.

Zasiłki na niepełnosprawne dziecko

Co Pani ma na myśli przez wspomaganie finansowe? Prawo przewiduje pewne zasiłki, ale musi Pani także spełniać kryteria. Prawo przewiduje pewne świadczenia. Zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku.

 

Jednak najbardziej znaczące finansowo jest świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, które przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną lub innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

 

Dziecko musi posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Od 1 stycznia 2020 roku świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1 830 zł miesięcznie.

 

Nie da się jednoznacznie wskazać najlepszego rozwiązania. Nie wiem, jakie ma Pani plany zawodowe – ale jeśli nie chce Pani wracać do pracy, proszę złożyć wniosek o urlop wychowawczy. Zawsze nadal pozostaje Pani w zatrudnieniu. Jeśli spełnia Pani warunki, być może otrzyma Pani zasiłek.

Zwolnienie z inicjatywy pracodawcy

Jeśli nie i chce Pani rozwiązać umowę, proszę poczekać na ruch pracodawcy. Zwolnienie z jego inicjatywy daje Pani inne możliwości w uzyskaniu zasiłku dla bezrobotnych albo ewentualnej odprawy w zależności od formy wypowiedzenia umowy.

 

Nie ma Pani obecnie określonego czasu na podejmowanie jakichkolwiek decyzji.

Chyba że jest Pani zdeterminowana, proszę złożyć wypowiedzenie w związku z koniecznością zapewnienia opieki dziecku i wystąpić o zasiłek – jw.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus pięć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton