Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rewolucja w sądowym dochodzeniu roszczeń – elektroniczne postępowanie upominawcze

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 14.06.2012 • Zaktualizowane: 14.06.2012

Nowy, szybki i tani sposób dochodzenia roszczeń (zapłaty długów). Zdobądź wyrok sądowy przez internet! Pomoże Ci w tym tryb elektronicznego postępowania upominawczego.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W dniu 1 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (dalej w skrócie K.p.c.) oraz niektórych innych ustaw, której zasadniczym przedmiotem jest uregulowanie nowego modelu postępowania cywilnego, a to elektronicznego postępowania upominawczego (dalej w skrócie EPU).

 

Elektroniczne postępowanie upominawcze stanowi kolejną próbę walki z jedną z największych bolączek polskiego wymiaru sprawiedliwości, z którą od lat, choć jak na razie bez wyraźnych efektów, zmagają się kolejne ekipy rządowe, jaką jest przewlekłość cywilnego postępowania sądowego, a co za tym idzie – konieczność długotrwałego oczekiwania na uzyskanie prawomocnego wyroku, np. przeciwko niesolidnemu dłużnikowi, mogącego stanowić podstawę egzekucji.

 

EPU uzupełnia (nie zastępuje) dotychczasowe („papierowe”) postępowanie upominawcze, znane i cenione zwłaszcza przez przedsiębiorców, polegające co do istoty na tym, że sąd po wstępnej weryfikacji wniesionego pozwu i załączonych doń dokumentów, jeżeli nie zachodzą w sprawie uzasadnione wątpliwości, wydaje w krótkim czasie zamiast wyroku tzw. nakaz zapłaty. W sytuacji gdy pozwany (dłużnik) nie wniesie sprzeciwu od takiego nakazu zapłaty w terminie 14 dni od daty doręczenia mu nakazu, nabiera on mocy normalnego wyroku sądowego. Co do zasady, w elektronicznym postępowaniu upominawczym znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy o tradycyjnym postępowaniu upominawczym. Nowością jest jednak wykorzystanie w toku postępowania cywilnego nowoczesnych technologii oraz dobrodziejstw sieci internet.

  

Z uwagi na okoliczność, że, jak napisano już wyżej, EPU uzupełnia, a nie zastępuje „papierowego” postępowania upominawczego, przede wszystkim należy wspomnieć, że EPU ma charakter całkowicie dobrowolny – to powód samodzielnie decyduje, czy chce dochodzić swoich roszczeń w nowym trybie, czy w dotychczasowym postępowaniu „papierowym”.

 

Pozew w EPU składa się na elektronicznym formularzu dostępnym pod adresem https://www.e-sad.gov.pl/default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 poprzez sieć internet. Jego wypełnienie, choć może nastręczać przeciętnemu Kowalskiemu nieco problemów, jest jednak znacznie łatwiejsze niż samodzielne napisanie normalnego pozwu. W pozwie jest miejsce na uzasadnienie swojego żądania, nie trzeba jednak załączać doń ani w formie papierowej, ani elektronicznej żadnych dowodów (np. dokumentów), wystarczy ich wskazanie w treści pozwu. Co do pełnomocnictwa wystarczy poprzestać na oświadczeniu pełnomocnika wskazującym jego udzielenie, z datą, zakresem pełnomocnictwa oraz okolicznościami wymienionymi w art. 87 K.p.c.

 

Koniecznym jest podanie przez powoda nr NIP oraz KRS (osoby prawne) lub nr PESEL (osoby fizyczne). W oparciu o nie zostaje bowiem przydzielony powodowi:

 

  1. login i hasło stanowiące podstawę identyfikacji strony i jej sprawy w sądowym systemie komputerowym oraz
  2. swojego rodzaju konto osobiste powoda w systemie komputerowym (konstrukcja podobna np. do kont na portalu Allegro), na które spływać będą wszelkie informacje o stanie sprawy.

 

Pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym podlega, pod rygorem jego zwrotu, opłacie sądowej w preferencyjnej wysokości odpowiadającej 1/4 stawki podstawowej dla dochodzonego roszczenia. Uiszczenie należnej opłaty sądowej nie powinno dla powoda stanowić istotnego problemu, albowiem przy wypełnianiu formularza pozwu program sam wylicza jej wysokość oraz wskazuje nr rachunku bankowego dla potrzeb przelewu. Niestety, w EPU nie ma możliwości ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych (ma to dodatkowo przyśpieszyć postępowanie). Powodowie zainteresowani tą instytucją muszą zatem skorzystać z tradycyjnej drogi dochodzenia roszczeń.

 

Bardzo istotnym ułatwieniem jest to, że pozew w EPU nie musi być opatrzony tzw. bezpiecznym podpisem elektronicznym, co ma duże znaczenie praktyczne z uwagi na fakt niewielkiego wykorzystania tej technologii na co dzień.

 

Czynności w elektronicznym postępowaniu upominawczym utrwalane są tylko w systemie informatycznym. Założeniem nowego trybu jest bowiem rezygnacja z prowadzenia akt papierowych. W konsekwencji powód otrzymuje wszelką korespondencję z sądu na swoje sądowe konto osobiste. Jedynym dokumentem, jaki powód otrzymuje w postaci papierowej, jest odpis nakazu zapłaty po jego uprawomocnieniu się.

 

Pozwany, który otrzyma nakaz zapłaty w postaci papierowej, może wnieść odeń sprzeciw w terminie 14 dni od daty doręczenia nakazu. Sprzeciw musi dotyczyć całości, a nie tylko części kwoty objętej nakazem zapłaty, ale nie podlega żadnej opłacie sądowej. Sprzeciw nie musi wreszcie zawierać uzasadnienia ani załączonych dowodów, lecz wszelkie zarzuty co do nakazu zapłaty pozwany powinien jednak w nim podać pod rygorem utraty ich przywoływania w przyszłości.

 

Pozwany ma przy tym wybór co do formy komunikacji z sądem, pomiędzy drogą elektroniczną (na zasadach analogicznych do powoda, poprzez założenie konta osobistego na sądowym portalu internetowym) albo tradycyjną drogą wysyłania pism procesowych, przy czym – jeżeli jednak pozwany wnosi pismo drogą elektroniczną – metoda elektroniczna staje się wyłączną także dla niego i nie może później wnosić innych pism w drodze tradycyjnej.

 

W razie wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc, a sprawa zostaje przekazana do sądu według właściwości ogólnej pozwanego. Podobnie czyni sąd w przypadku stwierdzenia braku podstaw do wydania nakazu zapłaty.

 

Po przekazaniu sprawy do sądu właściwości ogólnej sąd wzywa powoda do usunięcia braków formalnych pozwu oraz jego uzupełnienia w sposób odpowiedni dla postępowania, w którym sprawa będzie rozpoznana – w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania.

 

W EPU pisma procesowe tak powoda jak i pozwanego niewniesione drogą elektroniczną, pomimo takiego obowiązku, nie wywołają skutków prawnych.

 

Choć nowe postępowanie w założeniu przeznaczone jest głównie dla tzw. powodów masowych (dostawców takich usług jak usługi telekomunikacyjne, prąd, gaz itd.), których roszczenia są udowodnione dokumentami, najczęściej fakturami bądź rachunkami, to jednak skorzystać z niego może każdy. W szczególności nie wprowadzono ograniczenia wysokości roszczeń, których można dochodzić elektronicznie.

 

Warto podkreślić, że przepisy o elektronicznym postępowaniu upominawczym nie są jedynie mrzonką czy pustymi przepisami. Z dniem 1 stycznia 2010 r. ruszył pierwszy sąd rozpoznający sprawy w trybie EPU – Sąd Rejonowy Lublin - Zachód, Wydział VI Cywilny. Właściwym do rozpatrywania zażaleń od zarządzeń przewodniczącego i od orzeczeń e-sądu jest „e-sąd odwoławczy”, którym został Sąd Okręgowy w Lublinie, II Wydział Cywilny Odwoławczy.

 

Warto zauważyć, że efektem EPU są też zmiany w przepisach dotyczących egzekucji. Komornik posługuje się zamiast klasycznie rozumianym tytułem wykonawczym – wydrukiem z systemu teleinformatycznego z nadrukowaną klauzulą wykonalności. Wniosek o wszczęcie egzekucji może zostać złożony także w drodze elektronicznej. Komornik, posługując się uprawnieniami dostępu do elektronicznych tytułów wykonawczych, zaznacza wtedy w systemie informatycznym, że prowadzi egzekucję na podstawie takiego tytułu oraz określa wynik egzekucji.

 

Podsumowując, nowy model postępowania wydaje się rozwiązaniem bardzo ciekawym. Wysoki stopień odformalizowania przyniósł zauważalne przyśpieszenie rozpatrywania przez sąd spraw o niskim stopniu skomplikowania oraz istotne obniżenie kosztów procesu (niska opłata sądowa). Pewne utrudnienia wobec tradycyjnej drogi dochodzenia roszczeń (np. brak możliwości ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych) wydają się usprawiedliwione szczególnym charakterem tego postępowania i z całą pewnością nie przewyższają jego zalet.

 

W kontekście elektronicznego postępowania upominawczego widać, że nowe technologie coraz śmielej są wykorzystywane dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości, przy czym EPU nie jest jedynym tego przykładem. Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło już elektroniczny dostęp do ksiąg wieczystych dla każdego zainteresowanego, faktem staje się nagrywanie i rejestrowanie przebiegu rozpraw oraz umożliwienie elektronicznego rejestrowania spółek w ciągu 24 godzin.


Stan prawny obowiązujący na dzień 14.06.2012


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus 1 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki