.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Reprezentacja spółki z o.o.

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 10.12.2012

Udziałowiec niemiecki (spółka z o.o.) posiada 50% udziałów w spółce z o.o., która jest zarejestrowana w Polsce. Niemiecka spółka sprzedaje swoje udziały udziałowcowi polskiemu. Po sprzedaży będzie to polska spółka z o.o. bez kapitału zagranicznego. Czy wycofanie wspólnika niemieckiego powoduje konieczność zawiadomienia ministerstwa? Czy umowę kupna-sprzedaży udziałów może podpisać prokurent spółki niemieckiej posiadający pełnomocnictwo udzielone przez dwóch prezesów spółki niemieckiej? (reprezentacja niemieckiej spółki z o.o.: 1 prezes + prokurent). Czy przy transakcji kupna-sprzedaży jest potrzebna klauzula apostille?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stan faktyczny:

 

  • spółka zarejestrowana w Polsce posiada wspólnika zagranicznego – niemiecką spółkę z o.o. (GmbH);
  • wspólnik ten posiada 50% udziałów w kapitale zakładowym polskiej spółki;
  • wspólnik niemiecki zbywa swoje udziały na rzecz polskiego wspólnika w spółce.

 

Spółka jest w Polsce, a więc polskie przepisy będą miały zastosowanie w zakresie zbycia udziałów.

 

W chwili obecnej podmioty zagraniczne prowadzą działalność na takich samych zasadach jak podmioty polskie. Dawniej istniało pojęcie „spółka z udziałem podmiotu zagranicznego”, ale wraz z wejściem do UE (a nawet wcześniej) pojęcie to utraciło byt prawny.

 

Stronami umowy jest podmiot zagraniczny i podmiot polski. Umowa dotyczy praw wykonywanych w Polsce.

 

Zbycie udziałów przez podmiot zagraniczny nie rodzi po jego stronie konieczności zawiadamiania ministerstwa w Polsce.

 

Zbycie udziałów rodzi tylko konieczność zawiadomienia o tym fakcie polskiej spółki wraz z przedstawieniem dowodu przejścia udziałów. Bez tej formalności nabywca udziałów nie jest uznawany wobec spółki za jej udziałowca. Przejście udziału, jego części lub ułamkowej części udziału jest skuteczne wobec spółki od chwili, gdy spółka otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie o tym wraz z dowodem dokonania czynności (art. 187 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

 

Zgodnie z postanowieniami Konwencji sporządzonej w dniu 5 października 1961 r. w Hadze, której Polska i Niemcy są sygnatariuszami, znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, pełnomocnictwo udzielone przez podmiot zagraniczny za granicą powinno mieć apostille. Stanowisko takie reprezentuje Sąd Najwyższy, czemu dał wyraz w uchwale z dnia 13 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 21/07): „Po przystąpieniu Polski do Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w dniu 5 października 1961 r. w Hadze (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939) jedyną czynnością wymaganą w celu poświadczenia autentyczności podpisu, charakteru, w jakim działała osoba, która podpisała dokument oraz, w razie potrzeby, tożsamości pieczęci lub stempla, jakim został on opatrzony, jest dołączenie apostille określonej w art. 4 Konwencji. Nie zwalnia to sądu z obowiązku badania, czy dokument opatrzony apostille spełnia określone w prawie państwa, w którym dokument został sporządzony, wymagania dotyczące formy danej czynności prawnej”.

 

W miejsce legalizacji określonych dokumentów Konwencja wprowadza obowiązek wystawiania apostille jako jedynej czynności w celu poświadczenia, dokonanej na dokumencie lub do niego dołączonej – według wzoru określonego w załączniku do Konwencji. Apostille poświadcza autentyczność podpisu, charakter, w jakim działa osoba podpisująca dokument i w razie potrzeby tożsamość pieczęci lub stempla, którym dokument jest opatrzony.

 

Należy także pamiętać, że klauzula apostille nie stanowi poświadczenia, że dany dokument został sporządzony zgodnie z formą wymaganą dla określonej czynności w miejscu jego wystawienia.

 

Dokumenty obcojęzyczne (np. odpisy z rejestru założycieli spółki, pełnomocnictwo do zawarcia umowy) muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

 

Następujące dokumenty urzędowe nie wymagają legalizacji:

 

  • dokumenty pochodzące od organu lub urzędnika sądowego, włączając w to dokumenty pochodzące od prokuratora, sekretarza sądowego lub urzędnika dokonującego doręczeń,
  • dokumenty administracyjne,
  • akty notarialne,
  • urzędowe zaświadczenia umieszczane na dokumentach podpisanych przez osoby działające w charakterze prywatnym, takie jak urzędowe zaświadczenia stwierdzające zarejestrowanie dokumentu lub fakt jego istnienia w określonej dacie oraz urzędowe i notarialne poświadczenia podpisów.

 

Od 14.08.2005 r. urzędy konsularne nie są uprawnione do legalizacji tych dokumentów.

 

W Polsce niektóre dokumenty – przed wydaniem apostille lub dokonaniem legalizacji w MSZ – wymagają wcześniejszego uwierzytelnienia, np. dokumenty notarialne i sądowe (z wyjątkiem odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego) poświadcza prezes właściwego sądu okręgowego. Być może w Niemczech jest podobnie.

 

„Czy umowę kupna-sprzedaży udziałów może podpisać prokurent spółki niemieckiej posiadający pełnomocnictwo udzielone przez dwóch prezesów spółki niemieckiej? (Reprezentacja niemieckiej spółki z o.o.: 1 prezes + prokurent)”.

 

Pisze Pani, że w spółce niemieckiej prawo reprezentacji spółki ma prezes łącznie z prokurentem. Jeżeli jest to jedyna zasada, to pełnomocnictwo nie może być udzielone przez prezesa samodzielnie lub przez pozostałych członków zarządu samodzielnie lub łącznie, ale bez udziału prokurenta.

 

W sytuacji gdy w spółce niemieckiej członkowie zarządu mają prawo do reprezentacji łącznej jako członkowie zarządu oraz do reprezentacji łącznej jako jeden członek zarządu z prokurentem, to pełnomocnictwo udzielone przez dwóch członków zarządu jest ważne i skutecznie udzielone.

 

Jeżeli w niemieckiej spółce każdy z członków zarządu, niezależnie od prawa reprezentacji łącznie z prokurentem, ma prawo do samodzielnej reprezentacji spółki z o.o., to pełnomocnictwo podpisane przez dwóch członków zarządu jest ważne i skuteczne.

 

Proszę więc o sprawdzenie, czy takowa zasada reprezentacji obowiązuje w niemieckiej spółce z o.o. Wydaje mi się, że tak.

 

Spółka niemiecka jako mocodawca wystawi za granicą dokument pełnomocnictwa, którym pełnomocnik legitymować się będzie przy czynności zbycia udziałów.

 

Według polskiego prawa pełnomocnictwo powinno być udzielone co najmniej w takiej formie, jaka jest wymagana dla ważności czynności, do dokonania której ono umocowuje. Skoro dla zbycia udziałów w spółce z o.o. wymagana jest forma z podpisami notarialnie poświadczonymi, to pełnomocnictwo do zbycia udziałów wymaga formy z podpisami notarialnie poświadczonymi.

 

Forma czynności prawnej podlega prawu właściwemu dla tej czynności. Prawem właściwym dla pełnomocnictwa w świetle przepisów polskiego prawa prywatnego międzynarodowego jest prawo wybrane przez mocodawcę. Jeżeli ta forma zachowana jest według prawa niemieckiego, to uznawana ona jest za zachowaną także według prawa polskiego.

 

Jednakże dla rozporządzeń dotyczących nieruchomości oraz do czynności prawnych, których przedmiotem jest powstanie, łączenie, podział, przekształcenie lub ustanie osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej – prawem właściwym jest tylko prawo właściwe do tej czynności (w tym przypadku prawo polskie).

 

Dla zbycia udziałów jednak wystarczy pełnomocnictwo z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem minus 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl