Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Reprezentacja spółki jawnej

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 19.12.2012

Od 2008 r. prowadzę spółkę jawną wraz z moim wspólnikiem (umowę spółki przesyłam w załączniku). Chciałbym dokonać zmian w udziałach (z 50/50 na 51/49) oraz w sposobie reprezentacji spółki. Czy mogę wykluczyć wspólnika z reprezentowania spółki jawnej wobec osób trzecich, nie pozbawiając go prawa do prowadzenia spraw spółki? Czy mogę zmienić udziały procentowe (z 50/50 na 51/49) bez zmiany informacji o wniesieniu wkładów finansowych, która to informacja zawarta jest w umowie spółki? Jak dokonać odpowiedniego zgłoszenia do KRS? Sądzę, że sposób postępowania jest następujący:

 • podjęcie uchwały wspólników w formie pisemnej,
 • podpisanie aneksu do umowy,
 • podpisanie jednolitego tekstu nowej umowy,
 • wypełnienie druków KRS-Z1 i KRS-ZM,
 • złożenie dokumentów w sądzie wraz z wniesieniem opłaty.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przepisach prawa handlowego istnieją dwie instytucje prawne, tzn. prowadzenie spraw spółki (reguluje stosunki wewnętrzne) i reprezentacja spółki (reguluje stosunki zewnętrzne).

 

Na Pana pytanie odnośnie wykluczenia wspólnika z reprezentowania spółki wobec osób trzecich bez utraty przez niego uprawnienia do prowadzenia spraw spółki odpowiadają artykuły 29, 30, 38 i 39 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami, w skrócie K.s.h.). Jak stanowią ww. przepisy:

 

„Art. 29. § 1. Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę.

 

§ 2. Prawo wspólnika do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki.

 

§ 3. Prawa reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich.

 

Art. 30. § 1. Umowa spółki może przewidywać, że wspólnik jest pozbawiony prawa reprezentowania spółki albo że jest uprawniony do jej reprezentowania tylko łącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem.

 

§ 2. Pozbawienie wspólnika prawa reprezentowania spółki może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów na mocy prawomocnego orzeczenia sądu”.

 

„Art. 38. § 1. Nie można powierzyć prowadzenia spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem wspólników.

 

§ 2. Nieważne jest umowne ograniczenie prawa wspólnika do osobistego zasięgania informacji o stanie majątku i interesów spółki oraz umowne ograniczenie prawa do osobistego przeglądania ksiąg i dokumentów spółki.

 

Art. 39. § 1. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki.

 

§ 2. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki.

 

§ 3. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w § 2, choćby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała wspólników”.

 

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do reprezentacji spółki wobec osób trzecich to zupełnie coś innego niż prawo do prowadzenia spraw spółki. Nie chodzi tu tylko o to, że obie te instytucje prawne uregulowane są w innych przepisach, lecz chodzi o to, że:

 

 • prawo do reprezentacji spółki jawnej to działania wspólników na zewnątrz w imieniu i na rzecz spółki (art. 29, 30 K.s.h.);
 • prowadzenie spraw spółki jawnej to działania wspólników wewnątrz spółki (między sobą) – art. 38, 39 K.s.h.

 

Odpowiadając zatem na Pana pytanie nr 1 (tylko na podstawie powyższej analizy), stwierdzić należy, że można wykluczyć wspólnika z reprezentowania spółki wobec osób trzecich, nie pozbawiając go prawa do prowadzenia spraw spółki.

 

Nie jest to jednak do końca prawda z prostego powodu. Wykluczenie wspólnika jest bowiem tylko jednym ze sposobów pozbawienia wspólnika prawa reprezentacji spółki. Jest to sposób wymagający czasu i poniesienia odpowiednich kosztów, ponieważ w praktyce zazwyczaj jest to sprawa sporna między wspólnikami, którą rozstrzyga sąd.

 

Jeżeli jednak wspólnicy osiągnęli porozumienie, to muszą w określony sposób zmienić zasady funkcjonowania spółki jawnej. I tu jest odpowiedź na Pana pytanie nr 3. Stwierdzam, że przedstawiony przez Pana sposób postępowania jest prawidłowy.

 

Odpowiadając na Pana pytanie nr 2, należy wskazać, iż aneks do umowy może obejmować proponowane przez Pana rozwiązanie. Nie może Pan zatem sam zmienić udziałów procentowych. Muszą to zrobić wszyscy wspólnicy.

 

Konkluzje:

 

 • Prawo do reprezentacji spółki wobec osób trzecich to zupełnie coś innego niż prawo do prowadzenia spraw spółki.
 • Można wykluczyć wspólnika z reprezentowania spółki jawnej wobec osób trzecich, nie pozbawiając go prawa do prowadzenia spraw spółki.
 • Jeżeli wspólnicy osiągnęli porozumienie, to muszą w określony sposób zmienić zasady funkcjonowania spółki jawnej.
 • Aneks do umowy może obejmować proponowane przez Pana rozwiązanie.

 

 

*Stan prawny z dnia 28.06.2012 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 9 minus 10 =

»Podobne materiały

Reprezentacja spółki cywilnej

Ja i mąż mamy spółkę cywilną oraz wspólność majątkową. Zgodnie z umową spółki reprezentacja spółki cywilnej możliwa jest przez każde z nas jednoosobowo. Znalazłam informację, że podpisywanie umowy dotyczącej zobowiązania powyżej 30 tys. zł wymaga złożenia podpisu obydwu wspólników – czy to pra

 

Reprezentacja spółki z o.o.

Udziałowiec niemiecki (spółka z o.o.) posiada 50% udziałów w spółce z o.o., która jest zarejestrowana w Polsce. Niemiecka spółka sprzedaje swoje udziały udziałowcowi polskiemu. Po sprzedaży będzie to polska spółka z o.o. bez kapitału zagranicznego. Czy wycofanie wspólnika niemieckiego powoduje

 

Pełnomocnik do zawierania umów w spółce z o.o.

Spółka z o.o., w której udziałowcami są małżonkowie, nie ma rady nadzorczej, a udziałowcy są jednocześnie członkami zarządu. W jaki sposób powołać pełnomocnika do zawierania umów między spółką a zarządem? Czy pełnomocnikiem może być współmałżonek? Czy małżonkowie mogą zawrzeć między sobą prawnie sku

 

Udzielenie substytucji pełnomocnictwa

Podpisałam pełnomocnictwo do reprezentowania mnie na wszystkich zgromadzeniach wspólników w spółce z o.o. Osobą tą jest prawnik. Jak je skutecznie odwołać? Co to znaczy „udzielam substytucji tego pełnomocnictwa”? Taki był zapis na końcu tego pełnomocnictwa.

 

Czy pełnomocnictwo dla prezesa straciło moc, czy nadal obowiązuje?

Sprawa dotyczy pełnomocnictwa udzielonego prezesowi spółdzielni w roku 2011. Zgodnie z KRS do reprezentowania spółdzielni uprawnionych jest 2 członków zarządu lub 1 członek zarządu i pełnomocnik. W roku 2011 zarząd spółdzielni był 3-osobowy. Wówczas 2 członków zarządu udzieliło prezesowi zarządu, bę

 

Czy prokurent samoistny może w imieniu spółki zawierać umowy?

W umowie spółki z o.o. do reprezentacji spółki są upoważnieni członkowie zarządu (każdy osobno). a powyżej pewnej kwoty – razem lub z prokurentem. Uchwałą zarządu zostałem powołany na prokurenta samoistnego. I takie są zapisy w KRS. Czy mogę w imieniu spółki zawierać umowy? Jaki jest mój zakre

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »