Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Reorganizacja szkoły i zmniejszenie etatu w bibliotece

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 09.09.2009

Jestem bibliotekarzem dyplomowanym z wykształceniem wyższym bibliotekoznawczym. Od wielu lat pracuję w bibliotece szkolnej na podstawie mianowania (pełen etat, umowa na czas nieokreślony). Planuje się reorganizację szkoły, ale nie ma ona dotyczyć biblioteki. Mimo to dyrektor chce ograniczyć moje zatrudnienie do 3/4 etatu. Pozostałe 3/4 etatu miałby otrzymać nauczyciel od kształcenia zintegrowanego (zatrudniony na czas określony), który straci w związku z reorganizacją godziny dydaktyczne. 1) Czy dyrektor ma prawo ograniczyć mi etat, choć reorganizacja nie dotyczy biblioteki? 2) Czy jeśli zmniejszy się etat w bibliotece z 1,5 na 1, to czy dyrektor ma prawo ograniczyć mój etat do 1/2 i zatrudnić innego nauczyciela na 1/2 etatu? Czy jeśli odrzucę propozycję obniżenia mi etatu, zostanę zwolniona?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Reorganizacja szkoły i zmniejszenie etatu w bibliotece

Art. 20 ust. 1 Karty nauczyciela

Stosownie do art. 20 ust. 1 Karty nauczyciela: „Dyrektor szkoły w razie:

  1. całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy.
  2. częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2”.

Według art. 22 ust. 1 K.n.: „Organ prowadzący szkołę może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym lub – za jego zgodą – na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. W wypadku niewyrażenia zgody nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za część obowiązkowego wymiaru zajęć”.

Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania

Według art. 22 ust. 2 K.n.: „Zasada ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do wymiaru nie niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia może być – za zgodą nauczyciela – stosowana również w wypadku, gdy z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust. 1, nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć oraz nie istnieją warunki do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w innej szkole. W razie braku zgody nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania na ograniczenie wymiaru zatrudnienia i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia, stosuje się przepisy art. 20”.

 

Jak wynika z powyższych przepisów, w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole dyrektor szkoły nauczyciel może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia.

 

Rozwiązanie stosunku pracy lub ograniczenie zatrudnienia za zgodą nauczyciela dotyczy tych nauczycieli, których nie ma możliwości zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin oraz gdy nie istnieją warunki do uzupełniania obowiązkowego wymiaru godzin.

 

Pisze Pani w pytaniu, że dyrektor nie redukuje ilości etatów przypadających na bibliotekę szkolną. Nie nastąpi więc sytuacja, w której dalsze zatrudnianie Pani będzie niemożliwe. Istnieje i nadal będzie istnieć możliwość zatrudniania Pani w pełnym wymiarze. Z tego, co Pani pisze, wynika, że reorganizacja szkoły nie będzie dotyczyła działalności biblioteki.

 

W przedstawionym przez Panią stanie faktycznym nie zaistnieje przesłanka, by w pozwanej placówce nastąpiła zmiana planu nauczania uniemożliwiająca dalsze zatrudnianie Pani w pełnym wymiarze zajęć. Jeżeli dyrektor wytypuje Panią do zwolnienia, to będzie trzeba uznać, że dyrektor wadliwie wytypował nauczyciela do zwolnienia. Jako że reorganizacja szkoły będzie się wiązała ze zmniejszeniem ilości klas (a nie redukcją etatów w bibliotece), więc dyrektor powinien wytypować do zwolnienia jednego z nauczycieli klas zintegrowanych.

Odmowa zmniejszenia czasu zatrudnienia przez nauczyciela mianowanego a zwolnienie z pracy

Gdyby dyrektor zaproponował Pani zmniejszenie zatrudnienia, a Pani by odmówiła, to odmowa ta nie może stanowić podstawy zwolnienia z pracy. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 października 2006 r. (sygn. akt: III PK 57/2006), niewyrażenie przez nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania zgody na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2 ustawy Karta nauczyciela nie może stanowić wyłącznego kryterium doboru go do zwolnienia na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 tej Karty.

 

Sąd Najwyższy stwierdza: „Należy również wskazać, że nie stanowi podstawy do typowania nauczyciela mianowanego do zwolnienia brak jego zgody na ograniczenie zatrudnienia. Brak zgody nauczyciela na ograniczenie zatrudnienia ze względu na zmiany organizacyjne w placówce oświatowej może bowiem iść w parze z jego przekonaniem, że reorganizacja, przy zastosowaniu obiektywnych kryteriów, w tym uwzględnieniu jego kwalifikacji, nie pociąga za sobą niemożliwości jego dalszego zatrudniania w pełnym wymiarze. W takiej sytuacji przyjęcie, iż niewyrażenie przez nauczyciela zgody na ograniczenie zatrudnienia stanowi wystarczającą podstawę do wytypowania go do zwolnienia, spowodowałoby, że prawidłowość doboru i zastosowane kryteria typowania nauczycieli do zwolnienia wymykałyby się całkowicie spod kontroli, co przeczyłoby istocie regulacji zawartej w art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela”.

 

Dyrektor, typując nauczyciela do zwolnienia, powinien uwzględnić poziom wykształcenia, praktykę zawodową, okres zatrudnienia i podstawę, na jakiej nawiązano stosunek pracy.

 

Odpowiadając na Pani pierwsze pytanie: ze względu na to, że reorganizacja nie dotyczy biblioteki, dyrektor powinien wytypować do zwolnienia (zaproponować zmniejszenie zatrudnienia) jednego z nauczycieli nauczania początkowego, a nie Panią. Reorganizacja nie uniemożliwi dalszego zatrudniania Pani.

Redukcja etatów w bibliotece szkolnej

W sytuacji przedstawionej w drugim pytaniu przy redukcji etatów w bibliotece z 1,5 do 1 etatu dyrektor, typując osobę do zwolnienia (ograniczenia zatrudnienia), powinien kierować się tym, że to Pani ma cały etat, jest Pani nauczycielem dyplomowanym, wykształconym w kierunku bibliotekoznawstwa. Jak Pani wspomina, druga osoba w bibliotece jest zatrudniona na czas określony, co również powinno być brane pod uwagę.

 

Ma Pani prawo odmówić przyjęcia propozycji ograniczenia czasu pracy. Jak już powyżej wykazałem, niezależnie od okoliczności odmowa przyjęcia propozycji ograniczenia zatrudnienia nie może stanowić wyłącznego kryterium doboru nauczyciela do zwolnienia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + dwa =

»Podobne materiały

Prawo współmałżonka do majątku spółki jawnej

Czy w przypadku rozwodu współmałżonek może żądać podziału majątku będącego częścią majątku spółki jawnej? Jedno z małżonków jest wspólnikiem w spółce jawnej i posiada 60% udziałów w spółce, w tym również w majątku spółki, który stanowią nieruchomości. Co się dzieje z udziałem wspólnika w p

 

Wykup mieszkania od spółdzielni po ślubie a majątek osobisty

Przed ślubem kupiłem spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Obecnie, już po ślubie, chciałbym to mieszkanie wykupić na własność od spółdzielni, ale tak, by zostało ono w moim majątku osobistym. Czy to możliwe? Co zawrzeć w akcie notarialnym, żeby wynikało z niego jasno, że to mieszkanie należy d

 

Spłata drugiego małżonka po rozwodzie

Kilka lat temu wraz z żoną wykupiłem mieszkanie. Niedawno rozwiedliśmy się bez orzekania o winie, a przed rozwodem dokonaliśmy podziału majątku. Małżonka chce się teraz wyprowadzić z mieszkania, ale mamy problem z określeniem wysokości spłaty. W czasie trwania małżeństwa żona otrzymał

 

Uregulowanie korzystania z sieci kanalizacyjnej przez sąsiadów

Kilka miesięcy temu kupiłam działkę m.in. z przyłączem do sieci kanalizacyjnej. Podczas budowy domu projektant sieci kanalizacyjnej poinformował mnie, że jest to studnia kanalizacyjna podciśnieniowa i do sieci kanalizacyjnej podłączone są 3 domy sąsiadów i będzie podłączony mój dom, jako czwarty. W

 

Ograniczenie wymiaru zatrudnienia

Zaproponowałam nauczycielce ograniczenie wymiaru zatrudnienia – z pełnego etatu do 12/18 – ze względu na zmiany organizacyjne planu nauczania i brak kwalifikacji tej pani do nauczania innych przedmiotów. Nauczycielka wyraziła zgodę. Czy taka zgoda na ograniczenie wymiaru zatrudnienia obo

 

Utworzenie centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego

Sprawa dotyczy dwóch zespołów szkół (zawodowych i techników). Mają zostać połączone przez utworzenie centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego. Przed uchwaleniem organ prowadzący nakazał zaopiniowanie aktu założycielskiego centrum. Czy te opinie mają być wydane przez rady pedagogiczne technikum

 

Kara za kradzież gazu, która nie została dokonana

Gazownia ukarała mnie za kradzież gazu o wartości 100 000 zł. Badanie wykazało jednak, że licznik nie został uszkodzony, tylko ktoś się do niego włamał. Dodam, że licznik jest na zewnątrz budynku i każdy ma do niego dostęp (gazownia jednak nic nie kazała mi z tym zrobić). Co powinienem teraz zrobić?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »