.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Reorganizacja firmy i zmiana miejsca pracy na bardzo odległe

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 26.01.2015

Moja firma jest w trakcie reorganizacji, co wiąże się ze zwolnieniami pracowników. Ja jestem w okresie ochronnym (mam 57 lat i 38 lat racy). Czy mogę otrzymać wypowiedzenie zmieniające warunki pracy – tj. nowe stanowisko w bardzo odległym miejscu? Co powinnam zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści Pani pytania wynika, iż jest Pani objęta ochroną z mocy art. 39 Kodeksu pracy. W zakładzie pracy, w którym świadczy Pani pracę, dochodzi w chwili obecnej do reorganizacji.

 

Zgodnie z art. 39 „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku”.

 

Pracownik, aby skorzystać z tej ochrony, musi spełnić 2 przesłanki:

 

  1. Po pierwsze – jest to osoba, której brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.
  2. Po drugie – z osiągnięciem wieku emerytalnego ta osoba ma mieć zapewnione uprawnienia emerytalne. Ma to istotne znaczenie, bo może być osoba zaawansowana wiekiem a mieć taki staż składkowy i nieskładkowy, który do emerytury nie uprawnia. Pracodawca musi sam ocenić, czy ma do czynienia z takim pracownikiem. Co do wieku nie ma większych problemów. Problemy pojawiają się właśnie z wykazaniem stażu uprawniającego do uzyskania emerytury.

 

Co rozumie się przez pojęcie wieku emerytalnego? Początkowo Sąd Najwyższy uważał, że „wiek emerytalny” z art. 39 Kodeksu pracy to jest ten powszechny wiek emerytalny. Tak wypowiedział się przykładowo w wyrokach dotyczących nauczycieli, dziennikarzy itd. Stanowisko jednak uległo zmianie. Zaczęło się od orzeczenia NSA z dnia 10 sierpnia 1995, sygn. akt II SA 1894/95. NSA uznał, że „wiek emerytalny przewidziany dla pracowników NIK-u jest wiekiem objętym ochroną z art. 39 kp”. W tym kierunku poszło orzecznictwo Sądu Najwyższego. W wyroku z dnia 28 marca 2002, sygn. akt I PKN 141/01, Sąd Najwyższy stwierdził, że „jeżeli w ustawie jest mowa o wieku przedemerytalnym to także jest to wcześniejszy wiek emerytalny w przypadku pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze”.

 

„Przewidziany w art. 39 zakaz wypowiedzenia umowy o pracę obejmuje również pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, którym brakuje nie więcej niż 2 lata do osiągnięcia ustawowo obniżonego wieku emerytalnego, jeżeli dalszy okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem niższego wieku emerytalnego” (wyrok Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28 marca 2002 r., sygn. akt I PKN 141/2001).

 

„Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę wynikający z art. nie dotyczy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy i pobierającego jednocześnie emeryturę” (uchwała Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 czerwca 1991 r., sygn. akt I PZP 19/91).

 

„Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę z art. 39 kp nie obowiązuje przed osiągnięciem wieku »przedemerytalnego«, chociażby wiek ten pracownik przekroczył w okresie wypowiedzenia” (wyrok Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 kwietnia 1999 r., sygn. akt I PKN 643/98).

 

Ta ochrona zaczyna się w momencie, kiedy brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Kończy się natomiast wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego.

 

  • Ta ochrona jest generalnie uchylona w trybie art. 411 Kodeksu pracy, a więc upadłość, likwidacja pracodawcy. Można wypowiedzieć umowę w takich okolicznościach również pracownikowi w wieku przedemerytalnym.
  • Ochrona podlega modyfikacji w przypadku art. 5 ustawy o zwolnieniach grupowych.
  • Ochrona jest również uchylona w trybie art. 40 Kodeksu pracy, a więc, jeżeli ktoś osiąga uprawnienie do renty z tytułu niezdolności do pracy, to wypada z ochrony pracownika w wieku przedemerytalnym.

 

Przepis art. 39 chroni tylko przed wypowiedzeniem, także zmieniającym. Pracownikowi w wieku przedemerytalnym można skutecznie złożyć oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy w trybie art. 52 i 53 Kodeksu pracy.

 

Ochrona nie dotyczy takich sytuacji, kiedy ktoś już nabył uprawnienia do wcześniejszej emerytury, jeszcze pracuje i zbliża się do powszechnego wieku emerytalnego. Ochrona przysługuje tylko raz. Skoro już pracownik nabył uprawnienia emerytalne i kontynuuje zatrudnienie, to nie podpada pod hipotezę normy art. 39.

 

Istotna z punktu widzenia Pani interesu jest ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

 

„Przepisy ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

 

1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,

3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników

 

– zwanego dalej »grupowym zwolnieniem«”.

 

Zgodnie z art. 5 ust 5 pkt 1 ustawy „w okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy pracownikowi, o którym mowa w art. 39 i 177 Kodeksu pracy”.

 

Innymi słowy pracodawca ma prawo dokonać wypowiedzenia zmieniającego umowę o pracę pracownikowi, który objęty jest ochroną przedemerytalną. Jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikom, o których mowa w ust. 5, przysługuje, do końca okresu, w którym korzystaliby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, dodatek wyrównawczy obliczony według zasad wynikających z Kodeksu pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII plus dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton