.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Renta rodzinna a renta socjalna

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 19.06.2013

Obecnie mam 31 lat. W wieku 29 lat dostałam rentę socjalną na rok, którą następnie przedłużono na 3 lata. W wieku 16 lat, w czasie nauki szkolnej, doszło u mnie do naruszenia sprawności organizmu, ale lekarz orzecznik za wiek całkowitej niezdolności do pracy uznał 28 lat. Niedawno zmarł mój ojciec, który miał prawo do emerytury. Czy mogę złożyć do ZUS wniosek o rentę rodzinną? Czy zostanie on pozytywnie rozpatrzony? Tak naprawdę niezdolna do pracy byłam jeszcze przed 25 rokiem życia, chciałabym, żeby ponownie to ustalono.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pozwolę sobie na początek przypomnieć zasady ogólne.

 

Aktem prawnym regulującym problematykę renty rodzinnej jest ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118). Zasadniczą funkcją renty rodzinnej jest dostarczenie członkom rodziny zmarłego (pracownika, rencisty, emeryta) środków utrzymania niezbędnych do zaspokojenia ich podstawowych potrzeb. Stanowi rekompensatę dochodu utraconego wskutek śmierci osoby bliskiej.

 

Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania tych świadczeń. Renta rodzinna przysługuje także członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, a także członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Renta należy się też po pracowniku, który co najmniej 5 lat pracował i odkładał składki na ubezpieczenie społeczne.

 

Ustawa dokładnie określa, jakie osoby mogą się o taką rentę ubiegać. Do tych osób należą:

 

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;
 • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;
 • małżonek (wdowa i wdowiec);
 • rodzice.

 

Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:

 

 • do ukończenia 16 lat;
 • do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo
 • bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w powyższych okresach.

 

Ponieważ nadmieniła Pani, że otrzymała rentę socjalną, w tym miejscu należy się przyjrzeć, w jakiej podstawie mogło to nastąpić.

 

Kwestię renty socjalnej reguluje ustawa z 27 czerwca 2003 r. o rentach socjalnych, zgodnie z którą prawo do renty socjalnej mają osoby pełnoletnie całkowicie niezdolne do pracy z powodu niesprawności, która powstała przed ukończeniem 18. roku życia albo w trakcie nauki w szkole lub na studiach (przed 25 urodzinami), albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury.

 

Zatem renta socjalna to świadczenie przysługujące osobom, których niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem nauki i które w związku z tym nie miały możliwości uzyskania okresów składkowych i nieskładkowych niezbędnych do ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Nie wolno przy tym zapominać, że renta socjalna nie jest świadczeniem wynikającym z ubezpieczeń społecznych. Przyznawana jest tylko osobom, które stały się niezdolne do pracy przed rozpoczęciem kariery zawodowej i nie zdążyły się jeszcze ubezpieczyć.

 

Z powyższego wynika, że gdyby Pani niezdolność do pracy powstała po 25. roku życia, nie otrzymałaby Pani renty socjalnej, a więc lekarz orzecznik odmówiłby jej przyznania. Skoro jednak ją przyznał, oznacza to, że wypełnia Pani warunki do otrzymania nie tylko renty socjalnej, lecz także – w przypadku śmierci osoby bliskiej (tutaj ojca) – renty rodzinnej. W Pani przypadku otrzymanie renty rodzinnej jest na pewno bardziej opłacalne. Wobec tego uważam, że ma Pani podstawy, aby o nią wystąpić. Wniosek należy złożyć w oddziale lub inspektoracie ZUS właściwym dla miejsca zamieszkania.

 

Służą do tego odpowiednie druki – ZUS Rp-2 (ma on siedem stron). Druki wniosków dostępne są w oddziałach ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

 

Informacje, jakie należy podać we wniosku, to:

 

 • imię i nazwisko osoby zmarłej, po której ma być przyznana renta rodzinna;
 • imiona i nazwisko (a także nazwisko rodowe) członka rodziny ubiegającego się o rentę;
 • data i miejsce jego urodzenia;
 • imiona rodziców;
 • stopień pokrewieństwa (powinowactwa) łączący osobę uprawnioną do renty ze zmarłym;
 • miejsce zamieszkania;
 • adres pobytu i adres do korespondencji;
 • numer PESEL i NIP, a w razie braku numeru PESEL – seria i numer dowodu osobistego albo paszportu;
 • wskazać świadczenie, o które osoba zainteresowana się ubiega.

 

Do wniosku trzeba dołączyć odpowiednie dokumenty, m.in.:

 

 • akt zgonu;
 • dokument potwierdzający datę urodzenia wnioskodawcy;
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza leczącego (jeżeli przyznanie renty uzależnione jest od niezdolności do pracy) itd.

 

Ponadto proszę pamiętać, że w Pani przypadku następuje zbieg uprawnień do renty socjalnej i rodzinnej. Kwota tej pierwszej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

 

Renta socjalna nie przysługuje, jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

 

Ponadto należy pamiętać, że jako osoba pobierająca rentę socjalną jest Pani obowiązana powiadomić jednostkę organizacyjną zakładu przyjmującą wniosek bądź wypłacającą rentę socjalną o posiadaniu uprawnień do renty rodzinnej oraz organ emerytalno-rentowy wypłacający rentę rodzinną o posiadaniu uprawnień do renty socjalnej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • siedem plus dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »