.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Renta niemiecka a podatek dochodowy i składka zdrowotna

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 28.12.2010

Ze względu na niezdolność do pracy otrzymuję rentę niemiecką. Mieszkam w Polsce i dostaję także rentę polską. Kilka miesięcy temu otrzymałam na swoje konto w banku polskim wyrównanie niemieckiej renty. Bank zażądał podpisania zgody na pobieranie składki zdrowotnej i podatku dochodowego. Dowiedziałam się jednak, że kwota przyznana mi miesięcznie nie podlega opodatkowaniu w Niemczech, a ZUS potwierdził, że bank nie powinien pobierać składki zdrowotnej. Czy bank postąpił zgodnie z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

„Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy)” – zgodnie z wolą ustawodawcy „za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym” (art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

Zakładam zatem, że jest Pani osobą posiadającą obecnie w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy.

 

Zasady te stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, jedną z takich umów jest umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.

 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest: „stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta”. Widać zatem wyraźnie, że co do zasady renty podlegają opodatkowaniu

 

Jednocześnie niektóre renty wolne są od podatku dochodowego, m.in.:

 

  • renty przyznane na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin;
  • otrzymywane z zagranicy renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi dokumentu instytucji zagranicznej stwierdzającego charakter przyznanego świadczenia;
  • renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

 

Jak potraktować zatem opisaną przez Panią rentę? Należy sięgnąć do wspomnianej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z artykułem 18 ust. 1 i 2 renty otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce z Niemiec podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, a płatności wyżej wymienione, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec, podlegają opodatkowaniu tylko w Niemczech.

 

Umowa stanowi również, że określenie „renta” oznacza kwotę wypłacaną regularnie w ustalonych terminach, dożywotnio lub przez ściśle określony albo możliwy do określenia czas, w wyniku zobowiązania, które przewiduje takie płatności w zamian za spełnione świadczenie dające się wymierzyć w pieniądzu lub w równoważniku pieniężnym.

 

Reasumując, jeśli renta, którą Pani otrzymuje, wypłacana jest z obowiązkowego systemu ubezpieczeń niemieckich – podlega opodatkowaniu tylko w Niemczech; w przeciwnym przypadku podlega opodatkowaniu tylko w Polsce.

 

Analogicznie, aczkolwiek odnośnie renty z innego tytułu, wskazuje m.in. w piśmie z dnia 18 maja 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie (sygn. akt IPPB4/415-188/09-2/JK2) – w piśmie tym czytamy, że „renta po zmarłym mężu, którą wypłaca niemiecka Instytucja Ubezpieczeń Rentowych, podlega opodatkowaniu według zasad obowiązujących w Niemczech i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce”. Organ w uzasadnieniu wskazuje:

 

„Ogólną zasadą jest więc opodatkowanie rent uzyskiwanych z Niemiec, przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce, w kraju miejsca zamieszkania tekst jedn. w Polsce. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy renta jest wypłacana z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych.

 

Podstawę ustawową ubezpieczenia w prawie niemieckim stanowi Kodeks Socjalny, m.in. jego Księga Siódma (SGB VII). Świadczenia pieniężne związane ze śmiercią ubezpieczonego przyznawane i ustalane na podstawie tych przepisów są więc świadczeniami pochodzącymi z ustawowego ubezpieczenia socjalnego.

 
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni od kwietnia 1995 r. otrzymuje rentę z Niemiec po zmarłym mężu. Niniejszą rentę wypłaca Jej Instytucja Ubezpieczeń Rentowych (D R) za pośrednictwem banku.

 

Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego oraz zacytowanych wyżej przepisów, należy stwierdzić, iż renta otrzymywana przez Wnioskodawczynię po dniu 1 stycznia 2005 r. zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. umowy podlega opodatkowaniu według zasad obowiązujących w Niemczech i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce”.

 

Federalne Niemieckie Ubezpieczenie Rentowo-Emerytalne, tj. Deutsche Rentenversicherung Bund, pełni podstawowe funkcje, natomiast Federalne Niemieckie Ubezpieczenie Rentowo-Emerytalne, tj. DRV Bund, realizuje zadania instytucji ubezpieczeniowej.

 

Zakładając, że renta wypłacana jest z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec – podlega Pani ubezpieczeniu zdrowotnemu w Niemczech z wyżej wspomnianego tytułu – moim zdaniem brak jest podstaw, by od takiej renty pobierać składkę zdrowotną.

 

Co więcej, NFZ wskazuje, że osoby będące w takiej sytuacji jak Pani winny wystąpić do niemieckiego organu o wydanie druku E121, gdyż składka zdrowotna potrącana winna być w Niemczech – druk ten potwierdza, iż przysługuje Pani prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w państwie zamieszkania, tj. w Polsce.

 

Jeśli chodzi o składkę zdrowotną, to należy też stweirdzić, że pojawia się podstawa negatywna, co oznacza, że brak jest przepisu pozwalającego tę składkę w omawianej sytuacji pobrać, skoro takiego przepisu nie ma, nie można go wskazać.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »