Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Renta wyrównawcza po wypadku

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 02.01.2018

Po 1992 r. otrzymałam rentę wyrównawczą po wypadku. W 2013 r. przeszłam na emeryturę. Później mój zakład produkcyjny został zamknięty. Czy PZU mogło zmniejszyć rentę wyrównawczą, jeżeli w przeszłości nie było uzgodnień na ten temat?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Renta wyrównawcza po wypadku

Fot. Fotolia

Podstawę przyznania renty wyrównawczej stanowi art. 444 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, który mówi, że w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

 

Art. 907 § 2 Kodeksu cywilnego stanowi z kolei, że jeżeli obowiązek płacenia renty wynika z ustawy, każda ze stron może w razie zmiany stosunków żądać zmiany wysokości lub czasu trwania renty, chociażby wysokość renty i czas jej trwania były ustalone w orzeczeniu sądowym lub w umowie.

 

Przepis ten ma zastosowanie także do renty wyrównawczej, którą Pani otrzymuje. Jak Pani widzi, każda ze stron może żądać zmiany wysokości renty tak podwyższenia, jak i obniżenia jeżeli zmienią się okoliczności.

 

W wyroku z dnia 20.01.2011r., sygn. akt I PK 150/10, Sąd Najwyższy wskazał, że podstawą modyfikacji wysokości renty, wynikającej z art. 907 § 2, może być tylko zmiana stosunków, niewątpliwie przyznanie emerytury może być taką zmianą stosunków bo jest to rodzaj dochodu na Pani rzecz.

 

Jednakże w uchwale z dnia 12 czerwca 1968 r., sygn. akt III PZP 27/68 (OSNCP 1969 nr 2, poz. 24), Sąd Najwyższy stwierdził, że „w procesie o rentę uzupełniającą sąd nie powinien ograniczyć obowiązku płacenia renty do momentu uzyskania przez powoda uprawnień do emerytury, chyba że z okoliczności danej sprawy wynika, iż powód w chwili osiągnięcia uprawnień do emerytury byłby niezdolny do wykonywania pracy zarobkowej, nawet wówczas, gdyby nie uległ wypadkowi”.

 

Sądy uwzględniają roszczenia o zmianę wysokości renty wyrównawczej, jeżeli pozwany, czyli uprawniony do renty, w żaden sposób nie wykaże, by w przypadku, gdyby nie doszło do przedmiotowego wypadku, po uzyskaniu uprawnień do świadczenia emerytalnego był w stanie w dalszym ciągu pracować i uzyskiwać z tego tytułu dochody. To jest niestety kluczowa rzecz dla oceny, czy istnieją podstawy do zmniejszenia wysokości renty, czy nie, nie wiem, jaką Pani pracę wykonywała i jakie są możliwości zatrudnienia Pani w takim zawodzie w Pani miejscu zamieszkania. W procesie musiałaby Pani po prostu udowodnić, że gdyby nie wypadek, to mogłaby Pani nadal pracować w swoim zawodzie pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego.

 

Wspomina Pani, że Pani zakład produkcyjny został zamknięty, co niestety dodatkowo utrudnia Pani wykazanie tej przesłanki, musiałaby Pani udowodnić, że mogłaby Pani pracować w innym zakładzie aż do chwili obecnej, nie wiem, na ile to możliwe w Pani przypadku, w Pani miejscowości, więc trudno tu wyrokować z całą pewnością.

 

Dodam jeszcze, że Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 grudnia 2000 roku, sygn..akt II UKN 125/00 wskazał, że „zmiana wysokości renty zasądzonej lub wypłacanej na podstawie ugody (także pozasądowej), bez czasowego ograniczenia, możliwe jest tylko w sytuacji określonej art. 907 § 2 KC, a więc gdy nastąpiła zmiana stosunków”.

 

Z tego wynika, że nawet jeśli Pani uzyskuje od ubezpieczyciela rentę na podstawie ugody, a nie wyroku sądu, to i tak powinien orzekać o zmianie wysokości renty sąd. Jednak skoro ubezpieczyciel sam zmienił zasady, tak naprawdę musiałaby Pani pozwać go o zapłatę niewypłaconej części renty, a ubezpieczyciel powołałby się na zmianę stosunków i jeśli by Pani nie udowodniła, że na emeryturze mogłaby pracować, wówczas sąd by powództwo oddalił. Niestety, ale tak to wygląda.

 

Proszę jednak pamiętać, że może Pani napisać wniosek bezpłatny do Rzecznika Praw Ubezpieczonych z prośbą o interwencję w Pani sprawie, wówczas rzecznik po wglądzie do akt będzie mógł stwierdzić, czy nie doszło do naruszenia Pani praw, i wtedy ewentualnie interweniować.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus trzy =

»Podobne materiały

Wyrównanie renty rodzinnej należnej synowi i córce

Córka uprawniona do renty rodzinnej przerwała naukę w marcu 2009 r. Następnie podjęła studia od października tegoż roku. ZUS naliczył obecnie zwrot nadpłaty renty od kwietnia do września 2009 r. z powodu niezgłoszenia przerwania nauki. Do renty rodzinnej uprawniony jest cały czas małoletni syn. Rent

 

Od kiedy jest wypłacana renta po pozytywnej decyzji sądu?

W maju 2008 r. złożyłem wniosek do ZUS o przyznanie mi renty z powodu całkowitej niezdolności do pracy, odpowiednio udokumentowałem go zaświadczeniami lekarskimi. W postępowaniu orzeczniczym, w I i II instancji decyzja ZUS była dla mnie negatywna. W listopadzie 2008 r. złożyłem więc odwołanie do sąd

 

Decyzja ZUS i odwołanie do sądu

Złożyłam odwołanie do sądu od decyzji ZUS, w której nie przyznano mi renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, określając, że jestem tylko częściowo niezdolna. Z tym się zupełnie nie zgadzam, ponieważ mój stan zdrowia nie pozwala mi podjąć się żadnej pracy. Czekam na rozwój sprawy i przygotow

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »