.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rekompensata za przedłużenie wykonania projektu

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 17.01.2021 • Zaktualizowane: 17.01.2021

Ponad rok temu podpisałam umowę z biurem projektowym na wykonanie projektu salonu urody pod dotację. Według umowy projekt miał po 3 tygodniach trafić do urzędu. Po jego złożeniu poprosiłam o dwie zmiany, musiałam wielokrotnie ponawiać kontakt, by na nowo złożono projekt do urzędu po 4 miesiącach. Okazało się, że jest w nim dużo błędów budowlanych i złych, kosztownych dla mnie rozwiązań. Opóźnienia spowodowały utracenie przeze mnie terminu u wykonawcy, dodatkowe koszty i stres. Czy mogę domagać się jakiejś rekompensaty za przedłużenie wykonania projektu i wykonanie go z błędami?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rekompensata za przedłużenie wykonania projektu

Typ umowy na wykonanie projektu

Z uwagi na brak informacji na temat zawartej między Państwem umowy w niniejszej sprawie jedyną trudność stanowi przypisanie zawartej przez Państwa umowy. Można bowiem zastanowić się, czy będą miały tu zastosowanie przepisy umowy o dzieło czy przepisy dotyczące umowy-zlecenia. Zgodnie bowiem z art. 734 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Zlecenie należy do umów o świadczenie usług. Jego zakres przedmiotowy obejmuje wyłącznie czynności prawne. Do umów o świadczenie usług polegających na czynnościach faktycznych przepisy o zleceniu również znajdują jednak zastosowanie mutatis mutandis, na mocy art. 750 Kodeksu cywilnego. Umowa-zlecenia nie wymaga zachowania formy szczególnej. Zasada ta pozostaje aktualna, niezależnie od tego co jest przedmiotem zleconej czynności.

Umowa o dzieło

Jeżeli jednak przyjmujący zlecenie ma działać jako zastępca bezpośredni dającego (co jest zasadą, w myśl § 2), w odniesieniu do pełnomocnictwa zastosowanie znajduje wymóg zachowania właściwej formy wynikający z art. 99. Zgodnie natomiast z art. 627 przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

 

Wskazuję także, iż z umowa z architektem nosi najczęściej znamiona umowy o dzieło – dlatego wskazuję na poniższe przepisy. Umowa o dzieło należy do grupy umów o świadczenie usług, obejmującej także m.in. umowę zlecenia i umowę przechowania. W ujęciu Kodeksu cywilnego umowa o dzieło jest umową, przez którą przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, zamawiający zaś zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia. Wynagrodzenie stanowi element przedmiotowo istotny umowy o dzieło; jest to więc umowa zawsze odpłatna.

Odstąpienie od umowy na wykonanie projektu

Stosując natomiast czy to przepis o wypowiedzeniu umowy zlecenia, czy odstąpieniu od umowy o dzieło, należy podkreślić, iż niniejsze stanowią czynności jednostronne. Zgodnie z treścią art. 635 Kodeksu cywilnego jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

Wykonanie projektu z wadami i po terminie

Zgodnie natomiast z treścią art. 636 § 1 jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie. O ile art. 635 dotyczy nieprawidłowości dotyczących terminowego wykonania dzieła, o tyle art. 636 dotyczy sytuacji, w których powstają nieprawidłowości dotyczące sposobu wykonywania dzieła, mianowicie wadliwe lub sprzeczne z umową wykonywanie dzieła. Uprawnienia zamawiającego w takim wypadku uszeregowane są w porządku chronologicznym. Najpierw przysługuje mu uprawnienie do wezwania przyjmującego zamówienie do zmiany sposobu wykonywania świadczenia na prawidłowy. Następnie, w razie bezskutecznego upływu tego terminu, zamawiający może dokonać wyboru między odstąpieniem od umowy albo powierzeniem poprawienia lub dalszego wykonania dzieła innej osobie.

 

Z uprawnień przewidzianych w art. 636 § 1  zamawiający nie może skorzystać po odebraniu dzieła. (por. np. wyrok SN z 4.4.1997 r., sygn. akt II CKN 65/97). Po odebraniu dzieła możliwe jest już jedynie dochodzenia odpowiedzialności ex contractu, zwłaszcza skorzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi (wyr. SA w Szczecinie z 19.12.2013 r., sygn. akt I ACa 792/13). Jeżeli więc doszło do wadliwości wykonania usługi, które spowodowane są działaniem architekta i wskazała już Pani odpowiedni termin na realizację usługi, to obecnie przysługuje Pani oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naprawienia powstałej szkody.

Zwrot kosztów i naprawienie szkody

Z uwagi na to, iż oświadczenie o odstąpieniu jest czynnością jednostronnie kształtującą i wywiera skutek nieważności umowy od samego początku, zastosowanie ma art. 494 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Z uwagi na to, architekt powinien zwrócić Pani wszelkie dokumenty i pełnomocnictwa, a także zapłaconą przez Panią opłatę – o ile została uiszczona. Ponadto, jeżeli na skutek wadliwego i zawinionego działania poniosła Pani szkodę – dodatkowe koszty związane ze zwłoką, może się Pani domagać zwrotu takich kosztów. Proponuję więc skierować do architekta oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z wezwaniem do naprawienia szkody.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero minus dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl