Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Reklamowanie swojej działalności przez byłego pracownika

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 19.03.2018

Jestem właścicielem zakładu fotograficznego. Do zeszłego zatrudniałem pracownika, który zajmował się m.in. zleceniami terenowymi (np. plenery ślubne). Później wyjechał za granicę. Z ogłoszenia, które ukazało się na jego profilu społecznościowym, wynika, że reklamuje swoją nową działalność, korzystając ze zdjęć robionych na moje zlecenie w mojej firmie. Nie wiem, czy ma zgody osób ze zdjęć, ale mojej nie ma. Jak mogę rozwiązać ten problem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasady dotyczące nabywania praw autorskich do zdjęć oraz ich ochrony reguluje ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z art. 12 tej ustawy:

 

„Art. 12.

1. Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.

2. Jeżeli pracodawca, w okresie dwóch lat od daty przyjęcia utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o pracę do rozpowszechnienia, twórca może wyznaczyć pracodawcy na piśmie odpowiedni termin na rozpowszechnienie utworu z tym skutkiem, że po jego bezskutecznym upływie prawa uzyskane przez pracodawcę wraz z własnością przedmiotu, na którym utwór utrwalono, powracają do twórcy, chyba że umowa stanowi inaczej. Strony mogą określić inny termin na przystąpienie do rozpowszechniania utworu.

3. Jeżeli umowa o pracę nie stanowi inaczej, z chwilą przyjęcia utworu pracodawca nabywa własność przedmiotu, na którym utwór utrwalono”.

 

Jak wynika z przedstawionego przez Pana opisu stanu faktycznego, fotograf, którego dotyczy pytanie, był u Pana zatrudniony. W takim przypadku zastosowanie miała zasadniczo zasada wyrażona w ust. 1 cytowanego przepisu. Oznacza to, iż prawa autorskie do zdjęć wykonywanych w ramach zlecanych przez Pana zadań przechodziły automatycznie na Pana jako pracodawcę. Oczywiście umowa mogła tę kwestię regulować w sposób odmienny. Należy zaznaczyć także, że omawiany przepis nie dotyczy przypadku, kiedy fotograf zatrudniany był na innej niż umowa o pracę podstawie. Wówczas podstawowe znaczenie będą miały postanowienia umowne regulujące kwestię przeniesienia praw autorskich.

 

Ustaliwszy podmiot, któremu przysługują prawa autorskie, należy przejść do uprawnień przysługujących w przypadku ich naruszenia. Otóż kwestie ochrony majątkowych praw autorskich reguluje art. 79 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zgodnie z którym:

 

„Art. 79.

1. Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:

1) zaniechania naruszania;

2) usunięcia skutków naruszenia;

3) naprawienia wyrządzonej szkody:

a) na zasadach ogólnych albo

b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;

4) wydania uzyskanych korzyści.

2. Niezależnie od roszczeń, określonych w ust. 1, uprawniony może się domagać jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia o odpowiedniej treści i formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

3. Sąd może nakazać osobie, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, na jej wniosek i za zgodą uprawnionego, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli zaniechanie naruszania lub usunięcie skutków naruszenia byłoby dla osoby naruszającej niewspółmiernie dotkliwe.

4. Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec na wniosek uprawnionego o bezprawnie wytworzonych przedmiotach oraz środkach i materiałach użytych do ich wytworzenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet należnego odszkodowania lub zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

5. Domniemywa się, że środki i materiały, o których mowa w ust. 4, są własnością osoby, która naruszyła autorskie prawa majątkowe.

6. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń przed dostępem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem utworu, jeżeli działania te mają na celu bezprawne korzystanie z utworu.

7. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku usuwania lub zmiany bez upoważnienia jakichkolwiek elektronicznych informacji na temat zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, a także świadomego rozpowszechniania utworów z bezprawnie usuniętymi lub zmodyfikowanymi takimi informacjami”.

 

Ust. 1 cytowanego przepisu zawiera szereg uprawnień, które przysługują osobie do której należą majątkowe prawa autorskie do utworu. Podstawowym uprawnieniem jest oczywiście żądanie zaprzestania naruszania praw autorskich. Żądanie takie może zostać zasadniczo w dowolny sposób zakomunikowane naruszającemu. Oczywiście dla celów dowodowych najlepsza jest forma pisemna, ale ze względu na to że nie koniecznie posiada Pan zagraniczny adres fotografa, żądanie można przesłać także np. w formie wiadomości e-mail.

 

Reasumując, sugeruję skontaktowanie się z byłym pracownikiem i zażądanie zaprzestania posługiwania się zdjęciami, do których posiada Pan prawa autorskie majątkowe. Alternatywnie może Pan podnieść także inne żądania wskazane w art. 79 ustawy. W piśmie należy powołać się na przytoczone podstawy prawne. Może Pan ponadto wskazać, że w przypadku jeśli osoba dopuszczająca się naruszeń natychmiastowo ich nie zaprzestanie, zmuszony będzie Pan skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus dziewięć =

»Podobne materiały

Udostępnianie zdjęć za opłatą

Zajmuję się robieniem zdjęć 3D towarów dla sklepu internetowego. Czy jeśli wykonam zdjęcia dla klienta, będę miała możliwość udostępniania ich komu innemu za opłatą, np. na zasadzie licencji?

Portal chomikuj.pl i łamanie praw autorskich

Na portalu chomikuj.pl umieszczane są pliki zawierające moje książki i publikacje dydaktyczne – bez mojej zgody. Jak powinnam na to zareagować i domagać się wynagrodzenia strat? Gdzie szukać kancelarii, która pomoże mi w sporze przed sądem?

Pomysł na portal internetowy – jak ochronić pomysł przed kradzieżą?

Mam koncepcję portalu internetowego (tzw. storyboard – opis portalu, jego funkcje, schemat kolorystyczny, układ najważniejszych stron) i chciałbym go uruchomić we współpracy z programistą lub agencją interaktywną. Przed nawiązaniem współpracy chciałbym jednak mieć pewność, że jeśli pomysł
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »