Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Reklamacja używanego towaru zakupionego na Allegro

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 05.12.2014

Zakupiłem na Allegro używane opony za pobraniem. W opisie była informacja „prawie nowe”, tak też wyglądały na dołączonych zdjęciach. Po otwarciu przesyłki okazało się, że opony mają poważne wady – w zakładzie wulkanizacyjnym powiedziano mi, że nadają się jedynie do utylizacji. Podczas rozmowy telefonicznej sprzedający stwierdził, że absolutnie nie uznaje reklamacji i nie przyjmie zwrotu, choć ich stan znacząco odbiega od opisu, i poinformował mnie, że mogę go podać do sądu, po czym się rozłączył. Proszę o radę, jak reklamować używany towar, aby odzyskać pieniądze?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Pana stanem faktycznym sprawy, w celu omówienia Pańskiej sytuacji i możliwości działania, sięgnąć należy przede wszystkim do przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi sprzedawcy za wady fizyczne rzeczy sprzedanych.

 

I tak, zgodnie z przepisem art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).

 

W związku zatem z tym, że w Pańskiej sprawie zakupiony towar rzeczywiście posiada wady fizyczne, czyniące przedmiotowe opony w zasadzie bezużytecznymi, jest Pan uprawniony do wystąpienia wobec sprzedawcy z roszczeniami z tytułu rękojmi, które określa art. 560 K.c., stanowiąc, że:

 

„§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

§ 2. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej.

§ 3. Jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.

§ 4. Jeżeli sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł kupujący”.

 

Ponadto zgodnie z treścią art. 566 K.c.:

 

„§ 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący odstępuje od umowy albo żąda obniżenia ceny, może on żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. W ostatnim wypadku kupujący może żądać tylko naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady; w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.

§ 2. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio, gdy kupujący żąda dostarczenia rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy wadliwych albo usunięcia wady przez sprzedawcę”.

 

W tym miejscu należy zarazem wskazać, że sprzedawca może zwolnić się od odpowiedzialności za określone wady rzeczy sprzedanej tylko w zasadzie wtedy, gdy kupujący o tych wadach przed zakupem rzeczy został poinformowany.

 

Wskazać należy również, iż zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, wyrażonym w orzeczeniu z dnia 16 lutego 1978 r. I CR 23/78, z absolutnego charakteru tej odpowiedzialności [sprzedawcy] wynika w sposób oczywisty ten praktyczny wniosek, że w interesie sprzedawcy leży staranne badanie jakości (tzw. odbiór jakościowy) towarów, które sam nabywa w celu odsprzedaży, to bowiem pozwala mu zmniejszyć ryzyko, jakie wiąże się ze sprzedażą towarów wadliwych.

 

Co ważne, fakt zwalniający sprzedawcę od odpowiedzialności musi być przez niego wykazany (zgodnie z przepisem art. 6 K.c.). Sprzedawca zatem ponosi ciężar (i ryzyko nieudania się) dowodu, że kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy lub wcześniej.

 

Warto także przytoczyć w tym miejscu niektóre z poglądów orzecznictwa. I tak, zgodnie z treścią wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 26 stycznia 1994 r. I ACr 640/94 „dla zwolnienia sprzedawcy od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nie wystarczy, że kupujący mógł – przy dołożeniu należytej staranności – wadę zauważyć. Sprzedawca bowiem odpowiada także za wady jawne, jeśli nie były kupującemu znane. W art. 354 K.c. mieści się także obowiązek lojalności sprzedawcy wobec kupującego, który winien w szczególności przejawiać się w przedstawieniu drugiej stronie, nie będącej fachowcem w danej dziedzinie, rzeczywistego stanu sprzedawanej rzeczy”.

 

Powyższe oznacza, że sprzedawca nie będzie mógł się zwolnić od odpowiedzialności z tytułu ujawnionych wad rzeczy, poprzez np. twierdzenie, że sam o nich nie wiedział, gdyż z mocy ustawy jest on zobowiązany do w zasadzie absolutnej wiedzy na temat sprzedawanego towaru, a co za tym idzie, ponosi on konsekwencje istnienia takich wad bez względu na to, czy wiedzę taką rzeczywiście posiadał.

 

Należy jednak mieć na uwadze także ustawowe terminy reklamacyjne, o których mowa w art. 563 K.c., a zgodnie z którym:

 

„§ 1. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć. Minister Handlu Wewnętrznego może w drodze rozporządzenia ustalić krótsze terminy do zawiadomienia o wadach artykułów żywnościowych.

§ 3. Do zachowania terminów zawiadomienia o wadach rzeczy sprzedanej wystarczy wysłanie przed upływem tych terminów listu poleconego”.

 

Jednakże przepis art. 564 K.c. stanowi, że w wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez kupującego i do zawiadomienia sprzedawcy o wadach, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją.

 

Wobec powyższego, w chwili obecnej powinien Pan pisemnie, listem poleconym powiadomić sprzedawcę o ujawnionych wadach zakupionych opon, określając zarazem swoje roszczenia (w tym przypadku najpewniej odstąpienia od umowy i zwrotu uiszczonej ceny, ewentualnie również zwrotu kosztów opłaconej przez Pana przesyłki towaru).

 

Jeżeli zaś sprzedawca będzie milczał lub udzieli Panu odpowiedzi odmownej, będzie Pan uprawniony do skierowania sprawy do sądu z roszczeniem o zapłatę. Ze skierowaniem sprawy do sądu należałoby poczekać ok. dwóch tygodni od dnia doręczenia sprzedawcy złożonej reklamacji.

 

Okoliczności niniejszej sprawy wskazują na to, że sprzedawca o wadach wiedział, a przynajmniej powinien o nich wiedzieć, a co za tym idzie, ma on znikome szanse na wybronienie się od odpowiedzialności z tego tytułu, co czyniłoby Pańskie powództwo silnie uzasadnionym.

 

Może Pan jeszcze spróbować ewentualnie skorzystać z usług Allegro przy rozwiązywaniu sporów między kupującymi a sprzedającymi, jednak równolegle powinien Pan rozpocząć realizację swoich uprawnień z tytułu rękojmi, aby nie utracił ich Pan w wyniku upływu ustawowych terminów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + 0 =

»Podobne materiały

Meldunek w Polsce, praca w Holandii a rezydencja podatkowa w świetle prawa polskiego

Znajomy od 2014 r. pracuje w Holandii i tam mieszka (pracuje przez agencje pracy). Początkowo pracował na fazie A, później na fazie B, następnie zmienił agencję i znów jest na fazie A, ale prawdopodobnie w niedługim czasie otrzyma holenderski kontrakt. Przez ten czas nie był zameldowany w Holandii.

 

Hipoteka na rzecz osoby prywatnej

Jestem właścicielem nieruchomości, na której ciąży hipoteka na rzecz osoby prywatnej. Nieruchomość wcześniej była własnością mojego brata, który darował ją swojej córce, a która z kolei darowała ją mnie. Chcę podpisać ugodę z wierzycielem na spłatę hipoteki (za kwotę mniejszą niż widnieje w hipotece

 

Wymeldowanie syna i synowej

W moim domu zameldowany jest mój syn i jego żona. Mieszkają w innym miejscu, ale nie chcą się ode mnie wymeldować. Jak mogę wyegzekwować wymeldowanie syna i synowej z mojego domu?

 

Zakup uszkodzonego telefonu na Allegro

Jakie prawa przysługują mi po zakupie uszkodzonego telefonu na Allegro? Kupiłem używany telefon, który miał być w pełni sprawny, jednak dotarł do mnie zepsuty (w serwisie powiedziano mi, że został zalany; nie nadaje się do użytku). Sprzedający upiera się, że wysłał nieuszkodzony towar i nie chce zwr

 

Towar zakupiony na Allegro doszedł uszkodzony

Kupiłem na Allegro urządzenie za 1500 zł, doszło, ale odesłałem je z powrotem do sprzedawcy, ponieważ było uszkodzone. Sprzedawca odebrał towar, ale nie zamierza oddać mi pieniędzy, bo twierdzi, że on wysłał towar w stanie idealnym, a ja odesłałem mu połamany i uszkodzony. Przestał odpowiadać na mai

 

Brak kontaktu ze zwycięzcą aukcji „Allegro”

Jestem osobą fizyczną, wystawiłem przedmiot na Allegro . Aukcję (licytację) wygrał pewien pan (nie firma), z którym teraz nie mogę się skontaktować. W opisie aukcji zaznaczone było, że wysyłka przedmiotu nastąpi dopiero po wpłacie należności na konto (licytacja doszła do 900 zł). Czy mogę jakoś

 

Problem z obdlokowaniem konta na Allegro

Mam problem z obdlokowaniem konta na Allegro. Konto zablokowano mi, ponieważ wcześniej zablokowano również konto na Allegro jednemu z domowników. Prosiłem o odblokowanie konta, ale oni twierdzą, że należy najpierw wyjaśnić blokadę poprzedniego konta (chociaż jest to konto syna, który jest pełnoletni

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »