Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wady i usterki w zakupionym samochodzie - odstąpienie od umowy i żądanie zwrotu pieniędzy

Autor: Marta Pankiewicz • Opublikowane: 17.07.2012

Kupiłem od osoby prywatnej samochód używany. Przy wymianie płynów okazało się, że pojazd ma liczne wady i usterki wymagające natychmiastowej naprawy. Przy zakupie sprzedawca nie umożliwił mi dokładnych oględzin pojazdu, bardzo się spieszył i zapewniał, że auto jest w 100% sprawne. W umowie jest zapis: „Kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu będącego przedmiotem umowy i nie zgłasza do niego zastrzeżeń. W związku z powyższym strony wyłączają uprawnienia Kupującego do dochodzenia roszczeń z tytułu wad pojazdu ujawnionych po dniu zakupu”. Czy mogę odstąpić od umowy i żądać zwrotu pieniędzy za samochód?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W mojej ocenie istnieją podstawy do złożenia przez Pana reklamacji samochodu. W jej treści powinien Pan zawrzeć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zgodnie z treścią art. 560 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) – jeśli stwierdzone wady mają charakter „istotny” (z tego, co Pan pisze, tak jest) i jeśli nie upłynął miesiąc od dnia zakupu. Z uwagi na brzmienie umowy konieczne natomiast w Pana sytuacji byłoby szczegółowe opisanie faktycznego stanu technicznego auta w oparciu o stosowną pisemną opinię specjalisty w tym zakresie (względem stanu oferowanego), wskazanie, iż wyłączenie rękojmi nie ma zastosowania i faktycznie nie nastąpiło, gdyż nie miał Pan możliwości pełnego zapoznania się ze stanem technicznym auta (pora, pośpiech), oraz że wykryte przez Pana w okresie po sprzedaży wady nie zostały przez sprzedającego wyjawione, za co odpowiedzialności z tytułu rękojmi wyłączyć w ogóle nie można.  

 

Rozwijając powyższe, skrótowe wnioski:

 

Na wstępie uwaga formalna co do charakteru prawnego zawartej przez Pana umowy. Przede wszystkim jeśli samochód został kupiony od „osoby prywatnej” przez inną „osobę prywatną”, znajdą zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży (art. 535-581 K.c.), w tym rękojmi za wady rzeczy, oraz przepisy o odpowiedzialności kontraktowej za nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471 i następne K.c.) Nie można mówić w takim przypadku o „sprzedaży konsumenckiej” i powoływać się na niezgodność towaru z umową na podstawie art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

Jedną z podstawowych zasad Kodeksu cywilnego jest swoboda umów, wyrażona w treści art. 353 § 1 K.c. Zgodnie z tą zasadą strony mogą ułożyć stosunek prawny wedle swego uznania. Swoboda ta ograniczona jest jednak naturą danego stosunku, zasadami współżycia społecznego oraz przepisami prawa. W oparciu o powyższą zasadę odpowiedzialność z tytułu rękojmi, zgodnie z treścią art. 558 K.c., strony mogą kształtować dowolnie, w tym jej zakres rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Powyższe nie dotyczy umów z udziałem konsumenta. „Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym” (§ 2).

 

Praktyka wskazuje, że umowne wyłączenie rękojmi nie może wynikać z domniemań, interpretacji itp. Wyłączenie rękojmi powinno wyraźnie być wskazane w treści umowy. Oznacza to, że w umowie powinna znaleźć się w tym celu odpowiednia jednostka redakcyjna, która w swej treści będzie posiadała zapis, np. „strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy będącej przedmiotem sprzedaży” – albo zapis podobny. W umowie zawartej przez Pana widnieje zapis: „Kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu będącego przedmiotem umowy i nie zgłasza do niego zastrzeżeń. W związku powyższym strony wyłączają uprawnienia Kupującego do dochodzenia roszczeń z tytułu wad pojazdu ujawnionych po dniu zakupu”. Zgodnie z treścią art. 559 K.c. sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wady powstałe po dacie sprzedaży, chyba że tkwiły już w rzeczy wcześniej, a ujawniły się po dacie sprzedaży.

 

W związku z powyższym należałoby rozstrzygnąć, czy powyższy zapis Pana umowy oraz indywidualne okoliczności sprawy wyłączają faktycznie rękojmię za wady zakupionego przez Pana auta, a ponadto rozważyć, jaki charakter miały wady i czy nie zostały zatajone przez sprzedającego.

 

W mojej ocenie nie można wyłączyć rękojmi zapisem, że skoro zapoznał się Pan ze stanem technicznym auta, to nie ma Pan roszczeń z tytułu wad w sytuacji, gdy nie miał Pan możliwości, aby z tym stanem faktycznym się zapoznać – na przykład obejrzeć auto przed sprzedażą u mechanika. Ponadto należałoby stać na stanowisku, że część wad została przez sprzedającego zatajona, gdyż nie został Pan poinformowany przez sprzedającego o ich istnieniu, a ich stwierdzenie „na oko” nie było możliwe z art. 558 § 2 K.c. jako okoliczność, która powoduje bezskuteczność ewentualnego wyłączenia rękojmi w drodze umowy. Warto przytoczyć także stanowisko Sądu Najwyższego, który w uzasadnieniu wyroku z dnia 29 czerwca 2000 r. (sygn. akt V CKN 66/2000 – wydanym na tle art. 557 § 1 K.c., ale dotyczącym wad rzeczy) stwierdził: „kupujący, mając oczywiście prawo zbadania nabytej rzeczy, nie jest obciążony prawnym obowiązkiem czujności ani szczególnego badania rzeczy. Z tego wynika, że skoro badanie rzeczy jest uprawnieniem kupującego, to nie mogą go spotkać żadne ujemne skutki w razie, gdyby z uprawnienia zbadania rzeczy nie skorzystał”.

 

To wszystko, co wyszło na jaw po przeglądzie u mechanika, należy zatem traktować jako wady ukryte, istniejące w chwili wydania rzeczy. Proponuję nie eksponować zbyt silnie oczywistości wad i stwierdzalności ich istnienia „gołym okiem”, jeśli niektóre z wad należały do tego typu. Wobec twierdzeń sprzedającego co do zakresu istniejących wad i ogólnego stanu auta, które nadawało się do jazdy, nie wydawała się Panu natomiast uzasadniona konieczność przeprowadzenia szczegółowych badań stanu technicznego auta przed jego zakupem, zwłaszcza że sprzedającemu się spieszyło. Istotny stan techniczny auta i istnienie jego poważnych wad (auto powypadkowe) wyszło na jaw dopiero u mechanika.

 

Na marginesie wskażę, że wady istotne to wady tego rodzaju, że gdyby Pan miał o nich wiedzę, to auta by Pan nie kupił.

 

Opis okoliczności przekazania rzeczy będzie tu bardzo pomocny (pora, pośpiech). Należy powołać się na treść § 2 z art. 558 K.c., podnosząc, że sprzedający o wadach wiedział i je zataił. Jako dowody należałoby wskazać opinię profesjonalistów z branży, np. zarówno mechanika sprawdzającego auto, jak i ewentualnie na dalszym etapie opinię z PZ-MOT, bo bez tego trudno dowodzić istnienia wad w ogóle (na czymś trzeba oprzeć reklamację samochodu). Dobrze byłoby, aby opinie te zawierały ustosunkowanie się nie tylko do zakresu, ale i do istoty i czasu wad ukrytych, tzn. aby wynikało z nich, że na podstawie badań i wiedzy z danej dziedziny stwierdzono pochodzenie wad oraz ich szacunkowy czas powstania – w przypadku większości wad samochodów jest to możliwe.

 

Obecnie zatem proszę jak najszybciej pisemnie zgłosić do sprzedającego reklamację, zawiadamiając go o stwierdzeniu istnienia istotnych (jak rozumiem) wad auta, bo od tego zależy możliwość odstąpienia od umowy. „Istotność” występujących wad powinna wynikać z treści profesjonalnej opinii. Z faktami technicznymi trudno dyskutować. Jeśli wady nie są istotne, pozostaje Panu w treści złożonej reklamacji samochodu możliwość domagania się obniżenia ceny o kwotę odpowiadającą wartości wad. Wybór uprawnień określonych w treści art. 560 K.c. jest wyborem kupującego.

 

Co do zasady, zgodnie z treścią art. 560 K.c.:

 

„§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

 

§ 2. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej.

 

§ 3. Jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.

 

§ 4. Jeżeli sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł kupujący”.

 

Art. 494 K.c.: „Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania”.

 

Naprawienie szkody następuje zaś w oparciu o zasady ogólne odpowiedzialności kontraktowej – art. 471 i następne Kodeksu cywilnego.

 

Podsumowując sytuację, uważam, że istnieją podstawy do złożenia reklamacji samochodu na wskazanych wyżej zasadach. W przypadku odmowy uznania reklamacji proszę skierować do sprzedającego pisemnie listem poleconym wezwanie przedsądowe z przedstawieniem roszczeń, tj. odstąpienia od umowy i zapłaty odszkodowania za poniesione szkody lub zapłaty konkretnej kwoty tytułem obniżenia ceny plus szkoda. W razie niepomyślnego efektu tych działań należy wnosić do sądu wykonania umowy pozew z wyżej wymienionymi roszczeniami. Niestety sprawy z rękojmi są dość skomplikowane dowodowo, o czym należy pamiętać, kompletując dokumentację w sprawie. Wnioski i twierdzenia stron powinny być sformułowane na piśmie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus IV =

»Podobne materiały

Reklamacja nowego samochodu z salonu

Kupiłem nową Toyotę w salonie, ale auto ma uciążliwą usterkę techniczną. Mechanicy Toyoty nie dają sobie z nią rady. Gwarancja niestety określa wyraźnie: „Uprawnionemu do gwarancji nie przysługuje wymiana pojazdu na nowy, wolny od wad”. 1) Czy mogę żądać nowego samochodu z tytułu rękojmi

 

Reklamacja usług związanych z naprawą samochodu

W lipcu 2010 r. miałem stłuczkę samochodem. Zgodnie ze wskazaniem ubezpieczyciela oddałem samochód do konkretnego serwisu (naprawa bezgotówkowa z polisy). Samochód odebrałem jako całkowicie naprawiony. 4 września tego roku byłem na przeglądzie w autoryzowanym serwisie, gdzie okazało się, iż prz

 

Prawo do rękojmi przy zawieraniu umowy kupna używanego samochodu między konsumentami

Kupiłem samochód używany niemieckiej marki z ogłoszenia, który miał być po remoncie. Z właścicielem kontaktowałem się telefonicznie, bo mieszka 300 km od mojego miasta. Twierdził, że auto jest w idealnym stanie, ale zobowiązał się jeszcze dokładnie je sprawdzić. Podczas drugiej rozmowy wym

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »