.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Reklamacja drogiej kurtki znanej marki

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 29.12.2010

Kupiłam bardzo drogą kurtkę znanej marki. Po pierwszym praniu z części kurtki zupełnie zszedł kolor. Prałam ją zgodnie z zaleceniami producenta. Złożyłam reklamację w sklepie, ale otrzymałam odmowę jej rozpatrzenia (wmawiano mi, że kurtka nie była prawidłowo użytkowana, co jest bzdurą). Złożyłam odwołanie – wysłałam je listem poleconym. Dziś jednak sprzedawca zadzwonił, że decyzja znów jest odmowna, ale nie chce mu się przysyłać uzasadnienia. Co mogę teraz zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedawca ponosi wobec konsumenta odpowiedzialność za tzw. niezgodność towaru z umową. Przypomnę, że za konsumenta uważa się (zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie cywilnym) osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Zakładam, że Pani występuje w tej sprawie właśnie w roli konsumenta.

 

Kwestię odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową regulują przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 wskazanej wyżej ustawy „sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową, a w przypadku stwierdzenia tej niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona już w chwili wydania”. Przez niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową należy rozumieć sytuację, w której sprzedany towar nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości nie odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. Ponadto towar może być uznany za niezgodny z umową, gdy nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela (np. właściwości wskazane w oznakowaniu czy zapewnienia składane w reklamach).

 

W przypadku wystąpienia jednej z powyżej opisanych przesłanek osoba, która nabyła wadliwy towar, dysponuje szeregiem uprawnień przeciwko sprzedawcy. W pierwszej kolejności może ona żądać doprowadzenia zakupionego towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy. Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu poniesionych przez kupującego kosztów. Sprzedawca ma tylko 14 dni na ustosunkowanie się do powyższych roszczeń. W przypadku braku odpowiedzi sprzedawcy w tym terminie uznaje się, że uznał on roszczenia kupującego za uzasadnione.

 

W razie nieuwzględnienia reklamacji sprzedawca jest obowiązany zawiadomić o tym pisemnie konsumenta z podaniem uzasadnienia oraz zwrócić mu dostarczony wraz z reklamacją towar.

 

W przypadku wyczerpania trybu reklamacyjnego pozostają Pani następujące rozwiązania.

 

Po pierwsze, może Pani skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego na Pani terenie.

 

Stałe polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory o prawa majątkowe powstałe w wyniku umów sprzedaży produktów i świadczenia usług konsumentom. Działają przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Obecnie istnieje 16 stałych polubownych sądów konsumenckich oraz 15 ośrodków zamiejscowych na terenie całego kraju.

 

Do sądów konsumenckich można kierować sprawy, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł. Wyjątkiem jest Sąd Konsumencki w Warszawie, który rozpatruje sprawy bez względu na wartość przedmiotu sporu.

 

W celu wszczęcia postępowania konsument składa wniosek wraz z odpisem (ksero) oraz niezbędne dokumenty (paragon zakupu, protokół reklamacyjny, opinia rzeczoznawcy, odpis korespondencji wysłanej w sprawie). Złożenie wniosku jest bezpłatne. Jeżeli podjęcie przez sąd czynności wiąże się z wydatkami (opinia rzeczoznawcy), pobiera się zaliczkę od strony, która wnosi o podjęcie tej czynności. W sytuacji, gdy obie strony sporu (przedsiębiorca i konsument) wnoszą o przeprowadzenie czynności lub sąd dopuszcza te czynności z urzędu, strony ponoszą koszty w częściach równych bądź w innym stosunku.

 

Przewodniczący dokonuje oceny wniosku o rozpatrzenie sporu. Jeżeli wniosek posiada uchybienia formalne (nie jest podpisany, niedokładnie oznaczono lub nie oznaczono strony bądź przedmiotu sporu) – przewodniczący wzywa wnioskodawcę do poprawienia wniosku w terminie tygodniowym od dnia otrzymania wezwania.

 

Jeśli po zbadaniu wniosku sprawie można nadać dalszy bieg, przewodniczący doręcza odpis wniosku stronie przeciwnej i wzywa ją do złożenia w ciągu 7 dni pisemnej odpowiedzi na wniosek z oświadczeniem, czy zgadza się na rozpatrzenie sprawy przez sąd wskazany we wniosku. Należy podkreślić, że wszczęcie postępowania uzależnione jest od zgody obu stron. Milczenie strony pozwanej jest równoznaczne z brakiem zgody na sąd polubowny. W sytuacji, gdy strona wyraża zgodę – przewodniczący wyznacza termin rozprawy, która powinna odbyć się nie później niż miesiąc od dnia uzyskania zgody.

 

Rozprawy przed sądem konsumenckim są jawne. Sporządza się z nich protokół. Wyrok zapada większością głosów i w ciągu 14 dni od ogłoszenia przesyła się go stronom wraz z pisemnym uzasadnieniem. Koszty postępowania ponosi ten, kto przegrał sprawę. Przewodniczący może również z nich zwolnić.

 

Wyroki sądu konsumenckiego, a także ugoda przed nim zawarta, mają taką samą moc jak wyrok sądów powszechnych, po stwierdzeniu przez ten sąd ich wykonalności. Zgodę na sąd konsumencki muszą jednak wyrazić obie strony.

 

Od wyroku takiego sądu polubownego stronom przysługuje jedynie skarga do sądu powszechnego w ciągu 3 miesięcy od doręczenia wyroku. Koszty postępowania ponosi strona przegrana. Przewodniczący może z nich też zwolnić.

 

Drugim rozwiązaniem jest skierowanie sprawy do sądu powszechnego – jeżeli nie rozwiąże Pani lub nie chce rozwiązać sprawy na drodze sądu polubownego, wówczas pozostaje Pani jedynie sąd powszechny i dwa rodzaje postępowania: uproszczony (jeśli wartość przedmiotu sporu nie jest większa niż 10 tys. zł) oraz zwykły (powyżej tej kwoty).

 

Od wnoszonego pozwu będzie musiała Pan uiścić opłatę sądową. W sprawie toczącej się w postępowaniu uproszczonym pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy:

 

  1. do 2000 zł – 30 zł,
  2. ponad 2000 zł do 5000 zł – 100 zł,
  3. ponad 5000 zł do 7500 zł – 250 zł,
  4. ponad 7500 zł – 300 zł.

 

W sprawie toczącej się w trybie zwykłym opłata od pozwu jest stosunkowa i wynosi 5% od wartości przedmiotu sporu. Może Pani ubiegać się przed sądem o zwolnienie od kosztów sądowych.

 

W sprawie może Pani występować sama, tzn. bez udziału zawodowego prawnika, ale proszę pamiętać, iż może Pani uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Do ich kompetencji należy m.in. wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton