Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Reklama publiczna produktów leczniczych

Autor: Ewa Szczepanik-Kurowska • Opublikowane: 12.01.2010

Artykuł omawia zasadnicze kwestie dotyczące szczególnego typu reklamy, jakim jest reklama produktów leczniczych kierowana do wiadomości publicznej.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawodawca dokonał wyróżnienia i obwarował szczególnymi wymogami reklamę produktów leczniczych kierowaną do publicznej wiadomości.

 

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (w skrócie P.f.) reklama produktu leczniczego polegająca na informowaniu lub zachęcaniu do stosowania produktu leczniczego, mająca na celu zwiększenie liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych obejmuje w szczególności:

 

 1. reklamę produktu leczniczego kierowaną do publicznej wiadomości;
 2. reklamę produktu leczniczego kierowaną do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi;
 3. odwiedzanie osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi przez przedstawicieli handlowych lub medycznych;
 4. dostarczanie próbek produktów leczniczych;
 5. sponsorowanie spotkań promocyjnych dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi;
 6. sponsorowanie konferencji, zjazdów i kongresów naukowych dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

 

Reklama kierowana do publicznej wiadomości jest tym typem reklamy produktów leczniczych, z którym przeciętny odbiorca styka się najczęściej, a jeżeli nie jest specjalistą z branży medycznej – jedyną formą reklamy, z którą ma kontakt.

 

Pozostałe typy reklamy kierowane są bowiem do profesjonalistów, a więc w tym przypadku do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi i nie powinny docierać do ogółu odbiorców. W szczególności do publicznej wiadomości nie może być kierowana reklama leków wydawanych na podstawie recepty.

 

Przykładem reklamy kierowanej do publicznej wiadomości może być:

 

 1. reklama radiowa i telewizyjna (z wyjątkiem specjalistycznych kanałów przeznaczonych dla lekarzy, o ile takowe są);
 2. reklama kinowa;
 3. reklama w prasie niespecjalistycznej;
 4. ulotki dostępne w aptekach, poczekalniach i gabinetach lekarskich;
 5. billboardy, plakaty, standy;
 6. reklama internetowa dostępna bez zabezpieczeń;
 7. mailing skierowany do osób przypadkowych (nie do specjalistów z branży medycznej uprawnionych do przepisywania recept oraz prowadzących handel produktami leczniczymi);

 

W wielu wypadkach ciężko dokonać oceny, czy dana reklama kierowana jest do wiadomości publicznej, czy też jedynie do profesjonalistów, a ma to istotne znaczenie, gdyż obie kategorie reklamy nie mogą się przenikać z racji różnych wymogów prowadzenia danej reklamy.

 

Pojęcie reklamy kierowanej do publicznej wiadomości powinno być oceniane biorąc pod uwagę intencję podmiotu reklamującego oraz faktyczny zasięg reklamy.

 

Znaczącym problemem jest dostępność reklamy niepublicznej dla przypadkowego odbiorcy. Dzieje się tak często w przypadku reklam produktów leczniczych wydawanych na podstawie recepty, do których dostęp nie jest w należyty sposób zabezpieczony i dociera ona do wiadomości publicznej, np. reklama umieszczona w internecie w serwisach specjalistycznych lub publikowana w czasopismach branżowych.

 

Odnośnie pierwszej uznaje się, że dostęp do serwisów specjalistycznych powinien być umożliwiony jedynie profesjonalistom, w przeciwnym razie reklama uznana zostanie za skierowaną do wiadomości publicznej. Natomiast w przypadku czasopism nie wymaga się, aby dostęp do nich był szczególnie zabezpieczony, co argumentowane jest tym, iż przeważnie osoba przeglądająca czasopismo np. medyczne nie robi tego w celu zapoznawania się z reklamami tam zawartymi, natomiast internauta trafi na stronę z reklamą leku skierowaną do profesjonalistów najprawdopodobniej na skutek poszukiwania informacji o tym leku i niewątpliwie w takim przypadku zetknięcie się z reklamą będzie wywierało skutek reklamowy.

 

Wymogi stawiane reklamie publicznej

 

Reklama publiczna musi spełniać szereg wymogów. Zgodnie z art. 53 ust. 1 P.f. reklama produktu leczniczego nie może wprowadzać w błąd. Powinna również prezentować produkt leczniczy obiektywnie oraz informować o jego racjonalnym stosowaniu.

 

Dodatkowo reklama taka nie może polegać na oferowaniu lub obiecywaniu jakichkolwiek korzyści w zamian za nabycie produktu leczniczego, nie może również być skierowana do dzieci.

 

Ustawodawca wprowadził szczegółowe uregulowanie dotyczące tzw. reklamy przypominającej, której główną funkcją jest ponowne zwrócenie uwagi odbiorcy na dany produkt. Otóż reklama produktu leczniczego będąca przypomnieniem pełnej reklamy może zawierać, poza nazwą własną i nazwą powszechnie stosowaną produktu, tylko znak towarowy niezawierający odniesień do wskazań leczniczych, postaci farmaceutycznej, dawki, haseł reklamowych lub innych treści reklamowych.

 

Dodatkowe zakazy odnoszące się ściśle do reklamy publicznej produktów leczniczych zawiera art. 55 P.f. Zgodnie z nim reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości nie może polegać na:

 

 1. prezentowaniu produktu leczniczego przez osoby znane publicznie, naukowców, osoby posiadające wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne lub sugerujące posiadanie takiego wykształcenia;
 2. odwoływaniu się do zaleceń osób znanych publicznie, naukowców, osób posiadających wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne lub sugerujących posiadanie takiego wykształcenia.

 

Reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości nie może ponadto zawierać treści, które:

 

 1. sugerują, że:
  • możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej lub zabiegu chirurgicznego, zwłaszcza przez postawienie diagnozy lub zalecanie leczenia w drodze korespondencyjnej,
  • nawet osoba zdrowa przyjmująca produkt leczniczy poprawi swój stan zdrowia,
  • nieprzyjmowanie produktu leczniczego może pogorszyć stan zdrowia danej osoby (zastrzeżenie to nie dotyczy szczepień ochronnych obowiązkowych i zalecanych),
  • produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym,
  • skuteczność lub bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego wynika z jego naturalnego pochodzenia;
 2. zapewniają, że przyjmowanie produktu leczniczego gwarantuje właściwy skutek, nie towarzyszą mu żadne działania niepożądane lub że skutek jest lepszy lub taki sam, jak w przypadku innej metody leczenia albo leczenia innym produktem leczniczym;
 3. mogą prowadzić do błędnej autodiagnozy przez przytaczanie szczegółowych opisów przypadków i objawów choroby;
 4. zawierają niewłaściwe, niepokojące lub mylące określenia przedstawionych graficznie zmian chorobowych, obrażeń ludzkiego ciała lub działania produktu leczniczego na ludzkie ciało lub jego części;
 5. uzasadniają stosowanie produktu leczniczego faktem dopuszczenia go do obrotu (art. 55 P.f.).

 

Jak już wyżej zostało wspomniane, zabrania się kierowania do publicznej wiadomości reklamy dotyczącej produktów leczniczych:

 

 1. wydawanych wyłącznie na podstawie recepty oraz tych, których nazwa jest identyczna z nazwą produktu leczniczego wydawanego na podstawie recepty;
 2. zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe;
 3. umieszczonych na wykazach leków refundowanych oraz dopuszczonych do wydawania bez recepty o nazwie identycznej z umieszczonymi na tych wykazach.

 

Zaznaczyć należy, że powyższe zakazy dotyczące reklamy produktów leczniczych wydawanych na podstawie recepty nie mają zastosowania do szczepień ochronnych obowiązkowych i zalecanych (art. 57 P.f.).

 

Zakazana jest także reklama produktów leczniczych niedopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz takich, które zawierają informacje niezgodne z Charakterystyką Produktu Leczniczego albo z Charakterystyką Produktu Leczniczego Weterynaryjnego.


Stan prawny obowiązujący na dzień 12.01.2010


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 5 + VIII =

 

»Podobne materiały

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Artykuł omawia instytucję skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

Definicja reklamy produktu leczniczego

W artykule opisane zostały podstawowe elementy definicji reklamy produktu leczniczego.

 

Pomoc prawna

W niniejszym artykule autor przybliża podstawowe zasady oraz instytucje związane z budowaniem świadomości prawnej oraz świadczeniem pomocy prawnej.

 

Obowiązek posiadania numeru REGON

Obowiązkowi wpisu do rejestru podmiotów gospodarki narodowej, a co za tym idzie – obowiązkowi posiadania numeru REGON podlegają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz, niezależnie od tego czy są przedsiębiorcami, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości

 

Bezpieczeństwo produktu

Za bezpieczeństwo produktów przeznaczonych dla konsumentów odpowiadają przede wszystkim ich producenci. Jednak również dystrybutorzy mają pewne obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »