Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rejestracja działalności gospodarczej – kolejny przykład fikcji tzw. „jednego okienka” (case study)

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 10.03.2011

Niniejszy artykuł stanowi negatywną ocenę dwóch kwestii. Po pierwsze, praktycznej strony instytucji tzw. „jednego okienka” obowiązującej przy rejestracji działalności gospodarczej, i po drugie – załatwiania spraw przez urzędników urzędów gmin w tym zakresie.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

  1.   Uwagi ogólne

 

Tajemnicą Poliszynela dla wszystkich (lub przynajmniej większości) przedsiębiorców jest fakt, że tzw. jedno okienko zupełnie się nie sprawdza. Istotnie wydłużyło ono procedurę rejestracji, chociaż w założeniu miało ją skrócić. W mojej ocenie nie to jest jednak istotne w sprawach rejestracji przedsiębiorców podlegających rejestracji w ewidencji działalności gospodarczej. Bardziej niebezpieczne są bowiem różne interpretacje sposobu wypełniania poszczególnych pól w formularzu EDG-1 przez urzędników zatrudnionych w różnych urzędach gmin (miast).

 

Przykład:

 

Przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) posiada miejsce zamieszkania w mieście X. Jednocześnie w mieście Y posiada on główne (i jak na razie jedyne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Podmiot ten jest tzw. podatnikiem VAT – zwolnionym.

 

W urzędzie miasta (Y) przedsiębiorca ten złożył EDG-1 (z załącznikiem w postaci EDG-MW) jako zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zmiana wpisu polegała między innymi na:

 

  • zastąpieniu adresu w mieście Y adresem w mieście X jako głównym miejscu wykonywania działalności gospodarczej,
  • dodaniu miejsca X jako dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

 

EDG-1 zostało wypełnione zgodnie z instrukcją jego wypełniania. W szczególności wskazany został właściwy:

 

  • naczelnik urzędu skarbowego (w mieście X), oraz
  • urząd statystyczny (w mieście X).

 

Urzędnik przyjmujący EDG-1 wskazał na błąd w wypełnieniu odnośnych pozycji z uzasadnieniem typu: „bo my i tak przesyłamy zawsze do urzędów w mieście Y”.

 

Postępowanie urzędnika jest niezgodne z przepisami, co zostanie wykazane poniżej.

 

  1.   Właściwość naczelnika urzędu skarbowego

 

Zgodnie z treścią art. 7b ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 ze zmianami, dalej zwanej „UPSD”):

 

„5. Dane z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, organ ewidencyjny niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła do wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z kopią zaświadczenia o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej”.

 

W EDG-1 z kolei należy zadeklarować organ podatkowy (naczelnika urzędu skarbowego) według ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zmianami, dalej zwanej „ustawą o NIP”).

 
W analizowanym stanie faktycznym zastosowanie znajdzie art. 4 pkt 3 lit. b ustawy o NIP, zgodnie z którym:

 

„W sprawach określonych w art. 3 właściwymi naczelnikami urzędów skarbowych są:

 

3) dla pozostałych podatników:

 

a) będących podatnikami podatku dochodowego – naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach tego podatku”.

 

Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 45 ust. 1b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zmianami, dalej zwanej „ustawą o PIT”):

 

„1b. Urzędem skarbowym, o którym mowa w ust. 1 i 1a, jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem – według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium, z zastrzeżeniem ust. 1c”.

 

Reasumując, w analizowanym przypadku pole 03.1. EDG-1 i pole 03 EDG-MW winno być wypełnione poprzez wpisanie w nie oznaczenia naczelnika urzędu skarbowego w X, a nie naczelnika urzędu skarbowego w Y.

 

  1.   Właściwość urzędu statystycznego

 

Przesyłanie danych następuje tu tak samo jak w przypadku właściwego naczelnika urzędu skarbowego, tj. na zasadzie cytowanego wyżej art. 7b ust. 5 UPSD.

 

W EDG-1 należy zadeklarować organ statystyczny (urząd statystyczny) według ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r. Nr 88, poz. 439 ze zmianami, dalej zwanej „ustawą statystyczną”). Zgodnie z treścią art. 42 ust. 6-7 ustawy statystycznej:

 

„6. Z zastrzeżeniem przepisu ust. 7, podmioty określone w ust. 1 są zobowiązane do składania w urzędzie statystycznym województwa, na terenie którego mają siedzibę albo adres zamieszkania, wniosku o wpis do rejestru podmiotów, wniosku o zmianę cech objętych wpisem oraz wniosku o skreślenie – w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis, zmianę lub skreślenie. Do wniosku dołącza się dokumenty określone przepisami innych ustaw, potwierdzające powstanie podmiotu albo podjęcie działalności, zmianę cech objętych wpisem bądź skreślenie podmiotu.

 

7. Złożenie wniosku o wpis do rejestru podmiotów oraz wniosku o zmianę cech objętych wpisem dla:

 

  1) przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – następuje na podstawie przepisów o działalności gospodarczej,

  2) przedsiębiorców podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego – następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888)”.

 

Reasumując, w analizowanym przypadku należy ujawnić Urząd Statystyczny w X, a nie Urząd Statystyczny w Y.

 

  1.   Różne interpretacje przepisów przez różne urzędy gmin (miast)

 

Z doświadczeń zawodowych autora wynika, że ten sam stan faktyczny był załatwiony zgodnie z wnioskiem zainteresowanego przedsiębiorcy w innym mieście w obrębie tego samego województwa. Co Swiadczy – w ocenie autora – o kompletnym fiasku instytucji „jednego okienka” oraz niestety o samowoli urzędniczej, na którą zasadniczo nie ma rady. Można oczywiście wnosić o wydanie zaświadczenia na podstawie kwestionowanego przez danego urzędnika EDG-1. Problem tylko podlega na tym, że może dojść do odmowy dokonania zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokonuje tego organ ewidencyjny w formie decyzji. Jasnym jest, że od tej decyzji przysługuje odwołanie. Jednak procedury odwoławcze są długotrwałe, a przedsiębiorcom zależy na czasie, dlatego też wolą machnąć ręką na urzędniczy chaos i mieć najzwyczajniej w świecie spokój. Pytanie tylko, czy aby na pewno jest to rozsądne działanie w obliczu patologii urzędników – nieuków, którzy swoje stanowisko zdobyli dziesiątki lat wstecz.


Stan prawny obowiązujący na dzień 10.03.2011


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus cztery =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki