.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rejestracja działalności gospodarczej

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 24.09.2013

Podejmowanie działalności gospodarczej jest wolne, jednak co do zasady wymaga wpisania do ewidencji lub rejestru przedsiębiorców. Wykonywanie niektórych rodzajów działalności może tez wymagać uzyskania zezwoleń lub koncesji, a także wpisów do innych, szczególnych rejestrów.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pojęcie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy

 

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarcze1 działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Przedsiębiorcą jest natomiast osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

 

Osoby fizyczne podejmujące działalność gospodarczą podlegają obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), przy czym działalność mogą one zacząć wykonywać w dniu złożenia wniosku o wpis. Wniosek można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Ponadto wniosek można złożyć również osobiście w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy lub przesłać listem poleconym.

 

Wniosek o wpis do CEIDG powinien zawierać między innymi:

 

 1. określenie firmy przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL,
 2. datę urodzenia przedsiębiorcy;
 3. numer identyfikacji podatkowej przedsiębiorcy (NIP), o ile posiada on taki numer w chwili złożenia wniosku;
 4. informację o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
 5. oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony;
 6. adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej (opcjonalnie);
 7. datę planowanego rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
 8. określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
 9. informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
 10. dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, o ile przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa.

 

Chociaż spółka cywilna nie jest w rozumieniu prawa przedsiębiorcą, to w przypadku gdy przedsiębiorca zawrze umowę (lub umowy) spółki cywilnej, powinien ten fakt również ujawnić w ewidencji (razem z numerami NIP i REGON spółki).

 

Krajowy Rejestr Sądowy

 

Przedsiębiorcy zorganizowani w formie spółek prawa handlowego podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, na zasadach określonych w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym2. Spółkami prawa handlowego zgodnie z Kodeksem spółek handlowych3 są:

 

 1. spółki osobowe:
  1. spółka jawna;
  2. spółka partnerska;
  3. spółka komandytowa;
  4. spółka komandytowo-akcyjna;
 2. spółki kapitałowe:
  1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  2. spółka akcyjna.

 

Rejestracja działalności gospodarczej w KRS następuje po złożeniu wniosku. Wniosek należy złożyć do wydziału gospodarczego właściwego sądu rejonowego. Można to zrobić osobiście, listem poleconym lub drogą elektroniczną, przy czym formularz złożony elektronicznie powinien być opatrzony podpisem elektronicznym. Do wniosku należy dołączyć uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania spółki oraz prokurentów, jeżeli tacy zostali ustanowieni.

 

Zezwolenia i koncesje oraz działalność regulowana

 

Niektóre rodzaje działalności oprócz rejestracji wymagają również uzyskania odpowiednich zezwoleń, koncesji lub licencji (np. zezwolenia na sprzedaż alkoholu, koncesji na obrót paliwami, koncesji na obrót bronią, koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, licencji zarządcy nieruchomości) lub wpisu do odpowiedniego rejestru działalności regulowanej (np. rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, rejestru praktyk lekarskich, rejestru działalności detektywistycznej).

 

Przedsiębiorcy zwolnieni z obowiązki rejestracji

 

Niektóre rodzaje działalności nie podlegają obowiązkowi rejestracji. Należą do nich w szczególności działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowanie przez rolników pokoi, sprzedaż posiłków domowych i świadczeń w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów oraz wyrób wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego.

 

Obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców nie podlega również działalność gospodarcza prowadzona przez kościoły i związki wyznaniowe.

 

 

 

 

__________________________

1 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 24.09.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 10 plus 4 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton