Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rejestracja aktu ślubu

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 24.02.2014

Mieszkam w Anglii. Mam zamiar zawrzeć tam związek małżeński z obywatelem brytyjskim. Dowiedziałam się, że aby zarejestrować akt ślubu w Polsce, należy przedstawić m.in. akt urodzenia. Mój problem polega na tym, że mój przyszły mąż ma zapisane w akcie urodzenia inne imię niż w pozostałych dokumentach (John zamiast Jonathan). Czy będę mogła zarejestrować małżeństwo w Polsce? Jeśli nie, to na jakiej podstawie będę mogła przyjąć nazwisko męża?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ma Pani rację, że w Polsce w osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana:  

 

  1. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim, albo nieistnienia małżeństwa, jeżeli postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa toczyło się wobec tej osoby;  
  2. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;  
  3. złożyć zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli tego wymagają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Nakaz taki wynika z art. 54 ust. 1 ustawy o aktach stanu cywilnego. W sytuacji, gdy zawiera pani związek małżeński za granicą, z obywatelem innego Państwa, może Pani dokonać rejestracji (umiejscowienia) wydanego aktu ślubu w polskich aktach stanu cywilnego prowadzonych przez urząd stanu cywilnego. W tym celu zgodnie z art. 83 ustawy musi Pani złożyć wniosek o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu ślubu. Do takiego wniosku załącza się przetłumaczony akt ślubu oraz odpisy aktów urodzenia obojga małżonków. Ponieważ dane z aktu urodzenia Pani narzeczonego nie zgadzają się z tymi, które znajdą się w akcie ślubu, to niestety przewiduję, że kierownik USC odmowi Pani zarejestrowania aktu ślubu z uwagi na niezgodność danych współmałżonka.

 

Rejestracja aktu ślubu następuje poprzez wydanie decyzji administracyjnej, poprzedzonej przeprowadzonym postępowaniem dowodowym w postępowaniu administracyjnym. W związku z tym daje to Pani szanse na wykazanie, że osoba, z którą zawarła Pani małżeństwo, jest ta samą osobą, co osoba wskazana w akcie urodzenia. W tym celu może Pani złożyć pisemne oświadczenie do akt sprawy, w którym wyjaśni Pani rozbieżność w danych; może to zrobić także Pani małżonek. Może Pani jednocześnie zastrzec, że oświadcza to Pani pod odpowiedzialnością karną. Jeżeli zmiana danych narzeczonego nastąpiła w oparciu o jakąś decyzję urzędową, to warto przedłożyć tę decyzję wraz z tłumaczeniem, wykonanym przez biegłego tłumacza. W takiej sytuacji – gdy wszystkie dokumenty i oświadczenia przedłoży Pani łącznie – kierownik powinien zarejestrować Państwa akt ślubu. Niestety jednak będzie to zależeć od dobrej woli urzędników.

 

W przypadku wydania decyzji odmownej będzie Pani przysługiwać prawo złożenia odwołania. Odwołanie składa się do organu drugiej instancji, za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego w terminie wynoszącym 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

 

Kiedy będzie Pani składać wniosek o zarejestrowanie aktu ślubu, może Pani od razu złożyć oświadczenie, że przyjmuje Pani nazwisko męża, a także oświadczyć, jakie nazwisko będą nosić dzieci zrodzone z Państwa małżeństwa. Prawo takie wynika z treści art. 62 ust. 3 ustawy: „Jeżeli obywatel polski zawierający małżeństwo w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego nie złożył oświadczenia w sprawie swojego nazwiska, może je złożyć wraz z wnioskiem o wpisanie aktu małżeństwa do polskiej księgi małżeństw, a gdy małżeństwo zawierali obywatele polscy, mogą także złożyć oświadczenie o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa”.

 

Jeżeli nie dojdzie do rejestracji aktu ślubu w Polsce, może Pani starać się o zmianę nazwiska w oparciu o ustawę o zmianie imion i nazwisk. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 tego aktu prawnego zmiana imienia lub nazwiska może być dokonana wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany na imię lub nazwisko używane. W Pani przypadku zmiana taka może nastąpić dlatego, że faktycznie w Anglii używa Pani nazwiska męża (co jest według mojej wiedzy wynikiem brytyjskiej regulacji prawnej, zgodnie z którą żona nabywa z mocy prawa nazwisko małżonka).

 

Art. 9 ust. 1 stanowi, że zmiana imienia lub nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę, zwanej dalej wnioskodawcą. Wniosek o zmianę nazwiska musi zawierać:

 

„1) dane osoby, której zmiana dotyczy: 

a) imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe, 

b) adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały, 

c) w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt, o którym mowa w lit. b, adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, 

d) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany dalej „numerem PESEL”; 

2) imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana; 

3) uzasadnienie. 

2. Do wniosku o zmianę nazwiska dołącza się: 

1) odpis zupełny aktu urodzenia; 

2) odpis zupełny aktu małżeństwa; 

3) odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci; 

4) inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska”. 

 

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się osobiście do organu właściwego, tj. kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępcy, a w przypadku braku takiego miejsca – kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępcy. 

 

Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej (art. 10 ust. 1 i 2). 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus pięć =

»Podobne materiały

Zgłoszenie w polskim USC zawarcia małżeństwa w Niemczech

Kilka miesięcy temu zawarłam w Niemczech związek małżeński. Chciałam dostarczyć do USC akt ślubu, ale urzędnik mi to utrudnia. Jakie jeszcze powinnam złożyć dokumenty? Czy mogę zrobić to dopiero po pół roku, jak twierdzi pracownik urzędu?

 

Ślub z obcokrajowcem na Cyprze – umiejscowienie aktu małżeństwa w polskim urzędzie stanu cywilnego

Przed czterema laty ożeniłem się z cudzoziemką na Cyprze. Po powrocie do kraju poszedłem do USC, by ślub zarejestrować, ale powiedziano mi, że muszę mieć oryginał aktu urodzenia małżonki i jego oficjalne tłumaczenie. Kiedy o tym telefonicznie poinformowałem żonę, obiecała, że dośle ten dokument

 

Ślub w Anglii niezgłoszony w Polsce a rozwód i ponowne małżeństwo

Wyszłam za mąż 10 lat temu za Anglika, obecnie prowadzimy sprawę rozwodową. Od kilku lat jestem z innym mężczyzną, mam z nim półroczne dziecko, które urodziłam w Polsce. Mój ślub nie został umiejscowiony w polskim urzędzie stanu cywilnego – czy muszę najpierw to zrobić (po rozwodzie), by móc p

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »