Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Regres ubezpieczeniowy (typowy) wobec sprawcy szkody

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 05.09.2009

Artykuł omawia kwestię typowego (właściwego) regresu ubezpieczyciela wobec sprawcy szkody o zwrot kwoty wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zawierając umowę ubezpieczenia, w szczególności ubezpieczania autocasco, w ogólnych warunkach ubezpieczenia znajdziemy między innymi zapisy zobowiązujące ubezpieczającego w przypadku kolizji z innym pojazdem do zanotowania danych dotyczących tego pojazdu, jego kierowcy, numeru polisy oraz nazwy i adresu ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia OC sprawcy szkody.

 

Powyższe ma przede wszystkim umożliwić ubezpieczycielowi zweryfikowanie okoliczności powstania szkody, wskazanych przez poszkodowanego, lecz także zabezpieczyć i ułatwić ubezpieczycielowi dochodzenie regresowego roszczenia zwrotu kwoty wypłaconego odszkodowania od odpowiedzialnego za jej powstanie sprawcy szkody.

 

Zgodnie z art. 828 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania. Roszczenie powyższe zwykło się określać mianem regresu typowego (właściwego).

 

Powyższe oznacza, iż z chwilą wypłaty odszkodowania ubezpieczyciel wstępuje w miejsce poszkodowanego, nabywając prawo do dochodzenia zwrotu wypłaconej kwoty od sprawcy szkody, tak jakby sam był poszkodowanym, a szkoda swoją wysokością równałaby się wypłaconemu odszkodowaniu. Uprawnienie to ponadto przechodzi na ubezpieczyciela z mocy samego prawa, a więc nie jest w tym zakresie wymagana zgoda poszkodowanego. Jednakże przepis ten zezwala stronom umowy ubezpieczenia na odmienne od powyższego określenie zasad przejścia uprawnień regresowych na ubezpieczyciela, brak jakichkolwiek zapisów w tej kwestii powoduje jednakże konieczność zastosowania regulacji ustawowej.

 

Wskazać także należy, iż odmienne od ustawowych zapisy umowy ubezpieczenia nie mogą prowadzić do sytuacji, gdy ubezpieczający po otrzymaniu odszkodowania zachowuje prawo dochodzenia od sprawcy szkody odszkodowania w pełnej wysokości. Bowiem z chwilą otrzymania odszkodowania lub jego części, roszczenie ubezpieczającego zostaje w tym zakresie zaspokojone i jeżeli nie przejdzie na ubezpieczyciela, wygasa.

 

Jeżeli z kolei ubezpieczyciel pokrył tylko część szkody, ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem ubezpieczyciela. Taka regulacja ma przede wszystkim zadanie ochronne wobec poszkodowanego, który w pierwszej kolejności, przed ubezpieczycielem, powinien mieć możliwość zaspokojenia swoich roszczeń względem sprawcy szkody, dążąc do jej naprawienia w całości.

 

Ustawodawca wprowadził pewne ograniczenia podmiotowe odnośnie regresu ubezpieczeniowego, i tak zgodnie z § 2 ww. artykułu nie przechodzą na ubezpieczyciela roszczenia ubezpieczającego przeciwko osobom, z którymi ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. Oceny pozostawania wskazanej osoby we wspólnym z poszkodowanym gospodarstwie domowym dokonuje się w oparciu o faktyczne wspólne zamieszkiwanie i gospodarowanie tych osób. Może to niekiedy prowadzić do sytuacji, w których osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym będzie osoba niespokrewniona z poszkodowanym (np. konkubina), a z kręgu tych osób wykluczona zostanie żona, która z poszkodowanym wspólnie nie zamieszkuje.

 

Ustawodawca w § 3 ww. artykułu wskazał, iż powyższe zasady znajdują również odpowiednie zastosowanie w razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek. Oznacza to, iż również w sytuacjach, gdy ubezpieczony (poszkodowany) nie jest ubezpieczającym (nie zawierał umowy ubezpieczenia, lecz został objęty ochroną ubezpieczeniową na mocy umowy zawartej przez inną osobę – ma to miejsce np. w przypadku umów ubezpieczenia mienia w transporcie zawieranych przez przewoźników na rzecz osób, których towary przewożą), wypłata odszkodowania takiemu ubezpieczonemu również powoduje przejście jego praw z tego tytułu na ubezpieczyciela.

 

Powszechnie ugruntował się także pogląd, iż uprawnienia poszkodowanego w związku z wypłatą na jego rzecz odszkodowania, przechodzą na ubezpieczyciela wprost, tj. wraz ze wszystkimi jego elementami, co ma podstawowe znaczenie m.in. przy określaniu biegu terminu przedawnienia roszczenia regresowego do sprawcy szkody.

 

Kwestia terminu przedawnienia roszczenia do sprawcy szkody po wstąpieniu ubezpieczyciela w prawa poszkodowanego wymagała wykładni przez Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 31.05.1985 r. (sygn. akt III CRN 148/85) stwierdził, że „roszczenia regresowe zakładu ubezpieczeń ulegają przedawnieniu (art. 117 K.c.) w takich warunkach, w których przedawnia się nabyte przezeń roszczenie ubezpieczającego do osoby trzeciej, odpowiedzialnej za szkodę w ubezpieczonym mieniu (art. 828 § 1 K.c.). Ubezpieczyciel zatem, wstępując w miejsce ubezpieczającego (art. 518 § 1 pkt 4 K.c.), nabywa do osoby trzeciej roszczenie z takim ograniczonym terminem przedawnienia, jaki po odliczeniu okresu, który do tego czasu upłynął – pozostawał ubezpieczającemu na dzień zapłaty odszkodowania do dochodzenia od tej osoby wynagrodzenia wyrządzonej mu szkody”.

 

Obecnie więc z chwilą powstania szkody zaczyna biec termin przedawnienia do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym wobec sprawcy szkody zarówno dla samego poszkodowanego, jak i zakładu ubezpieczeń, który po wypłacie odszkodowania wstąpił w prawa poszkodowanego. Nie ma tu znaczenia ani chwila powiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie, ani data wypłaty odszkodowania, gdyż jeżeli przykładowo ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie po upływie 2 lat od powstania szkody, to po wstąpieniu w prawa poszkodowanego pozostanie mu już jedynie 1 rok na dochodzenie zwrotu wypłaconego odszkodowania od sprawcy szkody.


Stan prawny obowiązujący na dzień 05.09.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - VI =

27.03.2015

Art. 828 KC w ubezpieczeniach wprowadzono aby ludzie ze strachu przed regresem wykupywali polisy. Tak manipuluje się społeczeństwem przepisami prawa - tak zmusza do inwestowania pieniędzy w firmy ubezpieczeniowe - które mają czysty zysk ze składek nie naruszanych w przypadku jakiejkolwiek szkody. Artykuł 828 Regres, to łatwe pieniądze z bijącego się między sobą społeczeństwa. Oklaski dla polskiego prawa!!!
Uwaga Firmy ubezpieczeniowe - można zarobić!
W związku z artykułem 828 i 415 KC (regres), zapraszam wszystkich kreatywnych ubezpieczycieli, którzy mają pomysł na znalezienie szkody majątkowej i będą mogli uzyskać dowolne środki od sprawcy. Masz pomysł - Masz polisę. Wynagrodzenie za usługę wg składki zwanej ubezpieczeniową.
PAMIĘTAJ! Twoje odszkodowanie może być wyższe! Nie pobieramy zaliczek! Honorarium płatne dopiero po przyznaniu odszkodowania!

Gosc

 

»Podobne materiały

Niedostatek a alimenty

Artykuł definiuje tzw. „stan niedostatku”

 

Zdolność prawna osoby fizycznej

Artykuł omawia instytucję zdolności prawnej człowieka, a także ukazuje, czym różni się ona od zdolności do czynności prawnych.

 

Dziedziczenie roszczenia o zachowek

Roszczenie z tytułu zachowku, będącego instytucją prawną mającą służyć ochronie praw osób najbliższych dla zmarłego, jako roszczenie o świadczenie pieniężne podlega dziedziczeniu. Krąg osób, które dziedziczą roszczenie o zachowek, jest jednak ograniczony do osób uprawnionych do zachowku po pierwszym

 

Dowód bycia spadkobiercą

Zgodnie z Kodeksem cywilnym prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą na spadkobiercę z chwilą jego śmierci. Jednak pewnych czynności, takich jak np. dokonanie wpisu do księgi wieczystej czy zarejestrowanie samochodu wchodzącego w skład spadku, spadkobierca może dokonać dopiero, gdy jest w sta

 

Zasady dostępu do informacji publicznej

Informacja publiczna, czyli każda informacja o sprawach publicznych, podlega udostępnieniu każdej zainteresowanej osobie. Nie ma przy tym znaczenia, czy osoba ta ma interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu dostępu do informacji publicznej. Różne mogą być jednak formy udostępniania takiej informacji.

 

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy konieczne jest w przypadku planowania inwestycji budowlanej na terenie, dla którego nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wniosek o określenie warunków zabudowy należy co do zasady złożyć we właściwym urzędzie gminy lub miasta.

 

Elementy planu podziału spółki kapitałowej

Sporządzenie planu podziału jest jednym z wymogów, jakie musi spełnić zarząd spółki kapitałowej, jeżeli chce dokonać jej podzielenia. Plan podziału spółki kapitałowej musi zawierać pewne elementy narzucone ustawą.

 

Konsekwencje podatkowe przekazania prezentu na rzecz kontrahenta

Autor przedstawia podatkowe konsekwencje przekazania prezentu na rzecz kontrahenta na tle uregulowań podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej

Artykuł przedstawia świadczenia pieniężne, o jakie osoby w trudnej sytuacji mogą ubiegać się z pomocy społecznej.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »