Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Refinansowanie kredytu a ulga odsetkowa

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 14.01.2010

Artykuł omawia zagadnienie refinansowania kredytu, uwzględniając możliwość zachowanie prawa do ulgi odsetkowej.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wiele osób, które nabyły prawo do tzw. ulgi odsetkowej przed dniem 1 stycznia 2007 roku, rozważa refinansowanie kredytu, z tym że przez refinansowanie rozumie podjęcie kredytu w innym banku na spłatę „kredytu mieszkaniowego”. Nie zawsze jest jasne, w jakiej części i czy w ogóle podatnik ma prawo do ulgi w opisanej powyżej sytuacji.

 

Problem ten przewidział ustawodawca i uregulował w treści artykułu 9 ust. 1 oraz 1a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588).

 

Zgodnie z wymienionym artykułem podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w nieobowiązującym już art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., zwany dalej „kredytem mieszkaniowym”, przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek:

 

  1. od kredytu mieszkaniowego,
  2. od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,
  3. od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w pkt 1 lub 2

    – do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

 

Warto pamiętać, że gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa powyżej, stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych, niż wymienione w tym przepisie, zobowiązań kredytowych (pożyczkowych), odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa powyżej [art. 9 ust. 1a został dodany przez art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316) z dniem 1 stycznia 2009 r.].

 

Do dnia 1 stycznia 2009 roku wyżej wymieniony art. 9 ust 1 miał mniej korzystne brzmienie, a mianowicie stanowił, że: „Podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki), do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.”

 

Przepisy te stosuje się do kredytu (pożyczki) zaciągniętego w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji szwajcarskiej.

 

Z ulgą odsetkową w praktyce podatnicy mają również problem w przypadku zmiany przeznaczenia całości lub części lokalu. W piśmie z dnia 7 lipca 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie (sygn. IPPB1/415-340/09-2/JB) wskazuje, że: „Podatniczka, która zaciągnęła kredyt na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, a potem zdecydowała się wykorzystywać część lokalu na potrzeby pozarolniczej działalności gospodarczej, nie traci prawa do ulgi odsetkowej od całości powierzchni mieszkalnej; odsetki od kredytu nie mogą być jednocześnie kosztem uzyskania przychodu w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.”

 

Warto pamiętać, iż wpływ na taki kierunek interpretacji i modyfikacji przepisów prawa podatkowego miało orzeczenie sądu administracyjnego ze Szczecina (z 21 czerwca 2007 r. I SA/Sz 489/06), który „jasno określił, że zmiana instytucji kredytowej faktycznie nie wiąże się z modyfikacją celu, na który podatnik pierwotnie przeznaczył pieniądze. Wyroki innych sądów administracyjnych również przychylają się do tego zdania, zakazując jednocześnie zwężającej interpretacji przepisów prawa. Wyroki te mówią wyraźnie, że gdyby ustawodawca chciał osiągnąć cel, do którego dążą organy podatkowe, brzmienie tekstu przepisu byłoby inne: kredyt »bezpośrednio« przeznaczony m.in. na budowę budynku mieszkalnego...” [Izabela Cor, Refinansowanie kredytu a ulga odsetkowa, „Money Expert”].

 

Jak słusznie wskazują Tomasz Król i Anna Welsyng [Ulga odsetkowa (tylko na zasadzie praw nabytych), infornext sp. z o.o.]:

 

„Odsetki od kredytów (pożyczek) refinansowych zapłacone w latach 2002-2007 w związku z inwestycją mającą na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika, zakończoną przed 1 stycznia 2008 r. podlegają odliczeniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. od dochodu (przychodu) uzyskanego w roku 2008 lub 2009.

 

Do odliczenia tych wydatków nie mają zastosowania zasady określone w art. 26b ust. 5-7 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., czyli:

 

  • nie ma zastosowania reguła, że odliczenia odsetek dokonuje się najwcześniej za rok podatkowy, w którym została zakończona dana inwestycja,
  • nie ma zastosowania reguła, że odsetki zapłacone przed rokiem, w którym została zakończona dana inwestycja, mogą być odliczone od podstawy obliczenia podatku za rok podatkowy, w którym podatnik po raz pierwszy odlicza odsetki,
  • nie ma zastosowania reguła, że odsetki zapłacone przed rokiem, w którym została zakończona dana inwestycja mogą być odliczone od podstawy obliczenia podatku również w roku podatkowym bezpośrednio następującym po roku, w którym podatnik po raz pierwszy odliczył odsetki; w tym przypadku odliczeniu podlega wyłącznie różnica między sumą odsetek przypadających do odliczenia a kwotą odsetek faktycznie odliczonych w roku, w którym podatnik dokonał pierwszego odliczenia.”


Stan prawny obowiązujący na dzień 14.01.2010


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus VI =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »